Promotic

CursorType - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia typ kursora obiektu AdoRecordset.
 
Obsługiwane jest tylko ustawienie adOpenStatic, jeżeli właściwość CursorLocation jest ustawiona na adUseClient. Jeżeli ustawiona jest nieobsługiwana wartość, wtedy nie wystąpi żaden błąd; zamiast tego zostanie użyty najbliższy obsługiwany typ CursorType.
Składnia:
Long CursorType
Wartości:
-1 - adOpenUnspecified Nieokreślony typ kursora.
0 - adOpenForwardOnly (Default) Używa kursora tylko do przodu. Identyczny z kursorem statycznym, z tą różnicą, że możesz tylko przewijać do przodu rekordy. Poprawia to wydajność, gdy trzeba wykonać tylko jedno przejście przez zestaw rekordów.
1 - adOpenKeyset Używa kursora Keyset. Podobnie jak kursor dynamiczny, z tą różnicą, że nie widać rekordów dodanych przez innych użytkowników, chociaż rekordy usuwane przez innych użytkowników są niedostępne z Twojego zestawu rekordów. Zmiany danych dokonane przez innych użytkowników są nadal widoczne.
2 - adOpenDynamic Używa dynamicznego kursora. Dodawanie, zmiany i usunięcia przez innych użytkowników są widoczne, oraz dozwolone są wszystkie rodzaje ruchu po Recordsecie, z wyjątkiem zakładek, jeżeli dostawca ich nie obsługuje.
3 - adOpenStatic Używa statycznego kursora. Statyczna kopia zestawu rekordów, której można używać do wyszukiwania danych lub generowania raportów. Dodanie, zmiany lub usunięcia dokonane przez innych użytkowników nie są widoczne.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- AdoRecordset.CursorLocation (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nCursor = oRs.CursorType;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.