Promotic

INSERT - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Doda nowy rekord do tabeli bazy danych.
Składnia:
INSERT table_name [ ( column_list ) ] VALUES ([ expression | NULL | DEFAULT ] [, ...])

table_name Nazwa tabeli.
column_list Lista kolumn, dla których będą określone wartości nowego rekordu.
expression Właściwa wartość odpowiedniej kolumny określona wyrażeniem.
Patrz również:
Przykład1:
Doda nowy rekord do tabeli "data". Najprostrzy z możliwych sposobów, kiedy nie trzeba określać listy kolumn, ponieważ w VALUES zostaną określone wszystkie wartości rekordu we właściwej kolejności. Do kolumny time zostanie zapisany czas bieżący (z dokładnoscią ok. 3 ms) uzuskany funkcją GETDATE(). Do kolumny flags zostanie zapisane 0. Do kolumny value zostanie zapisana przypadkowa wartość w zakresie 0-100 uzyskana funkcją RAND().
INSERT data VALUES (GETDATE(), 0, RAND()*100)
Przykład2:
Doda nowy rekord do tabeli "data". Następny możliwy sposób, kiedy jest określona lista kolumn, dla których w VALUES zostaną określone wartości (wartość dla kolumny flags nie jest określona, dlatego zostanie zastosowana wartość domyślna kolumny). Do kolumny time zostanie zapisany czas bieżący (z dokładnoscią ok. 3 ms) uzyskany funkcją GETDATE(). Do kolumny flags zostanie zapisana wartość domyślna kolumny 0. Do kolumny value zostanie zapisana wartość przypadkowa w zakresie 0-100 uzyskana fukcją RAND().
INSERT data (time, value) VALUES (GETDATE(), RAND()*100)
© MICROSYS, spol. s r.o.