Promotic

UPDATE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Zmiana wartości w istniejącym rekordzie tabeli.
Składnia:

UPDATE table_name
SET column_name = expression | NULL | DEFAULT ] [, ...]
[ FROM table_source ]
[ WHERE search_condition ]

table_name Nazwa tabeli.
column_name Nazwa kolumny, do której zostanie wpisana nowa wartość.
expression Właściwa wartość dla odpowiedniej kolumny określona wyrażeniem.
table_source Nazwa tabeli, która zostanie zastosowana do pozyskania kryteriów zmiany wartości.
search_condition Wyrażenie logiczne określające, które wiersze tabeli zostaną zmienione (jeżeli nie zostanie określone WHERE, wtedy to znaczy wszystkie rekordy).
Patrz również:
Przykład1:
Zmiana wartości kolumny 'flags' dla wszystkich rekordów na wartość 1.
UPDATE data SET flags=1
Przykład2:
Zmiana wartości kolumny 'flags' dla konkretnego rekordu określonego dokładnym czasem na wartość 2.
UPDATE data SET flags=2 WHERE time='2003-07-02 10:02:00.227'
Przykład3:
Zmiana wartości kolumny 'flags' dla pierwszego rekordu spełniającego warunek, że wartość 'time' jest większe niż wprowadzonego czasu.
UPDATE data SET flags=3 FROM (SELECT TOP 1 * FROM data ORDER BY time) AS d1 WHERE data.time=d1.time
© MICROSYS, spol. s r. o.