Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaNumber (Číslo)

Popis:
Objekt představuje jednu numerickou hodnotu typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single nebo Double. Takto definovaná hodnota je proměnnou systému PROMOTIC, kterou lze použít odkudkoliv ve skriptu a může být také sdílena pomocí DDE jinými aplikacemi.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaData.

V objektu PmaNumber lze vytvořit objekt PmaNumberLim, který umožňuje definovat dolní mez/horní mez proměnné. Objektů PmaNumberLim může být v objektu PmaNumber více.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
DdeClientEnabled Povolení/zákaz sdílení dat pomocí DDE
Dt Datový typ
GetDtS Textový identifikátor datového typu
IsReadOnly Zjistí, zda hodnota tohoto objektu je jen pro čtení nebo pro čtení i zápis
Title Popis objektu
Unit Jednotka hodnoty objektu
Value Numerická hodnota tohoto objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onValueWrite Vyvolá se po zápisu hodnoty do tohoto objektu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Číslo Nastavení parametrů hodnoty
DDE Definice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Související objekty:
PmaNumberLim(Mez) Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber (zastaralé)
Viz také:
- PmaString (objekt)
- PmaData (objekt)
- PmaDataTable (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice