Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Typy danych JavaScript

String Łańcuch tekstowy o maksymalne długości 2 biliony znaków w systemie kodowania znaków Unicode.
 
Patrz również Pm Metody do pracy z tekstem (string).
Numeric JavaScript nie czyni różnicy między wartością całkowitą a wartością zmiennoprzecinkową.

Wszystkie liczby w języku JavaScript są prezentowane jako wartości zmiennoprzecinkowe przy pomocy formatu 64-bitowego, który jest zdefiniowany w standardzie UEEE754 (format typu double). Mantysa jest zawarta w 52 bitach, wykładnik w 11 bitach, ostatni bit to znak liczby.

Może przedstawiać duże liczby do +-1.8x10e308 a małe liczby do +-5x10e-324.

 
Jeżeli zmienną typu Number chcemy wykorzystać do dokładnego obliczania z liczbami całkowitymi, wtedy wartość maksymalna, z którą można liczyć to 9 007 199 254 740 992 (ok. 9 biliardów). Do tej wartości ju nie można doliczyć jedynkę. Najmniejsza różnica pomiędzy dwoma liczbami to 2. Od 18 biliardów wzwyż to będzie już 4 i tak dalej. Jeżeli doliczyme jedynkę, wtedy wartość zmiennej zostanie taka sama, ponieważ liczbę o jeden wyższą nie można zakodować a wtedy wynik zostanie zaookrąglony wdół.
 
Zapis liczbowej stałej:
- Całkowita liczba dziestiątkowa jest zapisywana w powszechny sposób, na przykład 0, 3, -10003.
- Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu 0x przed liczbą. Na przykład 0x10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dizesiątkowym.
- Liczba rzeczywista jest zapisywana w powszechny sposób z kropką dziesiętną, na przykład 3.14. Można ją również zapisać w formie eksponencjalnej: za liczbą rzeczywistą nastpuje litera e, nastpnie opcjonalne znak plus lub minus i wykładnik całoliczbowy, na przykład 7.12e+32, 2.458268e-12.
 
Patrz również metody: Pm.ToNumber, Pm.IsInt, Pm.Round ...
Boolean Wartość logiczna:
true (prawda, wartość liczbowa jest różna od zera, najczęściej -1) lub
false (nieprawda, wartość liczbowa jest 0)
 
Object Ogólny, bliżej nieokreślony obiekt.
 
null Znacznik, że wartość nie zawiera poprawnych danych.
 
Patrz również metody: Pm.IsValid.
undefined Znacznik, że wartość nie została ustawiona.
 
Patrz również metody: Pm.IsValid.
 
Patrz również:

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice