Promotic

ALTER TABLE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Zmiana struktury istniejącej tabeli bazodanowej. Można dodać, usunąć lub zmienić kolumnę.
Składnia:

ALTER TABLE table
  [ ADD column_name new_data_type [ NULL | NOT NULL ] [ PRIMARY KEY | UNIQUE ] [ IDENTITY ] [ DEFAULT default_expression ] [ CHECK check_expression ] [,...]
  [ DROP COLUMN column_name [, ...] ]
  [ ALTER COLUMN column_name new_data_type [ NULL | NOT NULL ]
  [, ...]
)

ALTER COLUMN Zmiana istniejącej kolumny.
ADD Doda nową kolumnę.
DROP COLUMN Usunięcie istniejącej kolumny.
table Nazwa tabeli.
column_name Nazwa kolumny.
new_data_type Typ danych kolumny (bigint, int, smallint, tinyint, bit, decimal, numeric, money, smallmoney, float, real, datetime, smalldatetime, char, varchar, ntext, binary, varbinary, image).
NULL Zezwala na zastosowanie wartości NULL w określonej kolumnie.
NOT NULL Zabrania zastosowanie wartości NULL w określonej kolumnie.
PRIMARY KEY Określa kolumnę jako klucz podstawowy tabeli (automatycznie UNIQUE, ale UNIQUE nie trzeba określić).
UNIQUE Wartości w tej kolumnie muszą być unikalne (zapis rekordu z wartością, która w tej kolumnie już istnieje, nie uda się).
IDENTITY Kolumna (często klucz podstawowy), którego wartość unikalną podczas zapisu uzupełni sam SQL serwer (zezwolona tylko jedna taka kolumna w tabeli).
DEFAULT Definicja wartości domyślnej, wykorzystanej podczas wkładania nowego rekordu, jeżeli wartość dla tej kolumny nie została określona.
default_expression wartość domyślna jest wynik tego wyrażenia.
CHECK Podczas wkładania lub edycji wartości zostanie wykonana kontrola wartości. Jeżeli kontrola nie powiedzie się, wtedy ceła operacja nie uda się.
check_expression Właściwa kontrola, gdzie wynik wyrażenia określa, czy operacja ma być ważna lub nie.
Patrz również:
Przykład1:
Doda nową kolumnę 'quality' (Integer).
ALTER TABLE data ADD quality smallint
Przykład2:
Doda nową kolumnę 'quality' (Integer, nie może być NULL, o wartości domyślnej 100).
ALTER TABLE data ADD quality smallint NOT NULL DEFAULT 100
Przykład3:
Usunięcie istniejącej kolumny 'quality'.
ALTER TABLE data DROP COLUMN quality
Przykład4:
Zmiana istniejącej kolumny 'quality' na większy typ danych.
ALTER TABLE data ALTER COLUMN quality int
© MICROSYS, spol. s r.o.