Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Operatory JavaScript i opis składni

Wyrażenie w języku JavaScript jest podobne do wyrażenia w języku VBScript, posiada jednak więcej operatorów i dlatego jest bardziej ogólne i bardziej elastyczne (patrz Lista operatorów języka VBScript). Z tego powodu system PROMOTIC w niektórych miejscach wykorzystuje raczej wyrażenie w języku JavaScript.
 
Porównanie:
- Wyrażenie dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie .. ma taką samą formę zarówno w języku JavaScript jak i języku VBScript, np.
(4 * x + 1) / 3
- Wyrażenie operacji logicznych rodzaju "i równocześnie", "albo" .. są już różne, np.
w JavaScript: (b1 && b2) || b3
w VBScript: (b1 And b2) Or b3.
- Bardzo przydatne warunkowe wyrażenie JavaScript (np. b ? 1 : 2) nie można w języku VBScript w ogóle zapisać.
 
Wyrażenie JavaScript w systemie PROMOTIC jest stosowane:
- w elementach graficznych w powiązaniu danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym.
- w parametrach poleceń pliku źródłowego dla obiektu PmReport - patrz Opis źródłowego pliku obiektu PmReport.
 
Lista operatorów wyrażenia JavaScript:
 
Operatory arytmetyczne:
operator Opis
v1 + v2 Dodawanie lub połączenie łańcuchów
v1 - v2 Odejmowanie
v1 * v2 Mnożenie
v1 / v2 Dzielenie
v1 % v2 Modulo (reszta po dzieleniu v1/v2)
v1 ? v2 : v3 Jeżeli wartość v1 jest równa true, wtedy jest zwracana wartość v2, w innym przypadku jest zwracana wartość v3
v1++ Inkrement - dodanie wartości 1 (v1=v1+1)
v1-- Dekrement - odjęcie wartości 1 (v1=v1-1)
 
Operatory logiczne:
operator Opis
v1 == v2 Zwraca true jeżeli v1 i v2 są takie same
v1 != v2 Zwraca true jeżeli v1 i v2 są różne
v1 >= v2 Zwraca true jeżeli v1 jest większe lub równe v2
v1 > v2 Zwraca true jeżeli v1 jest większe niż v2
v1 <= v2 Zwraca true jeżeli v1 jest mniejsze lub równe v2
v1 < v2 Zwraca true jeżeli v1 jest mniejsze niż v2
v1 && v2 Logiczne AND (zwraca true jeżeli v1 i v2 jest true)
v1 || v2 Logiczne OR (zwraca true jeżeli v1 lub v2 jest true)
!v1 Logiczne NOT (zwraca true jeżeli v1 jest false)
 
Operatory bitowe:
operator Opis
v1 & v2 Bitowe AND (każdy bit zwróconej wartości jest wynikiem operacji AND odpowiednich bitów v1 i v2)
v1 | v2 Bitowe OR (każdy bit zwróconej wartości jest wynikiem operacji OR odpowiednich bitów v1 i v2)
v1 ^ v2 Bitowe XOR (każdy bit zwróconej wartości jest wynikiem operacji XOR odpowiednich bitów v1 i v2)
~v1 Bitowe NOT (każdy bit zwróconej wartości jest wynikiem operacji NOT odpowiedniego bitu v1). W systemie PROMOTIC na razie nie implementowane.
v1 << v2 Bitowe przesunięcie w lewo (wartości bitów w v1 zostaną przesunięte o v2 bitów w lewo). Na przykład v1<<2 zwraca dwukrotność wartości v1.
v1 >> v2 Bitowe przesunięcie w prawo (wartości bitów w v1 zostaną przesunięte o v2 bitów w prawo). Na przykład v1>>2 zwraca wynik dzielenia w zakresie liczb całkowitych v1/2.
Operatory bitowe w języku JavaScript wymagają wartości całoliczbowe (4-bajtowa liczba całkowita).

Jeżeli wartość nie jest całoliczbowa, wtedy operator najpierw tą wartość zamieni na liczbę całkowitą.

Jeżeli wartość nie można zamienić, wtedy operator zwraca wartość NaN.

:
Przykład:
Patrz przykłady w opisie powiązania danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice