Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaCommMsg (Komunikační zpráva)

Popis:
Viz: PmaCommMsg - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici formátu a dat jedné komunikační zprávy.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaCommMsg lze vytvořit jen v objektu PmaComm (pokud daný protokol podporuje použití objektu PmaCommMsg). V objektu PmaComm může být i více objektů PmaCommMsg.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AutoRunEnabled Povolení/zákaz automatického přenosu
AutoRunPeriod Perioda automatického přenosu
GetCount Vrací počet přenosů
GetReady Zjistí, zda objekt PmaCommMsg je připraven přenášet zprávu
LastErr Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy
LastTextErr Textový popis chyby posledního přenosu zprávy
ReadVars Přístup k proměnným v kartě "Data-příjem"
Run Pokyn k přenesení zprávy (pouze pro zprávy typu Master)
WriteVars Přístup k proměnným v kartě "Data-zaslání"
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onBeginOfTransfer Vyvolá se vždy před začátkem přenášení Master zprávy
onDataReceive Vyvolá se po úspěšném přijetí dat
onEndOfTransfer Vyvolá se po přenesení celé zprávy
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů komunikační zprávy
Data-zaslání Seznam proměnných pro vysílání
Data-příjem Seznam proměnných pro příjem
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmCommMsg -> PmaCommMsg
Pm8.00.07: Nové konfigurátory Automaticky přenášet a Perioda přenosu [ms]. Pro komunikaci tímto objektem teď pro běžné případy není potřeba v časovači volat metodu Run.
Pm8.00.01: Nový konfigurátor "Automaticky přenášet" a nová událost onBeginOfTransfer umožňuje zjednodušit spouštění periodických Master zpráv.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice