Update cookies preferences
Promotic

PmMelsecFXS - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady FX

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady FX přes programátorský port. Viz také Komunikace s PLC automaty Mitsubishi.

Pro automaty řady FX s Ethernet portem je však určen jiný ovladač: PmMelsecQA. Například se jedná následující případy:
- Pro automaty s integrovaným Ethernet portem (např. FX3GE) je určen komunikační ovladač PmMelsecQA. Zde je nutno nastavit Formát protokolu = "A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module)".
- PLC automat může mít další komunikační modul, například expanzní desku FX2N-232(485,422)-BD. Přes tyto desky lze komunikovat také tímto ovladačem, ale desky podporují také vyšší síťový protokol, pro který je výhodnější použít komunikační ovladač PmMelsecQA.


Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné shlédnout "PROMOTIC video kurz 4 - Komunikační ovladače".

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmMelsec. Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Komunikace je pro Ethernet (aplikace PROMOTIC je klient) nebo pro sériovou linku (COM1, COM2 ...).
Komunikace přes Ethernet: Tuto volbu lze vybrat například pokud zařízení má sériovou linku a převodníkem RS232/Ethernet je zapojeno do Ethernetu. Pokud převodník nemění přenášená data, pak lze takto jednoduše komunikovat přes Ethernet se zařízením, který nemá Ethernet výstup.
- Ovladač používá ASCII kódování protokolu (nepoužívá Binary kódování).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje použití objektů PmaCommMsg a PmaCommGroup. Pro běžné případy přenosu dat je lepší použít objekt PmaCommGroup.
Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy Master (to znamená, že dává podnět pro přenos dat).
- Komunikace je typu bod-bod, to znamená, že jeden objekt PmaComm může komunikovat pouze s jedním zařízením (protokol neumožňuje adresaci více zařízení).
- Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Mitsubishi - PLC automat"


Programátorský konektor (MINI-DIN) má rozhraní RS422 s následujícím zapojením:
1 RXD-
2 RXD+
3 GND (Nezapojeno)
4 TXD-
5 +5V (Nezapojeno)
6 Nezapojeno
7 TXD+
8 Nezapojeno


Ovladač umí přenášet následující oblasti dat (v dokumentaci PLC se těmto oblastem říká devices):
Device Popis
X Physical Input.
Y Physical Output, coil.
S State Relay.
M Auxiliary Relay.
T Timer/contact.
C Counter/contact.
D Data register.
- Data typu X,Y,S,M,T,C jsou bitové hodnoty, jedna adresa představuje jednu bitovou hodnotu. Při přenosu lze však také přenášet více hodnot současně - například v jednom bajtu lze přenášet 8 bitových hodnot.
- Data typu D jsou 16-bitové hodnoty (rozsah 0-65535).


Adresování těchto dat je odlišné při použití objektu PmaCommGroup nebo PmaCommMsg.
V objektu PmaCommGroup je logická adresace - adresa položky je hodnota, kterou programátor PLC automatů běžně používá (např. M20).
V objektu PmaCommMsg je fyzická adresace - adresa položky je dána adresou v paměti a proto je nutno odvodit ji podle dále uvedené tabulky.


Doporučené hodnoty parametrů objektu PmaComm:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky (podle dokumentace CPU version V1.21):
Rychlost9600 Bd
Počet datových bitů7
ParitaEVEN (sudá) nebo NO (žádná)
Počet stopbitů1
Timeout mezi příjmem 2 znaků60
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiPouze pro sériovou linku. Vhodná hodnota je například 2000 ms. Čas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy.
Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Verze protokolu
Obecný (všechny FX řady) - Protokol pro všechny typy PLC automatů
Rozšířený (FX2N) - PLC automaty od řady FX2N má větší rozsahy zařízení (Device area) než předchozí řady. Rozšířený protokol umí adresovat tento rozšířený rozsah.

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommGroup

Pro tento ovladač lze použít objekty PmaCommGroup. Pro běžné případy přenosu dat je to výhodnější než použít objekt PmaCommMsg.
Proměnné v objektu PmaCommGroup (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmaData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.
Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor "Obnovování dat povoleno" je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení pouze tato jedna proměnná (pokud konfigurátor "Automaticky zasílat při zápisu do položky" je zatržen).

Popis konfigurátoru "ItemId":
ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemId ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat.
Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit v okně, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Identifikátor ItemId může mít podobu například "M20" nebo "M20.W", kde:
M20 = Oblast dat (device) a logická adresa. Device může být: X,Y,S,M,T,C,D.
Pro device X a Y je adresa oktalové číslo, u všech ostatních je dekadické číslo.
Registr D je 16-bitová hodnota, ostatní jsou 1-bitové.
.W = nepovinná část upřesňující požadavek:
.W = (Word) 16-bitová hodnota (pro bitové zařízení je to 16 sousedících položek). Číslo bez znaménka.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Long.
Pro registr D je toto implicitní a nemusí se zadávat.
.I = (Integer) podobné jako .W ale číslo je se znaménkem.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Integer.
.L = (Long) 32-bitová hodnota (pro bitové zařízení je to 32 sousedících položek). Číslo se znaménkem.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Long.

Pokud je nepovinná část použita na bitové položky X,Y,S,M,T,C (tzn. mimo D), pak musí být zadaná logická adresa dělitelná 8.
Pro registr D může být pouze .I nebo nezadáno (tzn. stejné jako .W).

Příklady:
M25 = bitová hodnota M na adrese 25 (typu Boolean)
M16.W = 16-bitová hodnota bez znaménka zahrnující položky M16-M31 (typu Long)
D32.I = 16-bitová hodnota se znaménkem. Hodnota registru D na adrese 32 (typu Integer)
X8.L = 32-bitová hodnota se znaménkem zahrnující X8-X39 (typu Long)


Popis konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry":
Tento konfigurátor se pro daný ovladač nevyužívá.

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommMsg

Pro tento protokol je nutno nastavit ručně data v kartě "Data-zaslání" a Data-příjem, protože tlačítko "Nastavení dat" není funkční pro tento protokol.

Protokol podporuje dva typy zpráv:
1) Čtení z FX (n byte READ)
2) Zápis do FX (n byte WRITE)

U obou se zadává v parametrech zprávy adresa v PLC automatu, odkud/kam se požadovaná data mají číst/zapsat. Pro čtení z FX se pak vyplňuje pouze karta "Data-příjem" a pro zápis do FX pouze karta "Data-zaslání". Počet a datové typy těchto dat mohou být libovolné, musí však odpovídat datům, které jsou v PLC automatu.
Adresa zadávaná v parametrech zprávy se v PLC automatu nazývá "TOP address". Z dokumentace PLC automatu je potřeba zjistit přiřazení těchto adres pro jednotlivé druhy paměti. Upozornění: V parametrech zprávy se zadává adresa decimálně, zatímco v dokumentaci se obvykle uvádí adresa v hexadecimálním tvaru nebo oktálově. Tedy je nutno přepočítat adresu do decimálního tvaru!
Přiřazení adres závisí na nastavení konfigurátoru "Verze protokolu":
Verze protokolu = Obecný (všechny FX řady):
Device: Device area: TOP address:
X X0-X177 (octal) 0080-008F hexa, 128-143 decimal
Y Y0-Y177 (octal) 00A0-00AF hexa, 160-175 decimal
S S0-S997 (decimal) 0000-007C hexa, 000-124 decimal
T (contacts) T0-T255 (decimal) 00C0-00DF hexa, 192-223 decimal
M M0-M1023 (decimal) 0100-017F hexa, 256-383 decimal
C (contacts) C0-C255 (decimal) 01C0-01DF hexa, 448-479 decimal
SPECIAL M M8000-M8255 (decimal) 01E0-01FF hexa, 480-511 decimal
D data registers D0-D999 (decimal) 1000-17CF hexa, 4096-6095 decimal
D special registers D8000-D8255 (decimal) 0E00-0FFF hexa, 3584-4095 decimal

Verze protokolu = Rozšířený (FX2N):
Device: Device area: TOP address:
X X0-X377 (octal) 0240-025F hexa, 576-607 decimal
Y Y0-Y377 (octal) 0180-019F hexa, 384-479 decimal
S S0-S997 (decimal) 0280-02FF hexa, 640-767 decimal
T (contacts) T0-T255 (decimal) 0200-021F hexa, 512-543 decimal
C (contacts) C0-C255 (decimal) 01E0-01FF hexa, 480-511 decimal
M M0-M3071 (decimal) 0000-017F hexa, 000-383 decimal
D data registers D0-D7999 4000-7E7E hexa, 16384-32382 decimal

Historie:
Pm8.01.00: Zobecnění pro Ethernet
Pm8.02.00:
- Zobecnění pro použití s objektem PmaCommGroup.
- Zobecnění pro větší rozsahy zařízení, které podporují PLC automaty od typu FX2N.
© MICROSYS, spol. s r.o.