Promotic

PmaCommGroup - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmaCommGroup.

Obiekt jest wytworzony według typu protokołu komunikacyjnego ustawionego w obiekcie PmaComm. Z tego powodu jest stosowne obiekt PmaCommGroup włożyć dopiero po ustawieniu obiektu PmaComm.

Każdej zmiennej zdefiniowanej w tym obiekcie jest przyszeregowany identyfikator adresujący (patrz konfigurator "ItemID"), który jednoznacznie określa, w jaki sposób ma zostać uzyskana wartość zmiennej z komunikacji. Obiekt następnie samodzielnie w inteligentny i optymalizowany sposób rozdzieli zmienne do wiadomości komunikacyjnych (wytworzy jakby niewidzialne obiekty typu PmaCommMsg) i według ustawienia w tym obiekcie troszczy się o odbiór lub nadawanie takich wiadomości komunikacyjnych.

Porównanie obiektów PmaCommMsg oraz PmaCommGroup:
- Obiekt PmaCommMsg:
- Jest obiektem "niskiego poziomu" w tym sensie, że kształt danych w tym obiekcie jest wytworzony w zależności od rodzaju wiadomości komunikacyjnej zdefiniowanej przez dany protokół. Jeżeli chcesz na przykład odczytywać rejestry i liczniki, wtedy musisz wytworzyć dwa obiekty PmaCommMsg, ponieważ dany protokół nie umożliwia odczyt rejestrów i liczników w jednej wiadomości.
- Można zastosować dla wszystkich driverów z wyjątkiem drivera PmOpcUaClient, PmS7 oraz PmOmronFINS.
- Obiekt PmaCommGroup:
- Jest w porównaniu z obiektem PmaCommMsg na wyższym poziomie, ponieważ dane odczytywane w tym obiekcie nie są zależne od protokołu. Można w jednym obiekcie na przykład definiować dane dla liczników i rejestrów a obiekt sam w inteligentny sposób rozdzieli przy komunikacji do poszczególnych wiadomości komunikacyjnych.
- Można zastosować dla następujących driverów: PmOpcUaClient, PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmKNX, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek oraz PmTeco.
Dla niektórych driverów komunikacyjnych nie można zastosować obiektu PmaCommGroup z zasady (np. dla drivera komunikacyjnego PmChar, ponieważ taki protokół ustawiany przez użytkownika nie posiada żadnej ogólnej adresacji i zależy wyłącznie od użytkownika, jaką wiadomość komunikacyjną wytworzy przy pomocy obiektu PmaCommMsg).


Identyfikator #vars:
W obiekcie PmaCommGroup są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne (typu PmVar) zdefiniowane w karcie "Dane". Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("commdata/#vars/aaa") zwraca zmienną aaa z obiektu o nazwie "commdata" który jest typu PmaCommGroup.

Rozszerzenie danych:
Zmienne w obiekcie PmaData mogą wykorzystać ExtComm i zostać zarejestrowane bezpośrednio do obiektu PmaCommGroup. Wtedy w karcie "PmaCommGroup > Dane" nie jest konieczna definicja żadnych zmiennych.

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.