Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmOmronC - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem pro C-mode

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem pro C-mode. Viz také Komunikace s PLC automaty Omron.

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmOmron. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Komunikace je pro sériovou linku (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (to znamená, že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje používání objektů PmaCommMsg a PmaCommGroup. Pro běžné případy přenosu dat je lepší použít objekt PmaCommGroup.
Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Omron - PLC automat"
- Ovladač využívá pro přenos údajů tzv. Host Link Commands.


Doporučené hodnoty parametrů objektu PmaComm:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky:
Rychlost9600
Počet datových bitů7
ParitaEVEN (sudá)
Počet stopbitů2
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiČas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy.
Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Přednastavená hodnota je 1000 ms.
Destination NodeČíslo (identifikátor) PLC.
Přednastavená hodnota je 0.

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommGroup

Proměnné v objektu PmaCommGroup (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmaData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.
Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor "Obnovování dat povoleno" je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor "Automaticky zasílat při zápisu do položky" je zatržen).

Ovladač podporuje následující datové typy:
- W: (Word) V PLC automatu uložen na 2 bajty (od 0 do +65 535). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.
- I: (Integer) V PLC automatu uložen na 2 bajty (od -32 768 do +32767). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Integer.
- L: (Long) V PLC automatu uložen na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.
- R: (Real) V PLC automatu uložen na 4 bajty. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Single.


Ovladač podporuje následující datové oblasti:
- CIO = Common Input/Output Register
- LR = Link Relay Register
- HR = Holding Register
- AR = Auxiliary Relay Register
- PV = Present Value Register
- TC = Timer/Counter Status Read
- DM = Data Memory Register

U všech oblastí (kromě oblasti TC) se pod pojmem "index" rozumí index pole hodnot 16ti bitových registrů (datový typ W). Dokonce i v případě, že se pracuje s 32bitovými datovými typy (L a R), tak "index" určuje index nižšího 16ti bitového registru. Identifikátor ItemID může (ale nemusí) dále obsahovat specifikátor vynuceného datového typu (I, L, R).

Popis konfigurátoru "ItemID":
ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemID ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat.
Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit v okně, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Příklady tvaru identifikátoru:
- CIO15 = Hodnota typu W v datové oblasti CIO na indexu 15.
- CIO15.L = Hodnota typu L v datové oblasti CIO na indexu 15 a 16.
- HR12.I = Hodnota typu I v datové oblasti HR na indexu 12.
- TC2 = Hodnota typu Bit v datové oblasti TC na indexu 2.


Popis konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry":
Tento konfigurátor se pro daný ovladač nevyužívá.

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommMsg

Ovladač podporuje následující datové typy:
- word: V PLC automatu uložen na 2 bajty (od 0 do +65 535). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Integer (od -32 768 do +32 767).
- long: V PLC automatu uložen na 4 bajty (od 0 do +4 294 967 295). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).
- float: V PLC automatu uložen na 4 bajty (od 0.0000001e-7 do 0.9999999e7). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Double.


Seznam a popis komunikačních zpráv:
1) MEMORY AREA READ: Tato zpráva umožňuje číst z datových oblastí: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, DM AREA, AR AREA. Lze zadat počet čtených proměnných (omezený velikostí příslušné paměti) a jejich typ (word, long, float).
2) MEMORY AREA WRITE: Tato zpráva umožňuje zápis do datových oblastí: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, DM AREA, AR AREA.
3) PV READ: Čtení aktuálních hodnot časovače a čítače (timer/counter present values).
4) PV WRITE: Zápis aktuálních hodnot časovače a čítače (timer/counter present values).
5) TC STATUS READ: Čtení bitů (zjištění indikátoru stavu).
6) TC STATUS WRITE: Zápis bitů (nastavení indikátoru stavu).
7) STATUS READ: Zjistí stav PLC. Význam proměnné data je vysvětlen v knize Omron - Programming manual str. 295. Proměnná "Pomocná zpráva" není povinná a některé typy PLC ji nezasílají.
8) STATUS WRITE: Změna stavu PLC. proměnná Data mode může nabývat těchto hodnot: 0=Program mode, 2=Monitor mode, 3=Run mode.
9) ERROR READ: Přečtení a smazání chyb v PLC automatu. Proměnná "Typ čtení" při hodnotě 1 maže přečtené chyby, při hodnotě 0 nikoliv.
10) FORCED SET: Nastaví příslušný bit v paměti. Povolené oblasti paměti jsou: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, AR AREA, Completion Flag (timer), Completion Flag (high-speed timer), Completion Flag (counter), Completion Flag (reversible counter).
11) FORCED RESET: Shodí příslušný bit v paměti. Povolené oblasti paměti jsou: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, AR AREA, Completion Flag (timer), Completion Flag (high-speed timer), Completion Flag (counter), Completion Flag (reversible counter)
12) FORCED SET/RESET CANCEL: Zruší změny provedené zprávami 10 a 11.
13) PC MODEL READ: Zjistí model používaného PLC. Význam proměnné "Model PLC" viz kniha Omron - Programming manual str. 301.
14) TEST: Tato zpráva slouží k otestování komunikace. Správný výsledek testu je podmíněn shodou Testovacího řetězce ve vyslání i příjmu. Do proměnné Testovací řetězec zapisujte řetězec délky přesně 10 znaků.
15) INITIALIZE: Inicializuje proceduru pro řízení přenosu všech PLC automatů připojených k host počítači.

Historie:
Pm8.03.01: Zobecnění o možnost používat objekt PmaCommGroup.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice