Update cookies preferences
Promotic

Requery - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Metoda ponownie wczyta dane w obiekcie AdoRecordset przez ponowne wykonanie polecenia SQL, który wytworzył pierwotny obiekt AdoRecordset. Odzwierciedla więc wszystkie zmiany w bazie danych (nowe rekordy, usunięte rekordy, zmienione rekordy).
Składnia:
Empty Requery([Long nOptions])
Parametry:
nOptions[opcjonalne] (Long) Określa, w jaki sposób polecenie zostanie wykonane. Wartość jest typu ADO AffectEnum.
-1 (domyślnie) - (adOptionUnspecified) Nie określone polecenie - oznacza wykonanie zwykłe (synchronicznie).
16 - (adAsyncExecute) Asynchroniczne polecenie, to znaczy, że metoda nie czeka na wynik operacji.
Odpowiada wartości ADO adAsyncExecute.
32 - (adAsyncFetch) Określa, że wiersze określone w właściwości ADO Recordset.CacheSize mają być odczytywane synchronicznie, i pozostające wiersze majązostać odczytane asynchronicznie.
Odpowiada wartości ADO adAsyncFetch.
64 - (adAsyncFetchNonBlocking) Określa, że główny wątek (thread) nie będzie nigdy blokowane przy odczycie. Jeżeli wymagany wiersz nie zosta wczytany, wtedy wskaźnik bieżącego rekordu zostanie przesunięty na koniec.
Odpowiada wartości ADO adAsyncFetchNonBlocking.
512 - (adExecuteRecord) Określa, że wywołane zapytanie/polecenie zwraca jeden wiersz, który ma zostać zwrócony w formie obiektu AdoRecord.
Odpowiada wartości ADO adExecuteRecord.
Notatka:
W odróżnieniu od metody Resync nie dochodzi do czystej synchronizacji istniejących rekordów obiektu AdoRecordset.
Patrz również:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Przykład:
Ponowne wczytanie obiektu AdoRecordset, wcześniej wytworzonym i utrzymanym w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb") o określonym identyfikatorze ("table1").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsGet("table1");
if (oRs)
{
oRs.Requery();
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.