Promotic

Typy danych JavaScript

String Łańcuch tekstowy o maksymalne długości 2 biliony znaków w systemie kodowania znaków Unicode.
 
Znaki w łańcuchu są ujęte w cudzysłowy lub apostrofy (" lub ').
Cudzysłowy mogą być zawarte w łańcuchu, który jest zakończony apostrofami
i apostrofy mogą znajdować się w łańcuchu, który jest zakończony cudzysłowem.
 
Łańcuch musi być zapisany w jednym wierszu; nie można go podzielić na dwa wiersze.
Jeżeli do łańcucha tekstowego musi być wstawiony znak nowego wiersza, wtedy można zastosować sekwencji escape n, która jest opisana dalej.

Przykłady notacji łańcucha tekstowego:
- "" // Pusty łańcuch który ma 0 znaków
- 'Temperatura'
- '3.14'
- 'Nazwa = "Cisnienie"'
- 'Ten łańcuch ma dwa wiersze.'
- "π jest liczbą Ludolfa".
- "Temperatura jest " + nTemperature + " °C" // Do łańcucha można dodać (połączyć) zmienną np. typu number.

Sekwencja ucieczki przy zapisie łańcucha znaków:
Znak backslash (\) ma specjalne przeznaczenie w łańcuchu JavaScript. Ukośnik ten i inny znak mogą być użyte do wprowadzenia znaku, który nie mógłby być wprowadzony w inny sposób.
Sekwencja Przedstawiony znak
\t Tabelator (\u0009)
\n Nowy wiersz (\u000A)
\r Wróć kursor (\u000D)
\' Apostrof (\u0027)
\" Cudzysłowy (\u0022)
\\ Odwrotny ukośnik (u005C)
\uXXXX Znak Unicode określony przez 4 cyfry szesnastkowe XXXX


Patrz również Pm Metody do pracy z tekstem (string).
Numeric JavaScript nie czyni różnicy między wartością całkowitą a wartością zmiennoprzecinkową.
Wszystkie liczby w języku JavaScript są prezentowane jako wartości zmiennoprzecinkowe przy pomocy formatu 64-bitowego, który jest zdefiniowany w standardzie UEEE754 (format typu Double). Mantysa jest zawarta w 52 bitach, wykładnik w 11 bitach, ostatni bit to znak liczby.
Może przedstawiać duże liczby do +-1.8x10e308 a małe liczby do +-5x10e-324.

Jeżeli zmienną typu Number chcemy wykorzystać do dokładnego obliczania z liczbami całkowitymi, wtedy wartość maksymalna, z którą można liczyć to 9 007 199 254 740 992 (ok. 9 biliardów). Do tej wartości ju nie można doliczyć jedynkę. Najmniejsza różnica pomiędzy dwoma liczbami to 2. Od 18 biliardów wzwyż to będzie już 4 itd. Jeżeli doliczyme jedynkę, wtedy wartość zmiennej zostanie taka sama, ponieważ liczbę o jeden wyższą nie można zakodować a wtedy wynik zostanie zaookrąglony w dół.

Zapis liczbowej stałej:
- Całkowita liczba dziestiątkowa jest zapisywana w powszechny sposób, na przykład 0, 3, -10003.
- Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu 0x przed liczbą. Na przykład 0x10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.
- Liczba rzeczywista jest zapisywana w powszechny sposób z kropką dziesiętną, na przykład 3.14. Można ją również zapisać w formie eksponencjalnej: za liczbą rzeczywistą nastpuje litera e, nastpnie opcjonalne znak plus lub minus i wykładnik całoliczbowy, na przykład 7.12e+32, 2.458268e-12.


Patrz również metody: Pm.ToNumber, Pm.IsInt, Pm.Round ...
Boolean Wartość logiczna:
true (prawda, wartość liczbowa jest różna od zera, zazwyczaj -1) lub
false (nieprawda, wartość liczbowa jest 0)


Object Ogólny, bliżej nieokreślony obiekt.

null Znacznik, że wartość nie zawiera poprawnych danych.

Patrz również metody: Pm.IsValid.
undefined Znacznik, że wartość nie została ustawiona.

Patrz również metody: Pm.IsValid.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.