Promotic

PmInmat66 - Ovladač pro komunikaci s měřiči tepla INMAT66/51

Tento ovladač slouží pro komunikaci s měřiči tepla INMAT66/51. Viz také Komunikace s měřiči tepla INMAT (Česko).

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné shlédnout "PROMOTIC video kurz 4 - Komunikační ovladače".

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmInmat66. Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Komunikace je pro Ethernet (aplikace PROMOTIC je klient) nebo pro sériovou linku (COM1, COM2 ...). Zatím je implementováno zasílání stejných dat přes Ethernet jak pro sériovou linku.
I když zařízení nemá Ethernet rozhraní, lze k němu připojit převodník "sériová linka-Ethernet" a na straně aplikace PROMOTIC tak komunikovat přes Ethernet.
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy Master (to znamená, že dává podnět pro přenos dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje použití objektu PmaCommMsg. Objekt PmaCommGroup nelze použít.
Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Inmat měřič"
- Komunikace umožňuje zasílat zprávy s vysokou a nízkou prioritou (podrobněji viz materiály výrobce INMATu). Výběr priority zprávy (pokud je to u dané zprávy možné) je zadáván v parametrech zprávy.


Ovladač podporuje následující datové typy:
- signed int: 2-bajt celé číslo (od -32 768 do +32 767).
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Integer.
- unsigned int: 2-bajt celé číslo (od 0 do 65 535).
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Long.
- long: 4-bajt celé číslo (od -2 147 483 648 do +2 147 483647).
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Long.
- float: 4-bajt reálné číslo.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Single.
- string: Počet znaků je omezena velikostí datové části zprávy, může tedy nabývat hodnot od 0 do 246 bajtů.
Pokud známe přesnou délku textu, který bude v odpovědi zprávy, pak je nutno nastavit v kartě "Data-příjem" délku čteného textu o jednu vyšší (čte se totiž i ukončovací znak 0).
Pokud délka čteného textu v datech příjmu bude nižší než skutečná délka přijatého textu, pak systém ohlásí chybu "66".
Pokud přesnou délku neznáme, pak lze nastavit maximální hodnotu.


Adresace zařízení:
Každé zařízení (Master i Slave) má svoji jednoznačnou adresu. Adresy mohou ležet v rozsahu od 0 do 63. Číslo řídicí stanice (počítač se systémem PROMOTIC) se zadává v parametrech protokolu. Číslo přijímacího zařízení (INMAT) se zadává v datech zaslání příslušné zprávy.

Adresace paměti:
- adresace pomocí INX: Adresu lze zvolit pomocí výběru názvu paměti v parametrech zprávy a systém sám doplní hodnotu INX. Pokud chceme zadat přímo hodnotu INX, pak lze zvolit v parametrech zprávy "Typ paměti"->"obecná hodnota INX".
- adresace pomocí segmentu a offsetu: Tento způsob přímé adresace se nazývá fyzické adresování a spočívá v zadání hodnot segmentu (specifikuje paměťový prostor) a offsetu (adresa v paměťovém prostoru). INMAT66 má 2 paměťové prostory se segmenty 0000H a 0010H-0013H:
segment 0000H: V tomto segmentu je k dispozici celý paměťový prostor přímo přístupný procesorem. Jsou zde proměnné, část archivační paměti a program. Offset může nabývat hodnot od 0000H do FFFFH.
segment 0010H-0013H: Zde se ukládají archivovaná data až do velikosti 256kB. Offset může nabývat hodnot od 0000H do FFFFH. Segment 0010H adresuje paměť 00000H-0FFFFH, segment 0011H adresuje 10000H-1FFFFH, segment 0012H adresuje 20000H-2FFFFH, segment 0013H adresuje 30000H-3FFFFH. Při osazení menší pamětí než 256kB jsou příslušné segmenty neplatné.


Doporučené hodnoty parametrů objektu PmaComm:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky:
Komunikace využívá rozhraní RS485. Proto doporučujeme inteligentní převodník, který sám přepíná signál RTS (viz: Komunikační ovladače).
Rychlost9600 Bd
Počet datových bitů8
ParitaEVEN (sudá)
Počet stopbitů1
Doporučené hodnoty pro Parametry Ethernet-klient:
Zatím je implementováno zasílání stejných dat přes Ethernet jak pro sériovou linku. V tom případě lze nastavit parametry Ethernet podle parametrů převodníku Ethernet/sériová linka.

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommMsg

Seznam a popis komunikačních zpráv:
 
Názvy zpráv jsou shodné s označením zpráv v materiálech výrobce INMATu. Pro detailnější informace Vás odkazujeme na tento zdroj.
- Status: Získání statusu. Navázání komunikace na INMAT. Pokud je vše v pořádku, pak hodnota FC v kartě "Data-příjem" je 0.
- Identify: Čtení identifikace zařízení. Zjistí výrobce, typ a verzi zařízení.
- Read: Čtení jedné hodnoty. Zpráva umožňuje číst pouze jednu hodnotu, jejíž typ je závislý na typu čtené paměti. Pomocí této zprávy nelze číst hodnoty z typů paměti označené jako matice.
- Read item of matrix: Čtení jedné hodnoty z matice hodnot. Zpráva umožňuje číst pouze jednu hodnotu, jejíž typ je závislý na typu čtené paměti. Pomocí této zprávy lze číst pouze hodnoty z typů paměti označené jako matice.
- Read block of matrix: Čtení bloku hodnot z matice. Zpráva umožňuje čtení matice hodnot, jejíž velikost je dána parametry zprávy.
- Write: Zápis jedné hodnoty. Zpráva umožňuje zapsat pouze jednu hodnotu, jejíž typ je závislý na typu paměti, do které se zapisuje. Pomocí této zprávy nelze zapsat hodnoty do typů paměti označené jako matice.
- Write item of matrix: Zápis jedné hodnoty do matice hodnot. Zpráva umožňuje zapsat pouze jednu hodnotu, jejíž typ je závislý na typu paměti, do které se zapisuje. Pomocí této zprávy lze zapsat pouze hodnoty do typů paměti označené jako matice.
- Write block of matrix: Zápis bloku hodnot do matice. Zpráva umožňuje zapsat matici hodnot, jejíž velikost je dána parametry zprávy.
- PhysRead: Čtení obsahu paměti na dané adrese. Zpráva doplňuje předchozí zprávy pro čtení. Používá ovšem fyzickou adresaci pomocí segmentu a offsetu. Lze číst pouze jednu hodnotu.
- PhysWrite: Zápis do paměti na danou adresu. Zpráva doplňuje předchozí zprávy pro zápis. Používá ovšem fyzickou adresaci pomocí segmentu a offsetu. Lze zapisovat pouze jednu hodnotu.


Testování komunikace na INMATu:
INMAT umožňuje zobrazení indikace příjmu (Rx*), odpovědi (Tx*) a chyby (Err), což je vhodné pro odladění komunikace. Pro zobrazení těchto informací je nutno zvolit menu "KONFIG" položku "Rx Tx Err 0". Podrobněji v materiálech výrobce INMATu.
© MICROSYS, spol. s r.o.