Update cookies preferences
Promotic

PmMelsecFXS - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii PLC FX

Driver ten służy do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii PLC FX poprzez port do programowania. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC Mitsubishi.

Dla sterowników serii PLC FX z portem Ethernetowym jest przeznaczony następujące driver: PmMelsecQA. Na przykład chodzi o następujące przypadki:
- Dla sterowników z integrowanym portem Ethernet (np. FX3GE) jest przeznaczony driver komunikacyjny PmMelsecQA. W takim przypadku należy ustawić Format protokołu = "A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module)".
- Sterownik PLC może być wyposażony w kolajny moduł komunikacyjnym, na przykład płytę rozszerzającą FX2N-232(485,422)-BD. Te płyty umożliwiają komunikację za pomocą tego drivera, lecz wspierają również wyższy protokół sieciowy, dla którego jest dogodniejszym zastosowanie: driver komunikacyjny PmMelsecQA.


Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy obejżeć "PROMOTIC wideo kurs 4 - Drivery komunikacyjne".

Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmMelsec. Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
- Komunikacja jest dla Ethernetu (aplikacja PROMOTIC jest klientem) lub dla łącza szeregowego (COM1, COM2 ...).
Komunikacja poprzez Ethernet: Opcję tą można wybrać na przykład jeżeli urządzenie jest wyposażone w łącze szeregowe i przy pomocy konwertera RS232/Ethernet jest podłączone do Ethernetu. Jeżeli konwerter nie zmienia transmitowanych danych, wtedy można w ten prosty sposób komunikować się poprzez Ethernet z urządzeniem, które nie posiada wyjścia Ethernet.
- Driver korzysta z protokołu z kodowaniem ASCII (nie korzysta z kodowania Binary).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.
Driver wspiera zastosowanie obiektów PmaCommMsg oraz PmaCommGroup. Dla zwykłych przypadków transmisji danych dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaCommGroup.
Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji Master (to znaczy, że wywołuje transmisję danych).
- Chodzi o komunikację typu punkt-punkt, to znaczy, że jeden obiekt PmaComm potrafi komunikować się tylko z jednym urządzeniem (protokół nie umożliwia adresacji urządzeń).
- Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Mitsubishi - sterownik PLC"


Łącze programatorskie (MINI-DIN) jest wyposażone w interfejs RS422 o następującym schemacie podłączenia:
1 RXD-
2 RXD+
3 GND (Nie podłączone)
4 TXD-
5 +5V (Nie podłączone)
6 Nie podłączone
7 TXD+
8 Nie podłączone


Driver potrafi transmitować dane z następujących obszarów danych (w dokumentacji PLC te obszary są nazwane jako devices):
Device Opis
X Physical Input.
Y Physical Output, coil.
S State Relay.
M Auxiliary Relay.
T Timer/contact.
C Counter/contact.
D Data register.
- Dane typu X,Y,S,M,T,C są wartościami bitowymi, jeden adres przedstawia jedną wartość bitową. Przy transmisji jednak można przenosić kilka wartości równocześnie - na przykład w jednym bajcie przenosić 8 wartości bitowych.
- Dane typu D są wartościami 16-bitowymi (zakres 0-65535).


Adresacja tych danych jest różna przy zastosowaniu obiektu PmaCommGroup lub PmaCommMsg.
W obiekcie PmaCommGroup jest to adresacja logiczna - adres pozycji jest wartością, którą programator sterowników PLC stosuje powszechnie (np. M20).
W obiekcie PmaCommMsg jest to adresacja fizyczna - adres pozycji jest dany adresem w pamięci i dlatego jest konieczne jego obliczenie według niżej przedstawionej tabeli.


Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry łącza szeregowego (według dokumentacji CPU version V1.21):
Prędkość transmisji9600 Bd
Ilość bitów informacji7
ParzystośćEVEN (parzysty) lub NO (żaden)
Ilość bitów stopu1
Timeout pomiędzy odbiorem 2 znaków60
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Timeout odbioru odpowiedziTylko dla łącza szeregowego. Odpowiednią wartością jest na przykład 2000 ms. Okres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedź po odesłaniu wiadomości.
Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedź, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).
Wersja protokołu
Podstawowa (wszystkie serie FX) - Protokół dla wszystkich typów sterowników PLC
Rozszerzona (FX2N) - Sterowniki PLC od serii FX2N mają większe zakresy obszarów (Device area) niż poprzednie serie. Rozszerzony protokół potrafi adresować te rozszerzone obszary.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommGroup

Dla niniejszego drivera komunikacyjnego można zastosować obiekty PmaCommGroup. Dla zwykłych transmisji danych jest to bardziej dogodne niż zastosowanie obiektu PmaCommMsg.
Zmiennych w obiekcie PmaCommGroup (lub jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmaData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.
Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator "Odświeżanie danych zezwolone" jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony).

Opis konfiguratora "ItemId":
ItemId jest identyfikator tekstowy pozycji, który służy do adresacji pozycji w urządzeniu. Z konfiguratora ItemId driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana.
Tekst można albo wpisać ręcznie, lub ułożyć w oknie, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Identyfikator ItemId może mieć wygląd na przykład "M20" lub "M20.W", gdzie:
M20 = Obszar danych (device) i adres logiczny. Device może być: X,Y,S,M,T,C,D.
Dla device X oraz Y adresem jest liczba w układzie ósemkowym, dla pozostałych chodzi o liczbę w układzie dziesiątkowym.
Rejestr D jest wartość 16-bitowa, pozostałe są wartościami 1-bitowymi.
.W = część nieobowiązkowa precyzująca żądanie:
.W = (Word) wartość 16-bitowa (dla urządzeń bitowych chodzi o 16 sąsiednich pozycji). Liczba bez znaku.
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Long.
Dla rejestru D jest domyślnym i nie musi być określane.
.I = (Integer) podobne jako .W lecz numer jest ze znakiem.
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Integer.
.L = (Long) wartość 32-bitowa (dla urządzeń bitowych chodzi o 32 sąsiednich pozycji). Liczba ze znakiem.
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Long.

Jeżeli część nieobowiązkowa jest wykorzystana na pozycje bitowe X,Y,S,M,T,C (tzn. poza D), wtedy musi być wprowadzony adres logiczny podzielny przez 8.
Dla rejestru D może być tylko .I lub nieokreślone (tzn. takie same jako .W).

Przykłady:
M25 = wartość bitowa M pod adresem 25 (typu Boolean)
M16.W = wartość 16-bitowa bez znaku zawierająca pozycje M16-M31 (typu Long)
D32.I = wartość 16-bitowa ze znakiem. Wartość rejestru D pod adresem 32 (typu Integer)
X8.L = wartość 32-bitowa ze znakiem zawierająca X8-X39 (typu Long)


Opis konfiguratora "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne":
Ten konfigurator nie jest stosowany przez dany driver.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommMsg

Dla tego protokołu jest konieczne ustawić ręcznie dane w karcie "Dane-wysłanie" oraz Dane-odbiór, ponieważ przycisk "Ustawienie danych" nie działa dla tego protokołu.

Protokół wspiera dwa typy wiadomości:
1) Odczyt z FX (n byte READ)
2) Zapis do FX (n byte WRITE)

W obu przypadkach w parametrach wiadomości jest konieczne ustawienie adresu w sterowniku PLC, skąd/gdzie dane mają zopstać odczytane/zapisane. Dla odczytu z FX jest konieczne ustawienie karty "Dane-odbiór" z kolei dla zapisu do FX karty "Dane-wysłanie". Ilość i typy danych w tych kartach mogą być dowolne, jednak muszą odpowiadać typom danych, które istnieją w sterowniku PLC.
Adres wpisywany w parametrach wiadomości w sterowniku PLC jest nazywany "TOP address". Z dokumentacji sterownika PLC jest konieczne stwierdzenie przypisania tych adresów do poszczególnych typów pamięci. Uwaga: W parametrach wiadomości określa się adres w układzie dziesiątkowym, z kolei w dokumentacji zazwyczaj występują adresy w układzie szesnastkowym lub ósemkowym. Z tego powodu jest konieczne przeliczenie adresu do układu dziesiątkowego!
Przyszeregowanie adresów zależy od ustawienia konfiguratora "Wersja protokołu":
Wersja protokołu = Podstawowa (wszystkie serie FX):
Device: Device area: TOP address:
X X0-X177 (octal) 0080-008F hexa, 128-143 decimal
Y Y0-Y177 (octal) 00A0-00AF hexa, 160-175 decimal
S S0-S997 (decimal) 0000-007C hexa, 000-124 decimal
T (contacts) T0-T255 (decimal) 00C0-00DF hexa, 192-223 decimal
M M0-M1023 (decimal) 0100-017F hexa, 256-383 decimal
C (contacts) C0-C255 (decimal) 01C0-01DF hexa, 448-479 decimal
SPECIAL M M8000-M8255 (decimal) 01E0-01FF hexa, 480-511 decimal
D data registers D0-D999 (decimal) 1000-17CF hexa, 4096-6095 decimal
D special registers D8000-D8255 (decimal) 0E00-0FFF hexa, 3584-4095 decimal

Wersja protokołu = Rozszerzona (FX2N):
Device: Device area: TOP address:
X X0-X377 (octal) 0240-025F hexa, 576-607 decimal
Y Y0-Y377 (octal) 0180-019F hexa, 384-479 decimal
S S0-S997 (decimal) 0280-02FF hexa, 640-767 decimal
T (contacts) T0-T255 (decimal) 0200-021F hexa, 512-543 decimal
C (contacts) C0-C255 (decimal) 01E0-01FF hexa, 480-511 decimal
M M0-M3071 (decimal) 0000-017F hexa, 000-383 decimal
D data registers D0-D7999 4000-7E7E hexa, 16384-32382 decimal

Historia:
Pm8.01.00: Uogólnienie dla Ethernetu
Pm8.02.00:
- Uogólnienie do zastosowania z obiektem PmaCommGroup.
- Uogólnienie dla większego zakresu urządzeń, które wspierają sterowniki PLC od typu FX2N.
© MICROSYS, spol. s r.o.