Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetRows - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Kopiuje kilka rekordów obiektu AdoRecordset do tablicy 2-wymiarowej.
Składnia:
Array GetRows([Long nRows], [Variant vStart], [Variant aFields])
Parametry:
nRows[opcjonalne] (Long) Określa ilość zwróconych rekordów. Wstępnie ustawioną wartością jest -1 = (adGetRowsRest) wszystkie pozostałe rekordy.
vStart[opcjonalne] (Variant) Określa pozycję początkową (Bookmark). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy pozycją początkową będzie pozycja bieżącego rekordu. Jeżeli zostanie wprowadzony ważny Bookmark, wtedy będzie on pozycją początkową. Ponadto do określenia pozycji początkowej można zastosować uzgodnione stałe liczbowe:
0 (domyślnie) - (adBookmarkCurrent) Bieżący rekord.
1 - (adBookmarkFirst) Pierwszy rekord.
2 - (adBookmarkLast) Ostatni rekord.
aFields[opcjonalne] (Variant) Właściwa nazwa, tablica nazw kolumn lub tablica pozycji kolumn rekordu.
Wartość zwrotna:
Zwraca Variant, którego wartością jest tablica 2-wymiarowa.
Przykład1:
Wczytanie danych w formie tablicy dwuwymiarowej. Wymagamy pierwszych 20 rekordów wszystkich kolumn od bieżącej pozycji (od pierwszego rekordu).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aData = Pm.CreatePmArray();
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
aData.LoadFromVbArray(oRs.GetRows(20, 0));
}
Przykład2:
Wczytanie danych w formie tablicy dwuwymiarowej w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest podłączony do bazy danych (patrz DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1"). Zwrócony obiekt AdoRecordset zostanie utrzymany w obiekcie PmaAdo pod wprowadzonym jednoznacznym identyfikatorem ("table1"), będzie tylko dwukierunkowy (static) i tylko do odczytu (readonly). Sprawdza się, czy nie doszło do błędu i czy metoda zwróciła ważny obiekt AdoRecordset. Wymagamy pierwszych 20 rekordów od bieżącej pozycji (od pierwszego rekordu) i wymagamy 2 kolumny ("name", "value").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aColNames = Pm.CreatePmArray().Array1("name", "value");
var aData = Pm.CreatePmArray();
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
aData.LoadFromVbArray(oRs.GetRows(20, 0, aColNames.SaveToVbArray()));
}
Przykład3:
Inny zapis
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aColNames = Pm.CreatePmArray().Array1("name", "value");
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
var aData = Pm.CallAxMethod("", oRs, "GetRows", 20, 0, aColNames.SaveToVbArray());
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice