Update cookies preferences
Promotic

sp_addlogin - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Vytvoří přihlašovací účet pro připojení k instanci SQL Serveru s použitím autentizace SQL Serveru.
Syntaxe:

sp_addlogin
  [@loginame =] 'login'
  [, [@passwd =] 'password']
  [, [@defdb =] 'database']
  [, [@deflanguage =] 'language']
  [, [@sid = ] sid]
  [, [@encryptopt =] 'encryption_option']

@loginame Název přihlašovacího účtu.
@passwd Heslo účtu (NULL znamená bez hesla, výchozí hodnota je NULL).
@defdb Implicitní databáze účtu (výchozí hodnota je 'master').
@deflanguage Výchozí jazyk účtu (výchozí hodnota je NULL).
@sid Bezpečnostní identifikační číslo (výchozí hodnota je NULL a systém vygeneruje SID automaticky).
@encryptopt Určuje, zda bude heslo uloženo v systémových tabulkách šifrovaně (výchozí hodnota je NULL a heslo je šifrováno).
Příklad:
Přidá účet 'pm_reader' s heslem 'reader' a implicitní databází 'pm_data'.
EXEC sp_addlogin 'pm_reader', 'reader', 'pm_data'
© MICROSYS, spol. s r.o.