Promotic

PmFatek - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty FATEK

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty FATEK protokolem FACON. Viz také Komunikace s PLC automaty FATEK.

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné shlédnout Kurz 4. - Komunikační ovladače.

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmFatek. Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Komunikace je pro Ethernet (aplikace PROMOTIC je klient) nebo pro sériovou linku (COM1, COM2 ...).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje použití objektů PmaCommMsg a PmaCommGroup. Pro běžné případy přenosu dat je lepší použít objekt PmaCommGroup.
Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Fatek - PLC automat"
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy Master (to znamená, že dává podnět pro přenos dat).
- Komunikace je síťová, to znamená, že jedním objektem PmaComm lze komunikovat s více zařízeními (protokol podporuje adresaci více zařízení).


Oblasti dat v PLC automatu ze kterých lze číst/zapisovat::
oblast dat označení diskrétních vstupů označení 16-bitových proměnných označení 32-bitových proměnných
X = Input discrete X0〜X9999 WX0〜WX9984 DWX0〜DWX9968
Y = Output relay Y0〜Y9999 WY0〜WY9984 DWY0〜DWY9968
M = Internal relay M0〜M9999 WM0〜WM9984 DWM0〜DWM9968
S = Step relay S0〜S9999 WS0〜WS9984 DWS0〜DWS9968
T = Timer discrete T0〜T9999 WT0〜WT9984 DWT0〜DWT9968
C = Counter discrete C0〜C9999 WC0〜WC9984 DWC0〜DWC9968
RT = Timer register - RT0〜RT9999 DRT0〜DRT9998
RC = Counter register - RC0〜RC9999 DRC0〜DRC9998
R = Data register - R0〜R65535 DR0〜DR65534
D = data register - D0〜D65535 DD0〜DD65534


Doporučené hodnoty parametrů objektu PmaComm:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky:
Rychlost9600 Bd
Počet datových bitů7
ParitaEVEN (sudá) nebo NO (žádná)
Počet stopbitů1
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiJen pro sériovou linku. Vhodná hodnota je například 2000 ms. Čas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy.
Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommGroup

Pro tento ovladač lze použít objekty PmaCommGroup.
Proměnné v objektu PmaCommGroup (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmaData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.
Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor "Obnovování dat povoleno" je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor "Automaticky zasílat při zápisu do položky" je zatržen).

Popis konfigurátoru "ItemID":
ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemID ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat.
Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit v okně, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Identifikátor se skládá z povinné a nepovinné části.
- Povinná část je název "zařízení" (X,WX,DWX, .., C,WC,DWC, RT,DRT, .., D,DD) a číselný index.
- Nepovinné části jsou dvě:
- Na začátku lze nepovinně zadat adresu PLC automatu.
- Na konci lze zadat nepovinně text .S, který znamená, že proměnná (pouze pro registry RT, RC, R, D) je číslo se znaménkem (signed).

Příklady:
Slave5.DR100.S = Jde o o registr R100, se kterým se pracuje jako se 32 bitovou proměnnou se znaménkem. Registr se nachází na PLC s adresou 5.
DR100.S = Stejný jako předchozí příklad ale adresa PLC se určí z konfigurátoru "Přednastavená adresa zařízení".
DR100 = Stejný jako předchozí příklad ale hodnota bude bez znaménka.


Popis konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry":
Přednastavená adresa zařízeníZde zadanou adresu lze použít při zadávání v konfigurátoru "ItemID" u proměnných v tomto objektu (tzn. u proměnných v kartě "Data" nebo v datovém rozšíření ExtComm). Adresu lze zadat v ItemID:
- buď například Slave3.D6 - pak se hodnota proměnné bude načítat z PLC automatu s adresou 3.
- nebo bez určení, tzn. D6 - a adresa se přebere z tohoto konfigurátoru.

Tento parametr lze za běhu aplikace změnit a přečíst ve skriptu pomocí metod: SetSpecParam("SlaveAddr") a GetSpecParam("SlaveAddr").

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommMsg

Objekt PmaCommMsg lze použít pro speciální komunikace, které nelze provést objektem PmaCommGroup.

Seznam a popis komunikačních zpráv:
40h - Stručné čtení systémového stavu PLC: Přečte 3 proměnné (Status0-2) typu Byte. Hodnoty jsou 0=Enable, 1=Disable.
42h - Zápis stavu jediného diskrétního elementu: Do jednoho elementu v zadané oblasti dat zapíše hodnotu. Hodnoty jsou 1=Disable, 2=Enable, 3=Set, 4=Reset.
43h - Čtení stavů ENABLE/DISABLE řady diskrétních elementů: Ze zadané oblasti dat od dané adresy přečte zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Boolean, true=1=disable, false=0=enable.
44h - Čtení stavů řady diskrétních elementů: Ze zadané oblasti dat od dané adresy přečte zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Boolean.
45h - Zápis stavů řady diskrétních elementů: Do zadané oblasti dat od dané adresy zapíše zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Boolean.
46h - Čtení řady registrů dat: Ze zadané oblasti dat od dané adresy přečte zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Long.
47h - Zápis řady registrů dat: Do zadané oblasti dat od dané adresy zapíše zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Long.

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.