Promotic

sp_addlogin - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Wytworzy konto logowania do połączenia do instancji SQL Serwera z wykorzystaniem uwierzytelnienia SQL Serwera.
Składnia:

sp_addlogin
  [@loginame =] 'login'
  [, [@passwd =] 'password']
  [, [@defdb =] 'database']
  [, [@deflanguage =] 'language']
  [, [@sid = ] sid]
  [, [@encryptopt =] 'encryption_option']

@loginame Nazwa konta logowania.
@passwd Hasło konta (NULL oznacza bez hasła, wartość domyślna jest NULL).
@defdb Domyślna baza danych konta (wartość domyślna jest 'master').
@deflanguage Domyślny język konta (wartość domyślna jest NULL).
@sid Numer identyfikacyjny zabezpieczenia (wartość domyślna jest NULL a system automatycznie wygeneruje SID).
@encryptopt Określa, czy hasło zostanie zapisane w tabelkach systemowych w sposób szyfrowany (wartość domyślna jest NULL oraz hasło jest szyfrowane).
Przykład:
Doda konto pm_reader z hasłem 'reader' oraz domyślną bazą danych 'pm_data'.
EXEC sp_addlogin 'pm_reader', 'reader', 'pm_data'
© MICROSYS, spol. s r.o.