Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CREATE TABLE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Wytworzy nową tabelkę bazodanową. Właściwa struktura tabelki składa się z pojedyńczych kolumn. Każda kolumna posiada swoją nazwę, typ danych oraz ewentaulnie następne atrybuty. Każda tabelka w SQL Serwerze musi posiadać klucz podstawowy (atrybut PRIMARY KEY). Z danymi można pracować po wierszach.
Składnia:

CREATE TABLE table_name

(

  column_name data_type [ NULL | NOT NULL ] [ PRIMARY KEY | UNIQUE ] [ IDENTITY ] [ DEFAULT default_expression ] [ CHECK check_expression ]

  [, ...]

)

 
table_name Nazwa tabelki.
column_name Nazwa kolumny.
data_type Typ danych kolumny (bigint, int, smallint, tinyint, bit, decimal, numeric, money, smallmoney, float, real, datetime, smalldatetime, char, varchar, ntext, binary, varbinary, image).
NULL Zezwala na zastosowanie wartości NULL w określonej kolumnie.
NOT NULL Zabrania zastosowanie wartości NULL w określonej kolumnie.
PRIMARY KEY Określa kolumnę jako klucz podstawowy tabelki (automatycznie UNIQUE, ale UNIQUE nie trzeba określić).
UNIQUE Wartości w tej kolumnie muszą być unikalne (zapis rekordu z wartością, która już w tej kolumnie istnieje, nie uda się).
IDENTITY kolumna (często klucz podstawowy), którego wartość unikalną podczas zapisu uzupełni sam SQL serwer (zezwolona tylko jedna taka kolumna w tabeli).
DEFAULT Zdefiniowanie wartości domyślnej, wykorzystanej podczas wkładania nowego rekordu, jeżeli wartość dla tej kolumny nie została określona.
default_expression wartość domyślna jest wynik tego wyrażenia.
CHECK Podczas wkładania lub edycji wartości zostanie wykonana kontrola wartości. Jeżeli kontrola nie powiedzie się, wtedy ceła operacja nie uda się.
check_expression Właściwa kontrola, gdzie wynik wyrażenia określa, czy operacja ma być ważna czy nie.
Przykład:
Wytworzy nową tabelkę data z kolumnami time (czas, klucz podstawowy, nie może być NULL), 'flags' (liczba całkowita, nie może być NULL, domyślnie 0) oraz 'value' (liczba rzeczywista, nie może być NULL, domyślnie 0).
CREATE TABLE data
(
  time datetime PRIMARY KEY NOT NULL,
  flags smallint NOT NULL DEFAULT 0,
  value float NOT NULL DEFAULT 0
)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice