Promotic

Delete - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Usunie rekord w obiekcie AdoRecordset.
Jeżeli nie jest określone inaczej, wtedy rozchodzi się o rekord na pozycji bieżącego rekordu.
Składnia:
Empty Delete([Long nAffectRecords])
Parametry:
nAffectRecords[opcjonalne] (Long) Wartość typu ADO AffectEnum określająca, które rekordy zostaną usunięte.
1 (domyślnie) - (adAffectCurrent) Bieżący rekord.
2 - (adAffectGroup) Rekordy spełniające ustawienie filtrowania (właściwość "Recordset.Filter").
Notatka:
Po usunięciu rekordu pozostanie on rekordem bieżącym, dopóki nie będzie przesunięty na inny rekord.
Patrz również:
Przykład:
Ustawienie pozycji bieżącego rekordu na pierwszy rekord, w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest już podłączony do bazy danych (patrz metoda DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1"). Następuje usunięcie bieżącego rekordu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:dynamic;");
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
oRs.Delete();
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.