Promotic

sp_addrolemember - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Přidá účet jako člena databázové role SQL Serveru v právě aktivní databázi. Účet pak získá práva, spojená s příslušnou rolí v SQL Serveru.
Syntaxe:

sp_addrolemember
  [ @rolename = ] 'role'
  [ @membername = ] 'security_acount'

@rolename Databázová role SQL Serveru, do které bude účet přidán (db_ddladmin, db_datareader, db_datawriter).
@membername Účet, vytvořený v určité databázi (sp_grantdbaccess), který bude přidán do databázové role.
Poznámka:
Databázová role platí pro určitou databázi. Pevná role SQL Serveru platí globálně v SQL Serveru.
Příklad:
Přidá účet 'pm_reader' do databázové role SQL Serveru 'db_datareader' (tento účet lze použít pro čtení dat příslušné databáze).
USE pm_data
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'pm_reader'
© MICROSYS, spol. s r.o.