Promotic

PROMOTIC 8.1 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.

Wersja 8.1.13 (od 24.7.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Powiązania danych Pmg obiektu: Usunięty błąd: W systemie SO Windows XP w panelach graficznych czasami nie doszło do poprawnego obliczenia niektórych powiązań danych.

Wersja 8.1.12 (od 29.4.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Duże poprawki dla przeglądarki InternetExplorer 10. Niestety ta wersja przeglądarki przestała wspierać niektóre technologie, z których korzystały Web panele do wersji PROMOTIC 8.2. (Wersja PROMOTIC 8.2 już wspiera standardowe technologie HTML a tym można przeglądać Web panele również w przeglądarkach Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...)

Wersja 8.1.11 (od 25.2.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- System alarmów i Eventów: Jeżeli w obiekcie PmaAlarmGroup był konfigurator "Typ zapisania" ustawiony na wartość "Odległe połączenie poprzez Web", wtedy:
- podczas otwarcia przeglądarka stanu chwilowo wyświetliła alarmy innymi kolorami. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- przeglądarka historii czasem spowodowała zawieszenie systemu. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- po potwierdzeniu przez użytkownika sieciowego obecnie są przekazywane dokładniejsze informacje o danym użytkowniku. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- przeglądarka stanu nie wyświetlała kolumny u klienta AckerId oraz UserNote. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.

Wersja 8.1.10 (od 23.10.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaSequencer obiekt: Jeżeli obiekt został tak ustawiony, że ma funkcjonować w innym wątku (threadu), wtedy w pewnych okolicznościach dochodziło do zamrożenia interfejsu graficznego aplikacji.
- PmaAlarmGroup obiekt: Jeżeli ustawiony na typ Odległe połączenie poprzez Web, wtedy nie funkcjonował tekst filtracji jeżeli był z diakrytyką (tzn. narodowo zależne znaki).
- Pm.FileBinaryRead metoda: jeżeli w pliku było mniej wartości niż wymagano, wtedy zostały wczytane wartości losowe.

Wersja 8.1.9 (od 28.6.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaWeb obiekt: Został udoskonalony Web serwer - obecnie wspiera trwałe połączenie (standard dla HTTP/1.1), tzn. połączenie z Web przeglądarką nie jest zamykane po każdej transmisji. W ten sposób zwiększa się szybkość transmisji i równocześnie zmniejsza się obciążenie komunikacji.
- PmaAlarmGroup.Acknowledge metoda: Obecnie bierze pod uwagę notatkę UserNote również podczas łącznego potwierdzenia przy pomocy znacznika "$all".

Wersja 8.1.8 (od 9.5.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Bezpieczniejsze obliczanie powiązań danych.
- PmMBus driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transmisji wiadomości bez wymogu odbioru w niektórych przypadkach dochodziło do zbędnych timeoutów.

Wersja 8.1.7 (od 2.2.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmFilesApp: Podczas otwarcia uszkodzonej aplikacji (plik Aplikacja.pra) aplikacja obecnie nie zawiesi się z błędem lecz wyświetli komunikat i aplikacja zostanie zakończona poprawnie.
- PmgTrendViewer.onMouseArea zdarzenie: Nie był ustawiany parametr pEvent.Alt dla naciśnięcia klawisza Alt.
- PmaObject.GetOwnedByType metoda: Usunięty błąd: Metodazwracała w runtime także obiekty zakazane (patrz konfigurator "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji").

Wersja 8.1.6 (od 12.12.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgTrendViewer obiekt:
- W niektórych przypadkach nie działała metoda SaveCfg oraz LoadCfg (błąd pojawił się w wersji Pm8.1.5)
- Metoda SaveToHtm nie działała w Webie.
- Przy zmianie czasu z letniego na zimowy zostało zatrzymane autorolowanie.
- Pm.EncryptText metoda: Wystąpił błąd jeżeli wejściwy tekst był pusty łańcuch.

Wersja 8.1.5 (od 28.11.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Jeżeli w obiekcie PmaCommGroup występowała duża ilość zmiennych bitowych (Boolean), wtedy w niektórych przypadkach dochodziło do błędnego wytworzenia wiadomości komunikacyjnych i niektóre zmienne nie były wtedy odczytywane.
- Web: usunięte luki w bezpieczeństwie (software security vulnerabilities):
- Za pośrednictwem obiektu PmaWebDir można było uzyskiwać informacje o plikach również poza folderem ustawionym w konfiguratorze "Folder z plikami".
- w obiekcie PmgWTable zostały poprawione niektóre niezinicjalizowane zmienne.
- w obiekcie PmgTrendViewer zostały poprawione metody, gdzie parametrem mógł być długi łańcuch (np. metody SaveCfg, AddTrend ...)
- PmgString obiekt: w Web panelu w niektórych przypadkach nie funkcjonował konfigurator "Typ formatowania wartości" ustawiony na reguła formatowania %f lub %e.
- Powiązanie danych E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym: Usunięty błąd: Powodowało narastanie wykorzystywanej pamięci.
- Pm.TransformValue metoda: Usunięty błąd: (221-224) powodowało narastanie wykorzystywanej pamięci.
- PmaTrendGroup obiekt: Jeżeli był włączony konfigurator "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu", wtedy w przypadku obciążonej aplikacji mogło dochodzić do próby zapisania rekordy z takim samym czasem.

Wersja 8.1.4 (od 18.10.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięte migotanie opisów osi przy wypełnianiu wykresu dużą ilością punktów.
- PmaTrendGroup obiekt: Przyspieszone wczytywanie większej ilośic plików DBF przy uruchamianiu aplikacji.

Wersja 8.1.3 (od 3.10.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaAdo obiekt: Niektóre metody obiektu AdoRecordset nie zwracały znacznika, czy zostały wykonane poprawnie. Dlatego system PROMOTIC dodaje do tego obiektu właściwości (Pm_LastErr oraz Pm_LastTextErr), przy pomocy których można to stwierdzić.
- PmgRasterImage.Src właściwość: Usunięty błąd: Podczas zapisu czasami zmiana nie została od razu wykonana.
- PmgWCheck obiekt: został w Web panelu przesunięty o 4 piksele
- Menu oraz pasek narzędziowy środowiska deweloperskiego: W podstawowym menu przy wyborze opcji > Zapisz aplikację jako aplikacja została zapisana niepoprawnie.

Wersja 8.1.2 (od 19.09.2011) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.1 stabilną. W przyszłości zostaną dodanwae tylko niezbędne korekty błędów i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu.

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaPanel.OpenView metoda: Przy pomocy metody PmaPanel.OpenView("/#glob/webbrowser","","Adres URL") można obecnie otworzyć również okno do przeglądania dowolnej strony HTML w internecie lub na dysku.
- PmChar driver komunikacyjny: Uogólnienie o możliwość odbioru danych binarnych do wartości typu HexaString (chodzi o String z zawartością danych binarnych - na przykład 3 bajty z wartościami (w układzie szesnastkowym) A1, 00, 4B zostaną zapisane do łańcucha o 2*3 znakach "A1004B"). Obecnie można więc w prosty i ogólny sposób nadawać i odbierać dowolne dane binarne.
Patrz nowe konfiguratory W 'Dane-wysłanie' jest tylko HexaString oraz W 'Dane-odbiór' jest tylko HexaString.
- Pm.TransformValue metoda: Nowe typy transformacji typu 240 oraz 241 do konwersji HexaString do tablicy bajtów i odwrotnie. Transformacje te służą do wsparcia drivera komunikacyjnego PmChar, lecz mogą zostać zastosowane także do innych celów, np. kiedy istnieje wymóg wypisania danych binarnych do wartości typu String (np. do pliku tekstowego).
- PmaSequencer obiekt:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzić limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
- PmgTrendViewer.SaveToHtm metoda: Metoda nie działała poprawnie jeżeli trend był wypełniany przy pomocy metody AddPoints. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.

Wersja 8.1.1 (od 22.08.2011) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Powiązanie danych E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym: Umożliwia w Pmg obiektach w prosty sposób wprowadzanie bardzo ogólnych wyrażeń. Działa również w przypadku zastosowania technologii Web panele.
Opisywane powiązanie zastępuje powiązania danych VB - Powiązanie danych z wyrażeniem skryptowym, V - Powiązanie danych z wyrażeniem elementarym oraz LN - Powiązanie danych do obliczenia wedłu funkcji liniowej, które są uważane za przestarzałe (lecz funkcjonują).
- PmgString obiekt: Właściwość Value była typu String i obecnie (według konfiguratora "Typ danych wprowadzanej wartości") zwraca wartość typu danych String, Integer lub Float. Starszy sposób zachowania można wymusić w konfiguratorze "Zawsze zwracaj String (przestarzałe)" (w uprzednio istniejących obiektach ten konfigurator ten jest ustawiany automatycznie, żeby starsze aplikacje funkcjonowały tak samo jak wcześniej).
- Konfiguracje wstępne Pma obiektów: Dla wszystkich ważnych driverów komunikacyjnych są obecnie przygotowane podstawowe konfiguracje wstępne. Przy wytwarzaniu obiektu PmaComm tak obecnie powstaje już poprawnie ustawiony obiekt dla konkretnej komunikacji.
- PmSBUS driver komunikacyjny:
- W obiekcie PmaCommGroup jest nowy konfigurator "Domyślny adres urządzenia".
- Uogólnienie dla DigiControl Ethernet.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie do zastosowania w obiekcie PmaCommGroup.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny:
- można transmitować dane typu Real
- funkcjonuje również z Ethernet interface modułem A1SJ71E71-B2/B5
- Web panele: Metody Pm.ColorOper oraz Pm.ColorRgb funkcjonują również dla Web paneli.
- PmaCommGroup obiekt: Usunięty błąd: W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" podczas konwersji ze starszych projektów stała d była ustawiana na 0 (powinna się ustawiać na 1) - błąd pojawił się w wersji Pm8.1.0.
- PmaAlarmGroup obiekt:
- Właściwość AckerId zwracała błedną wartość.
- Jeżeli był błędny plik konfiguracyjny XML, wtedy nie można było otworzyć przeglądarki alarmów.

Wersja 8.1.0 (od 25.05.2011) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmS7 driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji poprzez protokół S7 Ethernet ze sterownikami PLC Simatic, VIPA, INSEVIS, itd. Z tymi urządzeniami można obecnie komunikować się bezpośrednio poprzez wyjście Profinet bez konieczności stosowania serwerów OPC i specjalnych kart.
Driver umożliwia komunikację z interfejsami MPI lub PROFIBUS za pośrednictwem konwertera NetlinkPro.
Dla tego drivera zostały wytworzone następujące konfiguracje wstępne:
- PmaAdo nowy obiekt: Obiekt ten umożliwia dostęp do baz danych za pomocą technologii ADO. Obiekt jest nowszym i bardziej nowoczesnym niż obiekt PmaDatabase (który wspierał technologie DAO i ODBC) i w celu dostępu do baz danych dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaAdo.
- PmaWeb obiekt: Przy pomocy nowego konfiguratora "Typ Web serwera" można wybrać nową implementację Web serwera typu "usługa HTTP(S)". Ten typ serwera jest bardziej wydajny i umożliwia również komunikację przy pomocy zabezpieczonego protokołu HTTPS.
- Web panele: C++ formatowanie (patrz konfigurator "Typ formatowania wartości") jest obecnie implementowane bezpośrednio do panela i dlatego już nie jest konieczny pomocniczy ActiveX obiekt PmAxTool1.
- Parametry Pma obiektu: Obecnie może posiadać parametr każdy Pma obiekt.
- PmaData obiekt: Każda pozycja danych (obiekt PmVar) posiada nową właściwość Unit (patrz również konfigurator "Jednostka").
- PmaCommGroup obiekt:
- Nowy konfigurator "Priorytetowe odświeżanie danych".
- W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" przybyła następna stała (d) w celu prostszej całoliczbowej definicji przeliczania.
- PmTeco driver komunikacyjny: Uogólnienie o typy danych DINT, LREAL, TIME / TIME_OF_DAY oraz DATE / DATE_AND_TIME.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie dla Ethernetu.
- PmMelsecFXS driver komunikacyjny: Uogólnienie dla Ethernetu
- PmgTrendViewer obiekt:
- skonwertowana do Unicode.
- Metoda LoadCfg: obecnie może zawierać opcję "serverfile.tg:", która umożliwia wczytanie grupy w jednolity sposób lokalnie i w Webie.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowe opcje "memory.free", "memory.usage" oraz "cpu.usage" do stwierdzania wolnej pamięci, wykorzystanej pamięci i obciążenia procesora.
Te pocje zastępują właściwości Pm.MemoryUsage oraz Pm.CpuUsage, które są obecnie uważane za przestarzałe (lecz funkcjonują).
- Pm.RtLang właściwość: Zwraca wersję językową runtime w formie standardowego identyfikatora tekstowego.
Ta właściwość zastępuje właściwość Pm.RtLanguage, która jest obecnie uważana za przestarzałą (lecz funkcjonuje).
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Wsparcie wszystkich narodowych języków świata w runtime PROMOTIC. Jednak tylko dla niektórych są w systemie przetłumaczone teksty systemowe.
- PmgString obiekt: nowe właściwości FontId oraz Multiline.
© MICROSYS, spol. s r.o.