Promotic

NextRecordset - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Użyj tej metody, aby zwrócić wyniki następnego polecenia w instrukcji złożonej lub następny wynik procedury składowanej który zwraca wiele wyników. Na przykład w instrukcji złożonej, takiej jak "SELECT * FROM tabela1;SELECT * FROM tabela2", metodę Execute na Command lub metodę Open na AdoRecordset, wykona tylko pierwsze polecenie i zwróci wynik do obiektu AdoRecordset. Aby uzyskać dostęp do wyniku następnego polecenia w instrukcji, wywołaj metodę NextRecordset.
Składnia:
Object NextRecordset([Long RecordsAffected])
Parametry:
RecordsAffected[opcjonalne] (Long) Zwraca ilość rekordów, których dotyczy operacja.
Patrz również:
- AdoRecordset.Filter (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRs2 = oRs.NextRecordset(ra);
© MICROSYS, spol. s r.o.