Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Data - záložka objektu PmaCommGroup

Popis:
Definice dat komunikační skupiny. Tvar této záložky je společný více Pma objektům a proto je společný popis uveden v popisu záložky PmaObject > Data. Zde jsou popsány pouze konfigurační položky jedné proměnné, které jsou specifické pouze pro tuto záložku tohoto objektu.
Tlačítka:
NováOtevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více novýchOtevře okno Vícenásobné přidání položek, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
EditaceOtevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
SmazatSmaže označenou proměnnou.
NahoruLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
SetříditSetřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).
ExportLze vyexportovat data této záložky
Soubor typu XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
ImportLze načíst (import) data do této záložky.
Výběr z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcClientGroup. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této záložky.
RozšířeníOtevře okno Seznam datových rozšíření, které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v datovém rozšíření).
Konfigurační položky proměnné - základní:
Viz Proměnná
NázevNázev proměnné (bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.

Výjímkou je datový typ Variant, znamenající, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).

HodnotaZde se definuje buď
- hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace nebo
- datová vazba na jinou hodnotu.

Viz vlastnost Value a viz Konfigurace datové vazby.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

ZaokrouhleníPokud je zatrženo, pak bude hodnota v proměnné při každém zápisu zaokrouhlena na požadovanou přesnost.

Je funkční pouze pro numerické datové typy (Double, Single, Long, Short, Byte).

Viz také Pm.Round.

PřesnostKladné číslo určující přesnost (počet desetinných nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v projektu, využitelná přes skriptovací rozhraní i v běžící aplikaci.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Note.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Konfigurační položky proměnné - rozšířené datovým rozšířením ExtComm:
Viz Konfigurace datového rozšíření: ExtComm
ItemIDTextová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace. Adresu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z výběrového okna, které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ItemId.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Přepočet hodnotyPokud je zatrženo, pak se bude přijatá i vyslaná hodnota přepočítávat podle vztahu PmValue = k/d * CommValue + q, kde PmValue je hodnota v systému PROMOTIC, CommValue je hodnota z komunikace, k,d,q jsou přepočítávací konstanty zadané v konfigurátoru.

Přepočet se aplikuje i při zasílání hodnoty. Provede se pak inverzní přepočet podle vztahu CommValue = d/k * (PmValue - q).

Upozornění: Při zasílání hodnoty s přepočtem logicky může dojít ke ztrátě přesnosti a tak zasílaná hodnota PmValue nemusí odpovídat následně přijaté hodnotě PmValue. Například při přepočtu PmValue = 1000 * CommValue a pokud CommValue je hodnota na 1B (Rozsah 0-255) pak při zaslání hodnoty PmValue=2008 se zašle hodnota CommValue=2. Pokud se pak následně přijme hodnota CommValue=2, pak bude PmValue=2000.

Poznámka:
Přístup k proměnné ve skriptu v této záložce je umožněn:
- metodou Item nebo
- metodou Pm s použitím identifikátoru #vars
 
Pokud se využívá ExtComm, pak se v této záložce nemusí data definovat.
Viz také:

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice