Promotic

Parametry - karta obiektu PmaCommGroup

Opis:
Definicja parametrów grupy danych komunikacyjnych.
Konfiguratory:
Odświeżanie danych zezwoloneJeżeli jest zaznaczone, wtedy bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji zezwoli na automatyczne odświeżanie (odczyt) danych z komunikacji (odświeżane będą dane zdefiniowane w karcie "Dane" oraz dane w obiekcie PmaData zawierające ExtComm).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości UpdateEnabled.
Jeżeli ten konfigurator nie jest zaznaczony, wtedy można odbierać dane przy pomocy metody Refresh.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości UpdateRate.
Dla niektórych typów komunikacji ten konfigurator nie jest aktywny (np. dla drivera komunikacyjnego PmIEC8705 kiedy dane bieżące są odbierane bez wymogu).
Priorytetowe odświeżanie danychJeżeli jest zaznaczone, wtedy odświeżanie danych dla tego obiektu będzie przebiegać z wyższym priorytetem. To znaczy, że wiadomości komunikacyjne tego obiektu będą w kolejce wyprzedzać inne niepriorytetowe wiadomości komunikacyjne. Jednak zazwyczaj odświeżanie danych nie ma wyższego prirytetu.
Przykład zastosowanie: Jest konieczne transmisji 3 "szybkich wartości" 10x za sekundę i 1000 "wolnych wartości" raz za dziesięć minut. Zostaną wytworzone dwa obiekty PmaCommGroup jeden dla 3 i drugi dla 1000 zmiennych. Jeżeli oby dwa obiekty działały by z takim samym priorytetem, wtedy raz za 10 minut nie udało by się odczytać w wymaganym czasie "szybkie wartości". Z tego powodu trzeba obiekt "szybkie wartości" jest konieczne jako priorytetowy.
Zdarzenie "onDataReceive"Typ wywołania zdarzenia onDataReceive. Określa, dla których odczytanych zmiennych zostanie zdarzenie wywołane i co zostanie zapisane w parametrze pEvent.Items tego zdarzenia. Zdarzenie zostanie wywołane dla każdej odczytanej grupy zmiennych.
A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmaData) - Zdarzenie zostanie wywołane dla wszystkich zmiennych, do których zostały odczytane wartości. Chodzi o:
- zmienne zdefiniowane w tym obiekcie PmaCommGroup w karcie "Dane".
- zmienne zdefiniowane w obiekcie PmaData, które posiadają rozszerzenie danych ExtComm rejestrowane do tego obiektu PmaCommGroup.

W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie lista rozszerzeń danych tych zmiennych (obiektów ExtComm).
B = wołać tylko dla zmiennych zdefioniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie zostanie wywołane tylko dla zmiennych, do których były odczytane wartości oraz które były zdefiniowane w tym obiekcie w karcie "Dane". W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie lista zmiennych (obiektów PmVar).
Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy jakimkolwiek zapisie do zmiennej wartość tej zmiennej bezpośrednio zostanie wytransmitowana (przy zapisie do danych zdefiniowanych w karcie "Dane" i przy zapisie do danych w obiekcie PmaData zawierające ExtComm).
- Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoSendEnabled.
- Dla niektórych typów komunikacji funkcjonalność przesyłania jest zabroniona (np. dla drivera komunikacyjnego PmIEC8705, kiedy dane są transmitowane dopiero na wymóg drugiej strony).
- Jeżeli jest wykonywany równoczesny zapis do kilku pozycji tego obiektu, wtedy transmisja jest wywołana dla każdej pozycji osobno!
- Wiadomości komunikacyjne do transmisji danych są automatycznie ustawione, że są wiadomościami priorytetowymi - tzn. w kolejce wiadomości oczekujących na przesył wyprzedzą wszystkie niepriorytetowe.
Parametry specjalneDodatkowe parametry danej grupy danych. Parametry te są zależne od typu drivera komunikacyjnego.
Niektóre drivery nie posiadają żadnych parametrów specjalnych. Niektóre drivery mają na przykład parametr Domyślny adres urządzenia. Driver PmModbusMr posiada dodatkowo parametry "Bazowe adresy danych", itd.
Niektóre z tych parametrów można zmienić przy pomocy metody SetSpecParam oraz odczytać przy pomocy metody GetSpecParam.

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.