Update cookies preferences
Promotic

sp_addrolemember - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Doda konto jako członka bazodanowej roli SQL Serwera w aktualnie aktywnej bazie danych. Konto wtedy uzyska uprawnienia, połączone z konkretną rolą w SQL Serwerze.
Składnia:

sp_addrolemember
  [ @rolename = ] 'role'
  [ @membername = ] 'security_acount'

@rolename Bazodanowa rola SQL Serwera, do której konto zostanie dodane (db_ddladmin, db_datareader, db_datawriter).
@membername Konto, wytworzone w określonej bazie danych (sp_grantdbaccess), które zostanie dodane do bazodanowej roli.
Notatka:
Rola bazodanowa jest ważna dla określonej bazy danych. Stała rola SQL Serwera jest ważna globalnie w SQL Serwerze.
Przykład:
Doda konto 'pm_reader' do bazodanowej roli SQL Serwera 'db_datareader' (to konto można zastosować do odczytu danych odpowiedniej bazy danych).
USE pm_data
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'pm_reader'
© MICROSYS, spol. s r.o.