Promotic

UPDATE - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Změna hodnot v existující větě tabulky.
Syntaxe:

UPDATE table_name
SET column_name = expression | NULL | DEFAULT ] [, ...]
[ FROM table_source ]
[ WHERE search_condition ]

table_name Název tabulky.
column_name Název sloupce, do kterého bude vložena nová hodnota.
expression Vlastní hodnota pro příslušný sloupec určená výrazem.
table_source Název tabulky, která bude použita pro získání kritérií změny hodnot.
search_condition Logický výraz určující, které řádky tabulky budou změněny (pokud se neuvede WHERE, pak to znamená všechny záznamy).
Viz také:
Příklad1:
Změna hodnoty sloupce 'flags' pro všechny záznamy na hodnotu 1.
UPDATE data SET flags=1
Příklad2:
Změna hodnoty sloupce 'flags' pro konkrétní záznam určený přesným časem na hodnotu 2.
UPDATE data SET flags=2 WHERE time='2003-07-02 10:02:00.227'
Příklad3:
Změna hodnoty sloupce 'flags' pro první záznam, splňující kritérium, že hodnota 'time' je větší než zadaný čas.
UPDATE data SET flags=3 FROM (SELECT TOP 1 * FROM data ORDER BY time) AS d1 WHERE data.time=d1.time
© MICROSYS, spol. s r.o.