Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmaNumber (Číslo)

Popis:
Objekt představuje jednu numerickou hodnotu typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single nebo Double. Takto definovaná hodnota je proměnnou systému PROMOTIC, kterou lze použít odkudkoliv ve skriptu a může být také sdílena pomocí DDE jinými aplikacemi.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaData.

V objektu PmaNumber lze vytvořit objekt PmaNumberLim, který umožňuje definovat dolní mez/horní mez proměnné. V objektu PmaNumber může být více objektů PmaNumberLim.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidá jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
DdeClientEnabledPovolení/zákaz sdílení dat pomocí DDE
DtDatový typ
GetDtS()Textový identifikátor datového typu
IsReadOnlyZjistí, zda hodnota tohoto objektu je jen pro čtení nebo pro čtení i zápis
TitlePopis objektu
UnitJednotka hodnoty objektu
ValueČíselná hodnota tohoto objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onValueWriteVyvolá se po zápisu hodnoty do tohoto objektu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime pouze jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime pouze jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ČísloNastavení parametrů hodnoty
DDEDefinice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Související objekty:
PmaNumberLim(Mez) Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber (zastaralé)
Viz také:
- PmaString (objekt)
- PmaData (objekt)
- PmaDataTable (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r.o.