Promotic

Tabela kodów ASCII

Niżej znajduje się tabela znaków ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Kolumna "Znak" przedstawia znak, który jest przyszeregowany danej liczbie. Dla liczb od 0 do 31 (w układzie dziesiątkowym) chodzi o niewidoczne znaki systemowe (białe znaki).
Znak Dec Hex Binary Opis
NUL 0 00 00000000  
SOH 1 01 00000001 Start of Header
STX 2 02 00000010 Start of Text
ETX 3 03 00000011 End of Text
EOT 4 04 00000100 End of Transmission
ENQ 5 05 00000101 Enquiry
ACK 6 06 00000110 Acknowledge
BEL 7 07 00000111 Bell sound
BS 8 08 00001000 Backspace ("\b" w języku JavaScript)
TAB 9 09 00001001 Horizontal Tab ("\t" w języku JavaScript)
LF 10 0a 00001010 Line Feed, New Line ("\n" w języku JavaScript)
VT 11 0b 00001011 Vertical Tab ("\v" w języku JavaScript)
FF 12 0c 00001100 Form Feed ("\f" w języku JavaScript)
CR 13 0d 00001101 Carriage Return ("\r" w języku JavaScript)
SO 14 0e 00001110 Shift Out
SI 15 0f 00001111 Shift In
DLE 16 10 00010000 Data Link Escape
DC1 17 11 00010001 XOn
DC2 18 12 00010010  
DC3 19 13 00010011 XOff
DC4 20 14 00010100  
NAK 21 15 00010101 Negative Acknowledge
SYN 22 16 00010110 Synchronous Idle
ETB 23 17 00010111 End of Transmission Block
CAN 24 18 00011000 Cancel
EM 25 19 00011001 End of Medium
SUB 26 1a 00011010 Substitute
ESC 27 1b 00011011 Escape
FS 28 1c 00011100 File Separator
GS 29 1d 00011101 Group Separator
RS 30 1e 00011110 Record Separator
VS 31 1f 00011111 Unit Separator
space 32 20 00100000  
! 33 21 00100001 Exclamation point
" 34 22 00100010 Quotation mark
# 35 23 00100011 Hash key
$ 36 24 00100100 Dollar sign
% 37 25 00100101 Percent sign
& 38 26 00100110 Ampersand
' 39 27 00100111 Apostrophe
( 40 28 00101000 Left parenthesis
) 41 29 00101001 Right parenthesis
* 42 2a 00101010 Asterisk
+ 43 2b 00101011 Plus sign
, 44 2c 00101100 Comma
- 45 2d 00101101 Hyphen minus sign
. 46 2e 00101110 Period
/ 47 2f 00101111 Forward slash
0 48 30 00110000  
1 49 31 00110001  
2 50 32 00110010  
3 51 33 00110011  
4 52 34 00110100  
5 53 35 00110101  
6 54 36 00110110  
7 55 37 00110111  
8 56 38 00111000  
9 57 39 00111001  
: 58 3a 00111010 Colon
; 59 3b 00111011 Semicolon
< 60 3c 00111100 Less-than symbol
= 61 3d 00111101 Equal sign
> 62 3e 00111110 Greater-than symbol
? 63 3f 00111111 Question mark
@ 64 40 01000000 At symbol
A 65 41 01000001  
B 66 42 01000010  
C 67 43 01000011  
D 68 44 01000100  
E 69 45 01000101  
F 70 46 01000110  
G 71 47 01000111  
H 72 48 01001000  
I 73 49 01001001  
J 74 4a 01001010  
K 75 4b 01001011  
L 76 4c 01001100  
M 77 4d 01001101  
N 78 4e 01001110  
O 79 4f 01001111  
P 80 50 01010000  
Q 81 51 01010001  
R 82 52 01010010  
S 83 53 01010011  
T 84 54 01010100  
U 85 55 01010101  
V 86 56 01010110  
W 87 57 01010111  
X 88 58 01011000  
Y 89 59 01011001  
Z 90 5a 01011010  
[ 91 5b 01011011 Left square bracket
\ 92 5c 01011100 Backslash ("\\" w języku JavaScript)
] 93 5d 01011101 Right square bracket
^ 94 5e 01011110 Hat
_ 95 5f 01011111 Underscore
´ 96 60 01100000 Grave accent (backtick)
a 97 61 01100001  
b 98 62 01100010  
c 99 63 01100011  
d 100 64 01100100  
e 101 65 01100101  
f 102 66 01100110  
g 103 67 01100111  
h 104 68 01101000  
i 105 69 01101001  
j 106 6a 01101010  
k 107 6b 01101011  
l 108 6c 01101100  
m 109 6d 01101101  
n 110 6e 01101110  
o 111 6f 01101111  
p 112 70 01110000  
q 113 71 01110001  
r 114 72 01110010  
s 115 73 01110011  
t 116 74 01110100  
u 117 75 01110101  
v 118 76 01110110  
w 119 77 01110111  
x 120 78 01111000  
y 121 79 01111001  
z 122 7a 01111010  
{ 123 7b 01111011 lewy nawias złożony
| 124 7c 01111100 Vertical bar
} 125 7d 01111101 prawy nawias złożony
~ 126 7e 01111110 Tilde
  127 7f 01111111  
Patrz również:
Nawigacja:
 
 
- SVG
- ASCII
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.