Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaCommGroup (Data komunikace)

Popis:
Viz: PmaCommGroup - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici skupiny dat, které se budou přes danou komunikací číst a/nebo zapisovat.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaCommGroup lze vytvořit jen v objektu PmaComm (pokud daný protokol podporuje použití objektu PmaCommGroup). V objektu PmaComm může být i více objektů PmaCommGroup.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AutoSendEnabled Povolení/zákaz automatického záslání při zápisu do položky
Count Počet proměnných v objektu
GetCount Vrací počet přenosů
GetSpecParam Vrací některé hodnoty v konfigurátoru "Speciální parametry"
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
LastErr Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy
LastTextErr Textový popis chyby posledního přenosu zprávy
Refresh Čtení všech hodnot skupiny dat
SetSpecParam Nastaví některé hodnoty v konfigurátoru "Speciální parametry"
UpdateEnabled Povolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRate Minimální obnovovací rychlost v milisekundách
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onDataReceive Vyvolá se po přijmu dat z komunikace
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů skupiny komunikačních dat
Data Definice dat komunikační skupiny
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtComm Rozšíření o napojení na objekt PmaCommGroup

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmCommData -> PmaCommGroup
Pm8.03.28: Opravená chyba: Volání metody Refresh způsobilo zrušení periodické komunikace tohoto objektu.
Pm8.03.00: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)".
Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
Pm8.02.09: Opravená chyba: Někdy nefungoval import/export do CSV souboru.
Pm8.02.01: GetSpecParam a SetSpecParam nové metody. Umožňují u některých ovladačů přečíst/změnit přednastavenou adresu PLC ("SlaveAddr").
Pm8.01.01: Opravená chyba: V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" se konstanta d při konverzi ze starších projektů nastavila na 0 (má se nastavit na 1) - chyba od verze Pm8.1.0.
Pm8.01.00:
- nový konfigurátor "Prioritní obnovování dat".
- V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" přibyla další konstanta (d) pro snažší celočíselné zadávání přepočtu.
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice