Update cookies preferences
Promotic

SaveToFile - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Zapis danych tego obiektu do pliku typu CSV lub DBF.
Zapisane zostaną wszystkie kolumny i wiersze.
Składnia:
Boolean SaveToFile(String sFile, String sParams)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, do którego mają być zapisane dane.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sParams(String) Dodatkowe parametry określająca sposób zapisu do pliku. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "filetype:csv;fmt:standard;".
"filetype:xxx;" (obowiązkowe) - Określa typ pliku określony w parametrze sFile. Możliwe są następujące typy plików:
csv - plik typu CSV. Chodzi o wielowierszowy plik wartości tekstowych na przykład oddzielone średnikiem. Powszechnie stosowany na przykład w oprogramowaniu MsExcel.
dbf - plik typu DBF w formacie dBase III. Powszechnie stosowany na przykład w orogramowaniu MsExcel.
"fmt:xxx;" (opcjonalne) - Określa format zapisanych danych w pliku. Są możliwe następujące formaty:
"standard" (domyślnie) - (tylko dla CSV) wartości w wierszach w tabeli są zapisane w odpowiednich wierszach pliku CSV
"head:xxx;" (opcjonalne) - (tylko dla CSV)Określa, czy w pliku będzie zapisany również jednowierszowy nagłówek zawierający nazwy kolumn. Dozwolone wartości to:
no (domyślnie) - Nagłówek nie jest włożony.
name - Nagłówek jest częścią pliku, w nagłówku znajdują się nazwy kolumn.
"delimiter:xxx;" (opcjonalne) - (tylko dla CSV) Separator wartości w pliku CSV. Dozwolone wartości to:
semicolon (domyślnie) - separator jest średnik.
comma - separator jest przecinek.
space - separator jest spacja.
tab - separator jest tabulator.
number - tzn. separator jest określony numerem znaku ASCII (w układzie dziesiątkowym), na przykład "delimiter:124;" oznacza separator "|" (kreska pionowa).
"date.fmt:xxx;" (opcjonalne) - Format daty i czasu. Dozwolone wartości to:
system (domyślnie) - format daty i czasu jest określony przez ustawienie w SO Windows (np. 22.11.2010 16:30:15).
pm - format daty i czasu PROMOTIC z dokładnością do całych sekund (np. 2010.11.22 16:30:15).
pmmili - format daty i czasu PROMOTIC - dokładność 10 ms (np. 2010.11.22 16:30:15.250).
real - format daty i czasu typu danych Date w postaci liczby rzeczywistej (np. 41392.123456789).
"real.dsep:xxx;" (opcjonalne) - (tylko dla CSV) Format separatora miejsc dziesętnych dla liczb rzeczywistych. Dozwolone wartości to:
system (domyślnie) - separator dziesiętny jest określony przez ustawienie w SO Windows (np. 3,14).
dot - separator dziesiętny jest kropka (niezależnie na ustawienie SO Windows) (np. 3.14).
comma - separator dziesiętny jest przecinek (niezależnie na ustawienie SO Windows) (np. 3,14).
"lastcolsep:xxx;" (opcjonalne)
yes - Przy zapisie jest dodany separator za ostatnią wartość na wierszu, przy wczytaniu pusta wartość na końcu każdego wiersza jest pomijana. Z punktu widzenia pliku CSV taka funkcjonalność nie jest poprawną.
no (domyślnie) - Separatory są tylko pomiędzy wartościami w wierszu, nie są na końcu wiersza. Z punktu widzenia pliku CSV taka funkcjonalność jest poprawną.
"string.len:nnn;" (opcjonalne) - (tylko dla DBF) Maksymalna długość łańcucha tekstowego. Domyślnie jest 32.
Wartość zwrotna:
true - Zapis przebiegł pomyślnie
false - W innym przypadku
Przykład1:
Zapis danych do pliku Data.csv w folderze aplikacji. Jako separator wartości jest zastosowany średnik, jako separator dziesiętny kropka i format daty będzie w systemowym formacie PROMOTIC.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SaveToFile("#app:Data.csv", "filetype:csv;delimiter:semicolon;real.dsep:dot;date.fmt:pm;");
Przykład2:
Zapis danych do pliku Data.dbf w folderze aplikacji. Data będzie w systemowym formacie PROMOTIC.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SaveToFile("#app:Data.dbf", "filetype:dbf;date.fmt:pmmili;");

Historia:
Pm8.00.12: dla formatu DBF zwraca wartość true przy powodzeniu.
Pm8.00.09: Uogólnienie:
- umożliwia zapis do pliku dBase (DBF), patrz "filetype:dbf;".
- umożliwia określenie, czy znakiem dziesiętnym liczby rzeczywistej ma być kropka lub przecinek, patrz parametr "real.dsep:xxx;".
- umożliwia określenie formatu data oraz czas, patrz parametr "date.fmt:xxx;".
- umożliwia określenie zapisywanej długości tekstu, patrz parametr "string.len:nnn;".
© MICROSYS, spol. s r.o.