Update cookies preferences
Promotic

GetRows - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Skopiuje kilka rekordów obiektu AdoRecordset do tablicy 2-wymiarowej.
Składnia:
Array GetRows([Long nRows], [Variant vStart], [Variant aFields])
Parametry:
nRows[opcjonalne] (Long) Określa ilość zwróconych rekordów. Domyślną wartością jest -1 = (adGetRowsRest) wszystkie pozostałe rekordy.
vStart[opcjonalne] (Variant) Określa pozycję początkową (Bookmark).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy pozycją początkową będzie pozycja bieżącego rekordu.
Jeżeli zostanie wprowadzony ważny Bookmark, wtedy będzie on pozycją początkową.
Ponadto do określenia pozycji początkowej można zastosować uzgodnione stałe liczbowe:
0 (domyślnie) - (adBookmarkCurrent) Bieżący rekord.
1 - (adBookmarkFirst) Pierwszy rekord.
2 - (adBookmarkLast) Ostatni rekord.
aFields[opcjonalne] (Variant) Właściwa nazwa, tablica nazw kolumn lub tablica pozycji kolumn rekordu.
Wartość zwrotna:
Zwraca tablica 2-wymiarowa (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript).
Przykład1:
Odczyt danych jako tablica 2-wymiarowa. Wymagamy pierwszych 20 rekordów wszystkich kolumn od pozycji bieżącego rekordu (od pierwszego rekordu).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aData = Pm.CreatePmArray();
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
aData.LoadFromVbArray(oRs.GetRows(20, 0));
}
Przykład2:
Odczyt danych jako tablica 2-wymiarowa w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest podłączony do bazy danych (patrz metoda DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1"). Zwrócony obiekt AdoRecordset zostanie utrzymany w obiekcie PmaAdo pod wprowadzonym jednoznacznym identyfikatorem ("table1"), będzie tylko dwukierunkowy (static) i tylko do odczytu (readonly). Sprawdza się, czy nie doszło do błędu i czy metoda zwróciła ważny obiekt AdoRecordset. Wymagamy pierwszych 20 rekordów od pozycji bieżącego rekordu (od pierwszego rekordu) i wymagamy 2 kolumny ("name", "value").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aColNames = Pm.Array1("name", "value");
var aData = Pm.CreatePmArray();
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
aData.LoadFromVbArray(oRs.GetRows(20, 0, aColNames.SaveToVbArray()));
}
Przykład3:
Inny zapis
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var aColNames = Pm.Array1("name", "value");
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
var aData = Pm.CallAxMethod("", oRs, "GetRows", 20, 0, aColNames.SaveToVbArray());
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.