Update cookies preferences
Promotic

ItemEx - metoda obiektu PmaCommGroup

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane".
Składnia:
Object ItemEx(Variant id, [Long nAttr])
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
nAttr[opcjonalne] (Long) Umożliwia zmienić zachowanie metody.
0 (domyślnie) - Zachowanie standardowe (jako metoda Item).
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Metoda zwraca tylko zmienne (o odpowiednim rozszerzeniu danych), które zostały w tym obiekcie bezpośrednio wytworzone (jego własne). W rzeczywistości do tego obiektu mogą się zarejestrować również inne zmienne z obiektów PmaData, które posiadają odpowiednie rozszerzenie danych z ścieżką do tego obiektu. Do wszystkich rozszerzeń danych (własnych lub obcych) zarejestrowanych w tym obiekcie można przystępować przy pomocy metody GetVarExtensions.
Patrz również:
Przykład:
Test, czy istnieje zmienna o nazwie "Temperatura3":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var oItem = oCommGroup.ItemEx("Temperatura", 1);
if (!oItem)
{
// ... error
}

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.