Promotic

DELETE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Usunięcie wierszy w tabeli.
Składnia:

DELETE FROM table_source
[ WHERE search_condition ]

table_source Lista tabeli wykorzystanych w zaputaniu (tabeli oddzielone przecinkiem).
search_condition Wyrażenie logiczne określające, które wiersze tabeli źródłowych mają zostać usunięte (jeżeli nie zostanie określone WHERE, wtedy to znaczy wszystkie rekordy).
Patrz również:
Przykład1:
Usunięcie wszystkich rekordów z tabeli data.
DELETE FROM data
Przykład2:
Usunięcie rekordów spełniających warunek z tabeli data. Obydwa zapisy są równoważne.
DELETE FROM data WHERE value > 20 AND value < 80
DELETE FROM data WHERE value BETWEEN 20 AND 80
© MICROSYS, spol. s r. o.