Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmVar (Proměnná)

Popis:
Objekt PmVar představuje jednu uživatelskou datovou proměnnou Pma objektu.

Tato proměnná má v sobě více informací (hodnota, název, index, atd.) a je proto reprezentována objektem. Tento objekt pak má tyto informace jako své vlastnosti.

Objekt PmVar lze vytvářet v objektech: PmaData, PmaOpcClientGroup, PmaCommGroup, PmaTrendGroup, PmaCommMsg.

Vlastnosti a metody:
Owner Vrací referenci na vlastníka objektu PmVar ve stromu Pma objektů
Extension Zpřístupnění datového rozšíření
GetBit Vrací bit v hodnotě proměnné
ChangedOnLastWrite Příznak, zda se při posledním zápisu změnila hodnota
Index Index proměnné v objektu
Name Název proměnné
Note Poznámka proměnné
Quality Kvalita hodnoty proměnné
SetBit Nastaví bit v hodnotě proměnné
TimeChange Čas posledního zápisu do proměnné, který změnil hodnotu
TimeWrite Čas posledního zápisu do proměnné
Unit Fyzikální jednotka proměnné (pouze pro PmaData a PmaTrendGroup)
Value Hodnota proměnné
ValueBeforeChange Minulá hodnota, před změnou na současnou hodnotu
Zastaralé vlastnosti a metody:
Bit Hodnota jednoho bitu proměnné
Konfigurační okna:
Proměnná Nastavování vlastností jedné proměnné
Konfigurace datové vazby Definice datové vazby proměnné na jinou hodnotu
Vícenásobné přidání proměnných Definování většího počtu nových proměnných
Související objekty:
Datová rozšíření Datová rozšíření jsou komponenty systému PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) PmVar. Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo na objekt PmaComm, trendování hodnot, atd.).
Poznámka:
 
Ve skriptu lze proměnné PmVar získat následujícími způsoby:
 
Příklad1:
Pro objekty PmaData, PmaCommGroup, PmaOpcClientGroup, PmaTrendGroup: Tyto objekty mají proměnné umístěné v záložce "Data".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//metodou Item těchto objektů, například
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data").Item("Teplota2");

//nebo přímo metodou Pm s pomocí identifikátoru #vars, například
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data/#vars/Teplota2");
 
Příklad2:
Pro objekt PmaCommMsg: Tento objekt obsahuje dvě skupiny proměnných umístěných v záložkách Data-zaslání a Data-příjem.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//pomocí vlastností WriteVars a ReadVars, například
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").WriteVars.Item("Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").ReadVars.Item("Rcv4");

//nebo přímo metodou Pm s pomocí indetifikátorů #sndvars a #rcvvars, například
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#sndvars/Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#rcvvars/Rcv4");
 
Datová rozšíření:

Objekt PmVar přímo obsahuje jenom základní funkčnost (nejdůležitější společné vlastnosti). Funkčnost PmVar lze dále rozšířit pomocí jednoho nebo několika datových rozšíření.

Každé datové rozšíření je pak obsaženo v objektu PmVar v podobě podobjektu (např. ExtAlarmAnalog, ExtComm, ...), dostupné metodou PmVar.Extension nebo pomocí identifikátoru #ext.


Historie:
Pm8.03.13: (Proměnná) má nový konfigurátor "Zaokrouhlení".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice