Promotic

Open - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda otwiera element bazy danych, który daje dostęp do rekordów w tabeli, wyników zapytania lub do zapisanego zestawu AdoRecordset.
Składnia:
Variant Open([String Source], [String actconn], [Long cursortyp], [Long locktyp], [Long opt])
Parametry:
Source[opcjonalne] (String) Określa źródło danych. Parametr source może być jednym z następujących:
URL
Względna/pełna ścieżka do pliku
Obiekt polecenia
Polecenie SQL
Zapisana procedura
Nazwa tabeli
actconn[opcjonalne] (String) Łańcuch połączenia (connection string) lub obiekt połączenia.
cursortyp[opcjonalne] (Long) Wartość CursorTypeEnum, która określa typ kursora, który ma być używany podczas otwierania obiektu AdoRecordset. Domyślną wartością jest adOpenForwardOnly.
-1 - adOpenUnspecified Nieokreślony typ kursora.
0 (domyślnie) - adOpenForwardOnly Kursor tylko do przodu. Poprawia to wydajność, gdy trzeba wykonać tylko jedno przejście przez obiekt AdoRecordset.
1 - adOpenKeyset Keyset kursor. Podobnie jak kursor dynamiczny, z tą różnicą, że nie widać rekordów dodanych przez innych użytkowników, chociaż rekordy usuwane przez innych użytkowników są niedostępne z Twojego obiektu AdoRecordset. Zmiany danych dokonane przez innych użytkowników są nadal widoczne.
2 - adOpenDynamic Dynamiczny kursor. Dodawanie, zmiany i usunięcia przez innych użytkowników są widoczne, i wszystkie typy ruchu przez obiekt AdoRecordset są dozwolone.
3 - adOpenStatic Statyczny kursor. Statyczna kopia zestawu rekordów, której można używać do wyszukiwania danych lub generowania raportów. Dodanie, zmiany lub usunięcia dokonane przez innych użytkowników nie są widoczne.
locktyp[opcjonalne] (Long) Wartość CursorTypeEnum, która określa typ zamknięcia obiektu AdoRecordset. Domyślną wartością jest adLockReadOnly.
-1 - adLockUnspecified Nieokreślony typ zamka. Klony dziedziczą typ blokady z oryginalnego zestawu rekordów.
1 (domyślnie) - adLockReadOnly Rekordy tylko do odczytu.
2 - adLockPessimistic Pesymistyczne zamykanie, rekord po rekordzie. Dostawca zamyka rekordy natychmiast po edycji.
3 - adLockOptimistic Optymistyczne zamykanie, rekord po rekordzie. Blokada dostawcy rejestruje tylko przy wywołaniu aktualizacji.
4 - adLockBatchOptimistic Optymistyczne aktualizacje wsadowe. Wymagane w trybie aktualizacji zbiorczej.
opt[opcjonalne] (Long) Określa sposób oceny parametru źródłowego, jeżeli nie jest to obiekt Command. Może być co najmniej jedną wartością CommandTypeEnum lub ExecuteOptionEnum.
 
CommandTypeEnum
-1 - adCmdUnspecified Nieokreślony typ polecenia.
1 - adCmdText Oceni CommandText jako tekstową definicję polecenia lub wywołania zapisanej procedury.
2 - adCmdTable Obliczy CommandText jako nazwę tabeli, której kolumny są zwracane przez zapytanie SQL.
4 - adCmdStoredProc Obliczy CommandText jako nazwę zapisanej procedury.
8 (domyślnie) - adCmdUnknown Nieznany typ polecenia.
256 - adCmdFile Obliczy CommandText jako nazwę pliku trwale przechowywanego zestawu rekordów. Używany jest tylko z AdoRecordset, Open lub Requery.
512 - adCmdTableDirect Obliczy CommandText jako nazwę tabeli, której wszystkie kolumny są zwracane. Używany jest z obiektem AdoRecordset. Otwarte lub tylko wymagane. Aby użyć metody Seek, należy otworzyć obiekt AdoRecordset za pomocą adCmdTableDirect. Nie można łączyć z wartością ExecuteOptionEnum adAsyncExecute.
 
ExecuteOptionEnum
-1 - adOptionUnspecified Nieokreślone polecenie.
16 - adAsyncExecute Polecenie powinno zostać wykonane asynchronicznie. Nie można łączyć z wartością CommandTypeEnum i adCmdTableDirect.
32 - adAsyncFetch Pozostałe wiersze po początkowej ilości określonej we właściwości CacheSize powinny być pobierane asynchronicznie.
64 - adAsyncFetchNonBlocking Główny wątek nigdy nie blokuje się podczas pobierania. Jeżeli żądany wiersz nie został pobrany, wtedy bieżący wiersz zostanie automatycznie przeniesiony na koniec pliku. Jeżeli otworzysz obiekt AdoRecordset ze Stream zawierającego trwale przechowywany obiekt AdoRecordset, wtedy adAsyncFetchNonBlocking nie będzie działać; operacja będzie synchroniczna i blokująca. adAsynchFetchNonBlocking nie działa, jeżeli opcja adCmdTableDirect jest używana do otwierania obiektu AdoRecordset.
128 - adExecuteNoRecords Tekst polecenia to polecenie lub zapisana procedura, która nie zwraca wierszy. Jeżeli jakieś wiersze zostaną pobrane, wtedy są odrzucane i nie są zwracane. adExecuteNoRecords można przekazać tylko jako opcjonalny parametr do metody Command lub Connection Execute.
256 - adExecuteStream Wyniki wykonania polecenia powinny być zwracane jako strumień danych. adExecuteStream można przekazać tylko jako opcjonalny parametr do metody Command Execute.
512 - adExecuteRecord CommandText to polecenie lub zapisana procedura, która zwraca pojedynczy wiersz, który powinien zostać zwrócony jako obiekt Record.
Patrz również:
- AdoRecordset.Filter (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sConnStr = "provider=SQLOLEDB;Server=.\\\\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Uid=pm_admin;Pwd=pmadmin;";
oRs.Open("table1", sConnStr);
© MICROSYS, spol. s r.o.