Promotic

Objekt PmVar (Proměnná)

Popis:
Objekt PmVar představuje jednu uživatelskou datovou proměnnou Pma objektu.
Tato proměnná má v sobě více informací (hodnota, název, index, atd.) a proto je reprezentována objektem. Tento objekt pak má tyto informace jako své vlastnosti.
Objekt PmVar lze vytvořit v objektech: PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaCommGroup, PmaTrendGroup, PmaCommMsg.
Vlastnosti a metody:
Owner Vrací referenci na vlastníka objektu PmVar ve stromu Pma objektů
Extension Přístup k datovému rozšíření
GetBit Vrací bit v hodnotě proměnné
ChangedOnLastWrite Příznak, zda se při posledním zápisu změnila hodnota
Index Index proměnné v objektu
Name Název proměnné
Note Poznámka proměnné
Quality Kvalita hodnoty proměnné
SetBit Nastaví bit v hodnotě proměnné
TimeChange Čas posledního zápisu do proměnné, který změnil hodnotu
TimeSource Čas vzniku hodnoty ve zdroji hodnoty
TimeWrite Čas posledního zápisu do proměnné
Unit Fyzikální jednotka proměnné (pouze pro PmaData a PmaTrendGroup)
Value Hodnota proměnné
ValueBeforeChange Minulá hodnota, před změnou na současnou hodnotu
Zastaralé vlastnosti a metody:
Bit Hodnota jednoho bitu proměnné
Konfigurační okna:
Proměnná Nastavení vlastností jedné proměnné
Datová vazba objektu PmVar Definice datové vazby proměnné na jinou hodnotu
Vícenásobné přidání proměnných Definování většího počtu nových proměnných
Související objekty:
Datová rozšíření Datová rozšíření jsou komponenty systému PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) PmVar.
Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo na objekt PmaComm, trendování hodnot, atd.).
Poznámka:
Ve skriptu lze získat proměnné PmVar následujícími způsoby:
 
Příklad1:
Pro objekty PmaData, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup: Tyto objekty mají proměnné umístěné v kartě "Data".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// metodou Item těchto objektů, například
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data").Item("Teplota2");

// nebo přímo metodou Pm s pomocí identifikátoru #vars, například
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data/#vars/Teplota2");


Příklad2:
Pro objekt PmaCommMsg: Tento objekt obsahuje dvě skupiny proměnných umístěných v kartách Data-zaslání a Data-příjem.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// pomocí metod WriteVars a ReadVars, například
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").WriteVars("Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").ReadVars("Rcv4");

// nebo přímo metodou Pm s pomocí indetifikátorů #sndvars a #rcvvars, například
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#sndvars/Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#rcvvars/Rcv4");


Datová rozšíření:
Objekt PmVar přímo obsahuje jenom základní funkčnost (nejdůležitější společné vlastnosti).
Funkčnost PmVar lze dále rozšířit pomocí jednoho nebo několika datových rozšíření.
Každé datové rozšíření je pak obsaženo v objektu PmVar v podobě podobjektu (např. ExtAlarmAnalog, ExtComm, ...), dostupné metodou PmVar.Extension nebo pomocí identifikátoru #ext.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.13: (Proměnná) má nový konfigurátor "Zaokrouhlení".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice