Update cookies preferences
Promotic

SaveToFile - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Uložení dat tohoto objektu do souboru typu CSV nebo DBF.
Uloží se všechny sloupce a řádky.
Syntaxe:
Boolean SaveToFile(String sFile, String sParams)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou, do kterého se mají data uložit.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sParams(String) Dodatečné parametry definující způsob uložení do souboru. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "filetype:csv;fmt:standard;".
"filetype:xxx;" (povinné) - Určuje typ souboru definovaný v parametru sFile. Jsou možné tyto typy souboru:
csv - typ je CSV soubor. Je to víceřádkový soubor textových hodnot například oddělené středníkem. Je běžně využívaný například v programu MsExcel.
dbf - typ je DBF soubor ve formátu dBase III. Je běžně využívaný například v programu MsExcel.
"fmt:xxx;" (nepovinné) - Určuje formát uložených dat v souboru. Jsou možné tyto formáty:
"standard" (přednastaveno) - (pouze pro CSV) hodnoty v řádcích v tabulce jsou uloženy na odpovídající řádky CSV souboru
"head:xxx;" (nepovinné) - (pouze pro CSV)Určuje, zda v souboru bude uložena i jednořádková hlavička s názvy sloupců. Povolené hodnoty jsou:
no (přednastaveno) - Hlavička není vložena.
name - Hlavička je vložena, v hlavičce jsou názvy veličin.
"delimiter:xxx;" (nepovinné) - (pouze pro CSV) Oddělovač hodnot v souboru CSV. Povolené hodnoty jsou:
semicolon (přednastaveno) - oddělovač je středník.
comma - oddělovač je čárka.
space - oddělovač je mezera.
tab - oddělovač je tabulátor.
number - tzn. oddělovač je zadán číslem ASCII znaku (decimálně), například "delimiter:124;" znamená oddělovač "|" (vertikální čára).
"date.fmt:xxx;" (nepovinné) - Formát datumu a času. Povolené hodnoty jsou:
system (přednastaveno) - formát datumu a času je určen nastavením v OS Windows (např. 22.11.2010 16:30:15).
pm - PROMOTIC formát datumu a času na celé sekundy (např. 2010.11.22 16:30:15).
pmmili - PROMOTIC formát datumu a času - přesnost 10 ms (např. 2010.11.22 16:30:15.250).
real - formát datumu a času datového typu Date typu reálné číslo (např. 41392.123456789).
"real.dsep:xxx;" (nepovinné) - (pouze pro CSV) Formát desetinného oddělovače u reálných čísel. Povolené hodnoty jsou:
system (přednastaveno) - desetinný oddělovač je určen nastavením v OS Windows (např. 3,14).
dot - desetinný oddělovač je tečka (nezávisle na nastavení OS Windows) (např. 3.14).
comma - desetinný oddělovač je čárka (nezávisle na nastavení OS Windows) (např. 3,14).
"lastcolsep:xxx;" (nepovinné)
yes - Při zápisu se přidá oddělovač za poslední hodnotou na řádku, při načtení se prázdná hodnota na konci každého řádku ignoruje. Z hlediska CSV souboru to není správně.
no (přednastaveno) - Oddělovače jsou jenom mezi hodnotami na řádku a nikoliv na konci řádku. Z hlediska CSV souboru je toto správně.
"string.len:nnn;" (nepovinné) - (pouze pro DBF) Maximální délka textového řetězce. Přednastaveno je 32.
Vrácená hodnota:
true - Uložení proběhlo v pořádku
false - V jiném případě
Příklad1:
Uložení dat do souboru Data.csv ve složce aplikace. Oddělovač hodnot je středník, desetinný oddělovač reálných čísel je tečka a formát datumu bude v PROMOTIC systémovém tvaru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SaveToFile("#app:Data.csv", "filetype:csv;delimiter:semicolon;real.dsep:dot;date.fmt:pm;");
Příklad2:
Uložení dat do souboru Data.dbf ve složce aplikace. Datum bude v PROMOTIC systémovém tvaru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SaveToFile("#app:Data.dbf", "filetype:dbf;date.fmt:pmmili;");

Historie:
Pm8.00.12: pro DBF formát vrací hodnotu true při úspěchu.
Pm8.00.09: Zobecnění:
- umožňuje ukládání do dBase (DBF) souboru, viz "filetype:dbf;".
- umožňuje určení, zda desetinný oddělovač reálného čísla má být tečka nebo čárka, viz parametr "real.dsep:xxx;".
- umožňuje určení formátu pro datum a čas, viz parametr "date.fmt:xxx;".
- umožňuje určení ukládané délky textu, viz parametr "string.len:nnn;".
© MICROSYS, spol. s r.o.