Promotic

PmaCommMsg - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmaCommMsg

Objekt se vytvoří podle typu komunikačního protokolu nastaveného v objektu PmaComm. Z tohoto důvodu je vhodné objekt PmaCommMsg založit až po konfiguraci objektu PmaComm.

Objekt obsahuje dvě skupiny proměnných. Jedna slouží k parametrizování dat pro zaslání (viz karta "Data-zaslání") a druhá skupina slouží jako přijatá data z komunikace (viz karta "Data-příjem").
K těmto proměnným lze přistupovat i ve skriptu (viz metoda WriteVars a metoda ReadVars). Například:
- zápis do první (indexováno od 0) proměnné dat zaslání:
pMe.Pm("/Comm/Msg1").WriteVars(0).Value = 3.14
- čtení třetí (indexováno od 0) proměnné dat příjmu:
a = pMe.Pm("/Comm/Msg1").ReadVars(2).Value


Identifikátory #rcvvars a #sndvars:
V objektu PmaCommMsg jsou pomocí identifikátorů #rcvvars a #sndvars zpřístupněny proměnné (typu PmVar) definované v kartách Data-příjem a Data-zaslání. Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu". Například metoda Pm("/Comm/Msg1/#rcvvars/aaa") vrací přijatou proměnnou aaa z objektu s názvem "Msg1" který je typu PmaCommMsg.

Porovnání objektu PmaCommMsg a PmaCommGroup:
- Objekt PmaCommMsg:
- Je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se vytvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmaCommMsg, protože daný protokol nepodporuje čtení registrů i čítačů v jedné zprávě.
- Lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmOpcUaClient, PmS7 a PmOmronFINS.
- Objekt PmaCommGroup:
- Je proti objektu PmaCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestaví do komunikačních zpráv.
- Lze použít pro ovladače: PmOpcUaClient, PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmKNX, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco.
Pro některé ovladače objekt PmaCommGroup nelze použít z principu (např. pro komunikační ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je jen na uživateli, jakou zprávu sestaví objektem PmaCommMsg).
© MICROSYS, spol. s r.o.