Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaDataTable (Tabulka dat)

Popis:
Viz: PmaDataTable - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici tabulky dat (2-rozměrné pole). Data v této tabulce jsou uspořádána do sloupců (columns) a řádků (rows). Je to obdoba databázové tabulky. Pro daný sloupec lze definovat datový typ dat a název sloupce.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Cols Počet sloupců
EndOfTransfer Vyvolá událost onEndOfTransfer
FindValue Nalezení řádku s danou hodnotou
GetArray Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu
GetCellValue vrací hodnotu buňky tabulky
GetColParam Vrací parametr sloupce
InsertCol Vložení nového sloupce
InsertRow Vložení nového řádku
Item Přístup k hodnotám tabulky
LoadFromFile Načtení dat pro tento objekt ze souboru
LoadFromString Přiřazení hodnot zvoleným datovým položkám objektu z textové hodnoty
MaxCols Maximální počet sloupců
MaxRows Maximální počet řádků
ReadFromWeb Čtení dat z Web serveru v XML formátu
RemoveCol Odstraní sloupec
RemoveRow Odstraní řádek
Rows Počet řádků
SaveToFile Uložení dat tohoto objektu do souboru
SaveToString Vytvoří textovou hodnotu ze zvolených datových položek objektu
SetArray Přiřazení pole (array) hodnot zvoleným datovým položkám objektu
SetCellValue Nastaví hodnotu buňky tabulky
Sort Setřídění řádků podle hodnot v daném sloupci
WebClientIsReady Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToWeb Poslání dat do Web serveru v XML formátu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onEndOfTransfer Vyvolá se po ukončení přenosu dat
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
DataTable Definice rozsahu tabulky dat
Sloupce Definice sloupců tabulky
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Viz také:
- PmaData (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: První sloupec lze nyní definovat jako typ Identifikátor. Tento identifikátor řádku pak lze použít například ve vlastnosti Item pro adresování buňky tabulky.
Pm8.03.14: V kartě "Sloupce" je pro každý sloupec nový konfigurátor "Jen pro čtení". Do proměnné v tomto sloupci lze zapsat pouze jednou a tyto proměnné se nepočítají do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice