Update cookies preferences
Promotic

Jak zapisać binarny plik (obrazek) z adresu URL

Następujący skrypt umożliwia z konkretnego adresu URL pobrać oraz zapisać na dysk binarny plik. W skrypcie została zastosowana technologia Microsoft HTTP request do podierania zawartości binarnego pliku z adresu URL. I technologia ADO do zapisania zawartości pliku na dysk. Obie technologie są uruchamiane przy pomocy metody CreateObject.
Przykład pobrania oraz zapisania obrazka wykonanego kamerą Web:
Skrypt można zakomponować do aplikacji na przykład w zdarzeniu PmaTimer.onTick, w zdarzeniu PmgButton.onButtonUp itd.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oHttp, oStream, sUrl, sSavePath
sSavePath = Pm.DiscGetPath("#appres:") & "MyPicture.jpg"
sUrl = "http://sah.x3w.cz/dl/lanovka.jpg"

Set oHttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")

oHttp.Open "GET", sUrl, false, "username", "password"   ' username and password tylko jeżeli proxy server
oHttp.setRequestHeader "Content-Type", "image/multipart"
oHttp.send
If oHttp.readyState = 4 And oHttp.status = 200 Then
Set oStream = CreateObject("adodb.stream")
oStream.type = 1   ' 1=adTypeBinary
oStream.open
oStream.write oHttp.responseBody
oStream.savetofile sSavePath, 2   ' 2=adSaveCreateOverWrite, 1=adSaveCreateNotExist
Set oStream = Nothing
End If
oHttp.abort
Set oHttp = Nothing
Nawigacja:
 
 
- Jak zapisać binarny plik (obrazek) z adresu URL
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.