Promotic

sp_addsrvrolemember - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Přidá účet jako člena pevné role SQL Serveru. Účet pak získá práva, spojená s příslušnou pevnou rolí v SQL Serveru.
Syntaxe:

sp_addsrvrolemember
  [ @loginame = ] 'login'
  [ @rolename = ] 'role'

@loginame Účet, kterému bude povolen přístup k právě aktivní databázi.
@rolename Role serveru, do které bude účet přidán (sysadmin, securityadmin, serveradmin, setupadmin, processadmin, diskadmin, dbcreator, bulkadmin).
Poznámka:
Pevná role SQL Serveru platí globálně v SQL Serveru. Databázová role platí pro určitou databázi.
Příklad:
Přidá účet 'pm_admin' do pevné role serveru 'sysadmin' (tento účet lze použít ke správě SQL Serveru).
EXEC sp_addsrvrolemember 'pm_admin', 'sysadmin'
© MICROSYS, spol. s r.o.