Update cookies preferences
Promotic

Powiązanie danych E - Wyrażenie ogólne - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych jest wartość po obliczeni wprowadzonego wyrażenia ogólnego. Wartość może być typu liczbowego (Integer, Single ..), Boolean lub String.
Konfiguratory powiązania danych:
Zmienna sterującaW tym konfiguratorze można określić zmienne sterujące. Pierwsza zmienna ma nazwę v1, druga v2, itd. Nazwy zmiennych są następnie wykorzystane w wyrażeniu ogólnym.
Dla każdej zmiennej jest definiowane powiązanie danych, które zostanie obliczone zawsze przed obliczeniem ogólnego wyrażenia.
DodajDoda nową zmienną sterującą na koniec listy.
WłóżWłożenie nowej zmiennej sterującej nad zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunięcie zaznaczonej zmiennej sterującej.
Wyrażenie JavaScriptWyrażenie zapisane w składni języka JavaScript. Patrz Operatory JavaScript oraz opis składni.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

W wyrażeniu można zastosować:
- obiekt Pm: na przykład jego matamatyczne lub łańcuchowe metody. Patrz przykład Przykład3.
- obiekt pMe: przedstawia Pmg obiekt, w którym znajduje się określone powiązanie danych. Patrz przykład Przykład4.
Uwaga: Przy pomocy parametru pMe w tym powiązaniu danych można uzyskać dowolną wartość dowolnego Pmg obiektu w danym panelu. Nie należy to stosować w celu wołania pMe.PmPanel.Methods, ponieważ to wołanie spowoduje asynchroniczną komunikację z serwerem co w przypadku Web klientów może wpłynąć na duże obciążenie komunikacji.
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania danych nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki Webowej)
Przykład1:
Proste wyrażenie zawierające dwie zmienne v1 oraz v2, mnożenie, dodawanie, dzielenie, odejmowanie oraz nawiasy.
2 * (v1 + 3) / 2 - v2
Przykład2:
Wyrażenie zwraca wartość typu String i zawiera obliczenie warunkowe (? :).
Jeżeli v1 posiada wartość 1, wtedy zwraca wartość "start", w innym przypadku zwraca wartość "stop".
v1==1 ? "start" : "stop"
Przykład3:
Wyrażenie zwraca wartość funkcji sinus.
Pm.Sin(v1)
Przykład4:
Podczas obliczenia zostanie wywołana metoda projektanta "MyMethod" Pmg obiektu.
1 + pMe.Methods.MyMethod(v1)
Przykład5:
Bardziej złożone wyrażenie z kilkakrotnym obliczeniem warunkowym (takie wyrażenie niekiedy może zastąpić powiązaniem danych "T - Tabela prosta").
- jeżeli v1 jest równe 0, wtedy wynik jest 12
- jeżeli v1 jest równe 1, wtedy wynik jest 24
- jeżeli v1 jest równe 2, wtedy wynik jest 50
- w innym przypadku wynik jest 0
v1==0 ? 12 : (v1==1 ? 24 : (v1==2 ? 50 : 0))
Przykład6:
Przykład do liniowego przeliczenia wartości. To wyrażenie jest odpowiednie jako zastępstwo powiązania danych "LN - Funkcja liniowa".
Chcemy, żeby przeliczenie liniowe było następujące (wartości 80, 90, 5, 6 można zamienić za dowolne inne):
- jeżeli v1 jest równe 80, wtedy wynik jest 5
- jeżeli v1 jest równe 90, wtedy wynik jest 6
(v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5

Jeżeli dodatkowo jeszcze wymagamy, żeby
- jeżeli v1 jest mniejsze lub równe 80, wtedy wynik jest 5
- jeżeli v1 jest większe lub równe 90, wtedy wynik jest 6
v1<=80 ? 5 : (v1>=90 ? 6 : ((v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5))

Historia:
Pm8.03.12: W wyrażeniu można teraz stosować również zmienną pMe (obiekt, w którym znajduje się dane powiązanie danych). Przy pomocy tej zmiennej można się w wyrażeniu odnosić do dowolnej właściwości dowolnego Pmg obiektu w tym panelu.
Pm8.01.05: Usunięty błąd: Powodowało narastanie wykorzystywanej pamięci.
Pm8.01.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.