Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC 8.1 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 8.1.13 (od 24.7.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Powiązania danych Pmg obiektów: Usunięty błąd: W systemie SO Windows XP w panelach graficznych czasami nie doszło do poprawnego obliczenia niektórych powiązań danych.

Wersja 8.1.12 (od 29.4.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Duże poprawki dla przeglądarki MS InternetExplorer 10. Niestety ta wersja przeglądarki przestała wspierać niektóre technologie, z których korzystały Web panele do wersji PROMOTIC 8.2. (Wersja PROMOTIC 8.2 już wspiera standardowe technologie HTML a tym można przeglądać Web panele również w przeglądarkach Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...)

Wersja 8.1.11 (od 25.2.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- System Alarmów i Eventów: Jeżeli w obiekcie PmaAlarmGroup był ustawiony konfigurator "Typ zapisania" na wartość "Odległe połączenie poprzez WEB", wtedy:
- podczas otwarcia przeglądarka stanu chwilowo wyświetliła alarmy innymi kolorami. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- przeglądarka historii czasem spowodowała zawieszenie systemu. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- podczas potwierdzenia przez użytkownika sieciowego obecnie są przekazywane dokładniejsze informacje o danym użytkowniku. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- przeglądarka stanu nie wyświetlała kolumny u klienta AckerId oraz UserNote. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.

Wersja 8.1.10 (od 23.10.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaSequencer obiekt: Jeżeli obiekt został tak ustawiony, że ma funkcjonować w innym wątku, wtedy w pewnych okolicznościach dochodziło do zamrożenia interfejsu graficznego aplikacji.
- PmaAlarmGroup obiekt: ustawiony na typ Odległe połączenie poprzez WEB: nie funkcjonował tekst filtracji jeżeli był z diakrytyką.
- Pm.FileBinaryRead metoda: jeżeli w pliku było mniej wartości niż wymagano, wtedy zostały wczytane wartości losowe.

Wersja 8.1.9 (od 28.6.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaWeb obiekt: Został udoskonalony Web serwer - obecnie wspiera trwałe połączenie (standard dla HTTP/1.1), tzn. połączenie z Web przeglądarką nie jest zamykane po każdej transmisji. W ten sposób zwiększa się szybkość transmisji i równocześnie zmniejsza się obciążenie komunikacji.
- PmaAlarmGroup.Acknowledge metoda: Obecnie bierze pod uwagę notatkę UserNote również podczas łącznego potwierdzenia przy pomocy znacznika "$all".

Wersja 8.1.8 (od 9.5.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Bezpieczniejsze obliczanie powiązań danych.
- PmMBus driver komunikacyjny: Usunięty błąd: podczas nadawania wiadomości bez wymogu odbioru w niektórych przypadkach dochodziło do zbędnych timeoutów.

Wersja 8.1.7 (od 2.2.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmFilesApp: Podczas otwarcia uszkodzonej aplikacji (pliku "Aplikacja.pra") aplikacja obecnie nie zawiesi się z błędem lecz wyświetli komunikat i aplikacja zostanie zakończona poprawnie.
- PmgTrendViewer.onMouseArea zdarzenie: nie był ustawiany parametr pEvent.Alt ze znacznikiem naciśnięcia klawisza Alt.
- PmaObject.GetOwnedByType metoda: zwracała w trybie runtime także obiekty zakazane (patrz konfigurator "Zablokuj obiekt przy uruchomieniu").

Wersja 8.1.6 (od 12.12.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgTrendViewer obiekt:
- W niektórych przypadkach nie działała metoda SaveCfg oraz LoadCfg (błąd pojawił się w wersji Pm8.1.5)
- Na Webie nie działała metoda SaveToHtm.
- Przy zmianie czasu z letniego na zimowy zostało zatrzymane autorolowanie.
- Pm.EncryptText metoda: Wystąpił błąd jeżeli wejściwy tekst był pusty łańcuch.

Wersja 8.1.5 (od 28.11.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: jeżeli w obiekcie PmaCommGroup występowała duża ilość zmiennych bitowych (Boolean), wtedy w niektórych przypadkach dochodziło do błędnego wytworzenia wiadomości komunikacyjnych i niektóre zmienne nie były wtedy odczytywane.
- Web: usunięte luki w bezpieczeństwie (software security vulnerabilities):
- Za pośrednictwem obiektu PmaWebDir można było uzyskiwać informacje o plikach również poza folderem ustawionym w konfiguratorze "Folder z plikami".
- w obiekcie PmgWTable zostały poprawione niektóre niezinicjalizowane zmienne.
- w obiekcie PmgTrendViewer zostały poprawione metody, gdzie parametrem mógł być długi łańcuch (np. metody SaveCfg, AddTrend ...)
- PmgString obiekt: w Web panelu w niektórych przypadkach nie funkcjonował konfigurator "Typ formatowania wartości" ustawiony na reguła formatowania %f lub %e.
- Powiązanie danych E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym: Usunięty błąd: Powodowało narastanie wykorzystywanej pamięci.
- Pm.TransformValue metoda: Usunięty błąd: (221-224) powodowało narastanie wykorzystywanej pamięci.
- PmaTrendGroup obiekt: Jeżeli był włączony konfigurator "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu", wtedy w przypadku obciążonej aplikacji mogło dochodzić do próby zapisania czasu z takim samym czasem.

Wersja 8.1.4 (od 18.10.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgTrendViewer obiekt: usunięte migotanie opisów osi przy wypełnianiu wykresu dużą ilością punktów.
- PmaTrendGroup obiekt: Przyspieszone wczytywanie większej ilośic plików DBF przy uruchamianiu aplikacji.

Wersja 8.1.3 (od 3.10.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaAdo obiekt: Niektóre metody Microsoft obiektów AdoRecordset nie zwracały znacznika, czy zostały wykonane poprawnie. Dlatego Promotic dodaje do tego obiektu właściwości (Pm_LastErr oraz Pm_LastTextErr), przy pomocy których można to stwierdzić.
- PmgRasterImage.Src właściwość: Usunięty błąd: Podczas zapisu czasami zmiana nie została od razu wykonana.
- PmgWCheck obiekt: został w Web panelu przesunięty o 4 piksele
- Menu oraz pasek narzędziowy środowiska deweloperskiego: W podstawowym menu przy wyborze opcji > Zapisz aplikację jako aplikacja została zapisana niepoprawnie.

Wersja 8.1.2 (od 19.09.2011) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.1 stabilną i w przyszłości będą do niej dodawane tylko nezbędne korekty. Dalszy rozwój będzie prowadzony w nowej wersji Promotic8.2.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaPanel.OpenView metoda: Przy pomocy metody PmaPanel.OpenView("/#glob/webbrowser","","Adres URL") można obecnie otworzyć również okno do przeglądania dowolnej strony HTML w internecie lub na dysku.
- PmChar driver komunikacyjny: Uogólnienie o możliwość odbioru danych binarnych do wartości typu HexaString (chodzi o String z zawartością danych binarnych - na przykład 3 bajty z szestastkowymi wartościami A1, 00 oraz 4B zostaną zapisane do łańcucha o 2*3 znakach "A1004B"). Obecnie można więc w prosty i ogólny sposób nadawać i odbierać dowolne dane binarne.

Patrz nowe konfiguratory W 'Dane-wysłanie' jest tylko HexaString oraz W 'Dane-odbiór' jest tylko HexaString.

- Pm.TransformValue metoda: Nowe rodzaje transformacji typu 240 oraz 241 do konwersji HexaString do tablicy bajtów i odwrotnie. Transformacje te służą do wsparcia drivera PmChar, lecz mogą zostać zastosowane także do innych celów, np. kiedy istnieje wymóg wypisania danych binarnych w formie String (np. do pliku tekstowego).
- PmaSequencer obiekt:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji
- PmgTrendViewer.SaveToHtm metoda: Metoda nie działała poprawnie jeżeli trend był wypełniany przy pomocy metody AddPoints. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.

Wersja 8.1.1 (od 22.08.2011) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Powiązanie danych E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym: Umożliwia w Pmg obiektach w prosty sposób wprowadzanie bardzo ogólnych wyrażeń. Działa również w przypadku zastosowania technologii Web panele.

Opisywane powiązanie zastępuje powiązania danych VB - Powiązanie danych z wyrażeniem skryptowym, V - Powiązanie danych z wyrażeniem elementarym oraz LN - Powiązanie danych do obliczenia wedłu funkcji liniowej, które są uważane za przestarzałe (lecz funkcjonują).

- PmgString obiekt: Właściwość Value była typu String i obecnie (według konfiguratora "Typ danych wprowadzanej wartości") zwraca wartość typu danych String, Integer lub Float. Starszy sposób funkcjonowania można wymusić w konfiguratorze "Zawsze zwracaj String (przestarzałe)" (w uprzednio istniejących obiektach konfigurator ten jest ustawiany automatycznie, żeby starsze aplikacje funkcjonowały tak samo jak wcześniej).
- Konfiguracje wstępne Pma obiektów: Dla wszystkich ważnych driverów komunikacyjnych są obecnie przygotowane podstawowe konfiguracje wstępne. Przy wytwarzaniu obiektu PmaComm tak obecnie powstaje już poprawnie ustawiony obiekt dla konkretnej komunikacji.
- PmSBUS driver komunikacyjny:
- W obiekcie PmaCommGroup wprowadzony konfigurator "Domyślny adres PLC".
- Uogólnienie dla DigiControl Ethernet.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie do zastosowania w obiekcie PmaCommGroup.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny:
- można transmitować dane typu Real
- funkcjonuje również z Ethernet interface modułem A1SJ71E71-B2/B5
- Web panele: metody Pm.ColorOper oraz Pm.ColorRgb funkcjonują również dla Web paneli.
- PmaCommGroup obiekt: Usunięty błąd: W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" podczas konwersji ze starszych projektów stała d była ustawiana na 0 (powinna się ustawiać na 1) - błąd pojawił się w wersji Pm8.1.0.
- PmaAlarmGroup obiekt:
- Właściwość AckerId zwracała błedną wartość.
- Jeżeli był błędny plik konfiguracyjny XML, wtedy nie można było otworzyć przeglądarki alarmów.

Wersja 8.1.0 (od 25.05.2011) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: do komunikacji protokołem S7 Ethernet ze sterownikami PLC Simatic, VIPA, INSEVIS, itd. Z tymi urządzeniami można obecnie komunikować się bezpośrednio poprzez wyjście Profinet bez konieczności stosowania serwerów OPC i specjalnych kart.

Driver umożliwia komunikację z interfejsami MPI lub PROFIBUS za pośrednictwem konwertera NetlinkPro.

Dla tego drivera zostały wytworzone następujące konfiguracje wstępne:

Wytworzono
- PmaAdo nowy obiekt: Obiekt ten umożliwia dostęp do baz danych za pomocą technologii ADO. Obiekt jest nowszym i bardziej nowoczesnym niż obiekt PmaDatabase (który wspierał technologie DAO i ODBC) i w celu dostępu do baz danych dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaAdo.
- PmaWeb obiekt: Przy pomocy nowego konfiguratora "Typ Web serwera" można wybrać nową implementację Web serwera typu "usługa HTTP(S)". Ten typ serwera jest bardziej wydajny i umożliwia również komunikację przy pomocy zabezpieczonego protokołu HTTPS.
- Web panele: Formatowanie C++ (patrz Typ formatowania wartości) jest obecnie implementowane bezpośrednio w panelu i dlatego już nie jest konieczny pomocniczy ActiveX obiekt PmAxTool1.
- Parametry Pma obiektu: obecnie może posiadać parametr każdy Pma obiekt.
- PmaData obiekt: Każda pozycja danych (obiekt PmVar) posiada nową właściwość Unit (patrz również konfigurator "Jednostka").
- PmaCommGroup obiekt:
- nowy konfigurator "Priorytetowe odświeżanie danych".
- W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" przybyła następna stała (d) w celu prostszej całoliczbowej definicji przeliczania.
- PmTeco driver komunikacyjny: Uogólnienie o typy danych DINT, LREAL, TIME / TIME_OF_DAY oraz DATE / DATE_AND_TIME.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie dla Ethernetu.
- PmMelsecFXS driver komunikacyjny: Uogólnienie dla Ethernetu
- PmgTrendViewer obiekt:
- skonwertowana do Unicode.
- Metoda LoadCfg: obecnie może zawierać opcję "serverfile.tg:", która umożliwia wczytanie grupy w jednolity sposób lokalnie i na Webie.
- Pm.GetSystemInfo metoda: nowe opcje "memory.free", "memory.usage" oraz "cpu.usage" do stwoerdzenia wolnej pamięci, wykorzystanej pamięci i obciążenia procesora.

Te pocje zastępują właściwości Pm.MemoryUsage oraz Pm.CpuUsage, które są obecnie uważane za przestarzałe (lecz funkcjonują).

- Pm.RtLang właściwość: Zwraca wersję językową runtime w formie standardowego identyfikatora tekstowego.

Ta właściwość zastępuje właściwość Pm.RtLanguage, która jest obecnie uważana za przestarzałą (lecz funkcjonuje).

- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Wsparcie wszystkich narodowych języków świata w trybie runtime PROMOTIC. Jednak tylko dla niektórych są w systemie przetłumaczone teksty systemowe.
- PmgString obiekt: nowe właściwości FontId oraz Multiline.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice