Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nowości systemu PROMOTIC 8.1.

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 8.1.13 (od 24.7.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: W systemie SO Windows XP w panelach graficznych czasami nie doszło do poprawnego obliczenia niektórych powiązań danych.

Wersja 8.1.12 (od 29.4.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Duże poprawki w przeglądaniu Web paneli w przeglądarce MS InternetExplorer 10. Niestety ta wersja przeglądarki przestała wspierać niektóre technologie, z których korzystały Web panele do wersji PROMOTIC 8.2. (Wersja PROMOTIC 8.2 już wspiera standardowe technologie HTML a tym można przeglądać Web panele również w przeglądarkach Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..)

Wersja 8.1.11 (od 25.2.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Alarmy oraz Eventy: Jeżeli w obiekcie PmAlarmEvent był ustawiony konfigurator "Typ zapisania" na wartość "Odległe połączenie poprzez Web", wtedy:
- podczas otwarcia przeglądarka stanu chwilowo wyświetliła alarmy innymi kolorami. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- przeglądarka historii czasem spowodowała zawieszenie systemu. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- podczas kwitowania przez użytkownika sieciowego obecnie są przekazywane dokładniejsze informacje o danym użytkowniku. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.
- przeglądarka stanu nie wyświetlała kolumny u klienta AckerId oraz UserNote. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.5.

Wersja 8.1.10 (od 23.10.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmSequencer obiekt: Jeżeli obiekt został tak ustawiony, że ma funkcjonować w innym wątku, wtedy w pewnych okolicznościach dochodziło do zamrożenia interfejsu graficznego aplikacji.
- PmAlarmEvent obiekt ustawiony na typ Odległe połączenie poprzez Web: nie funkcjonował tekst filtracji jeżeli był z diakrytyką.
- Pm.FileBinaryRead metoda: jeżeli w pliku było mniej wartości niż wymagano, wtedy zostały wczytane wartości losowe.

Wersja 8.1.9 (od 28.6.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt PmWeb: Został udoskonalony Web serwer - obecnie wspiera trwałe połączenie (standard dla HTTP/1.1), tzn. połączenie z Web przeglądarką nie jest zamykane po każdej transmisji. W ten sposób zwiększa się szybkość transmisji i równocześnie zmniejsza się obciążenie komunikacji. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm7.5.7.
- Acknowledge metoda: obecnie bierze pod uwagę notatkę UserNote również podczas łącznego potwierdzenia przy pomocy znacznika $all.
- PmPrinter.PrintLine metoda: tekst był wysyłany na drukarkę w formacie Unicode, co nie funkcjonowało. Obecnie tekst jest wysyłany w formacie ASCII. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm7.5.7.

Wersja 8.1.8 (od 9.5.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Korekty w obiektach PmCommData oraz PmCommMsg: przy zatrzymywaniu aplikacji w niektórych przypadkach obiekty nie zostały poprawnie zakończone.
- W Web panelu jest bezpieczniejsze obliczanie powiązań danych.
- PmMBus driver komunikacyjny: podczas nadawania wiadomości bez wymogu odbioru w niektórych przypadkach dochodziło do zbędnych timeoutów.

Wersja 8.1.7 (od 2.2.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Podczas otwarcia uszkodzonej aplikacji (pliku "Aplikacja.pra") aplikacja obecnie nie zawiesi się z błędem lecz wyświetli komunikat i aplikacja zostanie zakończona poprawnie.
- W zdarzeniu TrendsView.onMouseArea nie był ustawiany parametr Alt ze znacznikiem naciśnięcia klawisza Alt.
- PmObject.GetOwnedByType metoda zwracała w trybie runtime także obiekty zakazane (patrz konfigurator Zablokuj obiekt przy uruchomieniu).

Wersja 8.1.6 (od 12.12.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Przeglądarka trendów TrendsView:
- W niektórych przypadkach nie działała metoda SaveCfg oraz LoadCfg (błąd pojawił się w wersji Pm8.1.5)
- Na Webie nie działała metoda SaveToHtm.
- Przy zmianie czasu z letniego na zimowy zostało zatrzymane autorolowanie.

Wersja 8.1.5 (od 28.11.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmS7 driver komunikacyjny: jeżeli w obiekcie PmCommData występowała duża ilość zmiennych bitowych (Boolean), wtedy w niektórych przypadkach dochodziło do błędnego wytworzenia wiadomości komunikacyjnych i niektóre zmienne nie były wtedy odczytywane.
- Web: usunięte luki w bezpieczeństwie (software security vulnerabilities):
- Za pośrednictwem obiektu PmWebDir można było uzyskiwać informacje o plikach również poza katalogiem ustawionym w konfiguratorze Folder z plikami.
- W graficznym elemencie ActiveX PmTable zostały poprawione niektóre niezinicjalizowane zmienne.
- W graficznym elemencie ActiveX TrendsView zostały poprawione metody, gdzie parametrem mógł być długi łańcuch (np. metody SaveCfg, AddTrend ...)
- PmiText oraz PmiWEdit element graficzny:
- w Web panelu w niektórych przypadkach nie funkcjonował konfigurator Typ formatowania wartości ustawiony na przepis formatowania %f lub %e.
- usunięte mniejsze błędy dotyczące konwersji typów danych.
- Powiązanie danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym powodowało narastanie wykorzystywanej pamięci.
- PmTrend obiekt: jeżeli był włączony konfigurator Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu, to w przypadku obciążonej aplikacji mogło dochodzić do próby zapisania czasu z takim samym czasem.

Wersja 8.1.4 (od 18.10.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Przeglądarka trendów TrendsView: usunięte migotanie opisów osi przy wypełnianiu wykresu dużą ilością punktów.
- PmTrend obiekt: przyspieszone wczytywanie większej ilośic plików DBF przy uruchamianiu aplikacji.

Wersja 8.1.3 (od 3.10.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmAdo obiekt: Niektóre metody Microsoft obiektów AdoRecordset nie zwracały znacznika, czy zostały wykonane poprawnie. Dlatego Promotic dodaje do tego obiektu właściwości (Pm_LastErr oraz Pm_LastTextErr), przy pomocy których można to stwierdzić.
- PmiWCheck element graficzny: został w Web panelu przesunięty o 4 piksele
- W podstawowym menu przy wyborze opcji Aplikacja > Zapisz aplikację jako aplikacja została zapisana niepoprawnie.

Wersja 8.1.2 (od 19.09.2011) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.1 wersją stabilną i w przyszłości będą do niej dodawane tylko nezbędne korekty. Dalszy rozwój będzie prowadzony w nowej wersji Promotic8.2.

Jeżeli są stosowane Web panele, wtedy w tej wersji trzeba dokonać kompilacji wszystkich paneli graficznych.

 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Przy pomocy metody PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser","","Adres URL") można obecnie otworzyć również okno do przeglądania dowolnej strony HTML w internecie lub na dysku.
- PmChar driver komunikacyjny: Uogólniony o możliwość odbioru danych binarnych do wartości typu HexaString (chodzi o String z zawartością danych binarnych - np. 3 bajty z szestastkowymi wartościami A1, 00 oraz 4B zostaną zapisane do łańcucha o 2*3 znakach "A1004B"). Obecnie można więc w prosty i ogólny sposób nadawać i odbierać dowolne dane binarne.

Patrz nowe konfiguratory W 'Dane-wysłanie' jest tylko HexaString oraz W 'Dane-odbiór' jest tylko HexaString.

- Pm.TransformValue metoda: Nowe rodzaje transformacji typu 240 oraz 241 do konwersji HexaString do tablicy bajtów i odwrotnie. Transformacje te służą do wsparcia wyżej opisanego uogólnienia drivera PmChar, lecz mogą zostać zastosowane także do innych celów, np. kiedy istnieje wymóg wypisania danych binarnych w formie String (np. do pliku tekstowego).
- PmSequencer obiekt:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]" umożliwia wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji
- TrendsView.SaveToHtm: metoda nie działała poprawnie jeżeli trend był wypełniany przy pomocą metody AddPoints. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.

Wersja 8.1.1 (od 22.08.2011) - wersja rozwojowa

Jeżeli są stosowane Web panele, wtedy w tej wersji trzeba dokonać kompilacji wszystkich paneli graficznych.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Nowe powiązanie danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym - umożliwia w elementach graficznych w prosty sposób wprowadzanie bardzo ogólnych wyrażeń. Działa również w przypadku zastosowania technologii Web panele.

Opisywane powiązanie zastępuje powiązania danych VB - Powiązanie z wyrażeniem skryptowym, V - Powiązanie z wyrażeniem elementarym oraz LN - Powiązanie do obliczenia wedłu funkcji liniowej, które są uważane za przestarzałe (lecz funkcjonują).

- PmiText oraz PmiWEdit element graficzny: Właściwość Value była typu danych String i obecnie (według ustawionego konfiguratora Typ danych wprowadzanej wartości) zwraca wartość typu danych String, Integer lub Float. Starszy sposób funkcjonowania można wymusić dzięi nowemu konfiguratorowi Zawsze zwracaj łańcuch (przestarzałe) (w uprzednio istniejących elementach konfigurator ten jest ustawiany automatycznie, żeby starsze aplikacje funkcjonowały tak samo jak wcześniej).
- Nowe zdarzenia onSystemMenuFill oraz onSystemMenuSelect w obiekcie PmRoot, w którzch można wpłynąć na fiúnkcjonowanie menu systemowego. Menu systemowe aplikacji jest dostępne z ikonki PROMOTIC w obszarze w prawo u dołu obok zegara (Tray) lub z ikonki w nagłówku okna obiektu PmWorkspace.
- Dla wszystkich ważnych driverów komunikacyjnych są obecnie przygotowane podstawowe konfiguracje wstępne. Przy wytwarzaniu obiektu PmComm tak obecnie powstaje już poprawnie ustawiony obiekt dla konkretnej komunikacji.
- PmSBUS driver komunikacyjny:
- W obiekcie PmCommData wprowadzony konfigurator Domyślny adres PLC.
- Uogólniony dla DigiControl Ethernet.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: uogólniony do zastosowania w obiekcie PmCommData.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny uogólniony:
- można transmitować dane typu Real
- funkcjonuje również z Ethernet interface modułem A1SJ71E71-B2/B5
- Web panele: metody Pm.ColorOper oraz Pm.ColorRgb funkcjonują również w Web panelach.
- PmCommData obiekt: Usunięty błąd: w konfiguratorze Przeliczenie wartości podczas konwersji ze starszych projektów stała d była ustawiana na 0 (powinna się ustawiać na 1) - błąd pojawił się w wersji Pm8.1.0.
- PmAlarmEvent obiekt: Usunięty błąd:
- Właściwość AckerId zwracała błedną wartość.
- Jeżeli był błędny plik konfiguracyjny XML, wtedy nie można było otworzyć przeglądarki alarmów.

Wersja 8.1.0 (od 25.05.2011) - wersja rozwojowa

Jeżeli są stosowane Web panele, wtedy w tej wersji trzeba dokonać kompilacji wszystkich paneli graficznych.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Nowy driver komunikacyjny PmS7 do komunikacji za pomocą protokołu S7 Ethernet ze sterownikami Simatic, VIPA, itd. Z tymi urządzeniami można obecnie komunikować się bezpośrednio poprzez wyjście Profinet bez konieczności stosowania serwerów OPC i specjalnych kart.

Driver umożliwia komunikację z interfejsami MPI lub PROFIBUS za pośrednictwem konwertera NetlinkPro.

Dla tego drivera zostały wytworzone następujące konfiguracje wstępne:

- Nowy obiekt PmAdo: ten obiekt umożliwia dostęp do baz danych za pomocą technologii ADO. Obiekt jest nowszym i bardziej nowoczesnym niż obiekt PmDatabase (który wspierał technologie DAO i ODBC) i w celu dostępu do baz danych obecnie zalecamy stosowanie obiektu PmAdo.
- PmWeb obiekt: Przy pomocy nowego konfiguratora Typ Web serwera można wybrać nową implementację Web serwera typu "usługa HTTP(S)". Ten typ serwera jest bardziej wydajny i umożliwia również komunikację przy pomocy zabezpieczonego protokołu HTTPS.
- Web panele: formatowanie C++ (patrz Typ formatowania wartości) jest obecnie implementowane bezpośrednio w panelu i dlatego już nie jest konieczny pomocniczy ActiveX obiekt PmAxTool1.
- Parametry PROMOTIC obiektu - obecnie może posiadać parametr każdy PROMOTIC obiekt.
- PmData obiekt: każda pozycja danych (obiekt Var) posiada nową właściwość Unit (patrz również konfigurator Jednostka).
- Obiekt PmCommData: nowy konfigurator Priorytetowe odświeżanie danych.
- Obiekt PmCommData oraz PmOpcClientData: w konfiguratorze Przeliczenie wartości przybyła następna stała (d) w celu prostszej całoliczbowej definicji przeliczania.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: uogólniony dla Ethernetu
- PmMelsecFXS driver komunikacyjny: uogólniony dla Ethernetu
- Graficzny element ActiveX PmTable:
- skonwertowany do Unicode. Obecnie można więc w jednej tabeli wyświetlać np. rosyjskie i polskie teksty jednocześnie.
- RowPrivateData oraz ColPrivateData nowe właściwości do przechowania zmiennej pomocniczej do wiersza lub kolumny tabeli.
- Przeglądarka trendów TrendsView:
- skonwertowana do Unicode.
- LoadCfg metoda obecnie może zawierać opcję "serverfile.tg:", która umożliwia wczytanie grupy w jednolity sposób lokalnie i na Webie.
- Pm.GetSystemInfo metoda: nowe opcje "memory.free", "memory.usage" oraz "cpu.usage" do stwoerdzenia wolnej pamięci, wykorzystanej pamięci i obciążenia procesora.

Te pocje zastępują właściwości Pm.MemoryUsage oraz Pm.CpuUsage, które są obecnie uważane za przestarzałe (lecz funkcjonują).

- Pm.RtLang nowa właściwość zwraca wersję językową runtime w formie standardowego identyfikatora tekstowego.

Ta właściwość zastępuje właściwość Pm.RtLanguage, która jest obecnie uważana za przestarzałą (lecz funkcjonuje).

- Wsparcie wszystkich narodowych języków świata w trybie runtime PROMOTIC. Jednak tylko dla niektórych są w systemie przetłumaczone teksty systemowe. Patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.
- PmiText element graficzny: nowe właściwości FontId oraz Multiline.
 

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice