Promotic

FindValue - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Metoda wyszuka wiersz w określonej kolumnie, który posiada (lub nie) wprowadzoną wartość.
Składnia:
Long FindValue(Long RowFrom, Variant vCol, Variant Value, Long FindType)
Parametry:
RowFrom(Long) Numer wiersza, od którego ma przebiegać wyszukiwanie (włącznie z określonym wierszem).
Wartość >=0 oznacza, że chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
vCol(Variant) Określa kolumnę, w której mają być wyszukiwane wartości wierszy. Musi być typu String lub liczba całkowita.
Jeżeli jest typu String, wtedy przedstawia nazwę kolumny.
Jeżeli jest liczby >=0, wtedy przedstawia indeks kolumny (indeksowane od 0).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Value(Variant) Wyszukiwana wartość. Typ danych tej wartości powinien być taki sam, jak typ danych określonej kolumny.
FindType(Long) Typ wyszukiwania. Jeżeli ma wartość 0, wtedy wyszukiwanie przebiega od określonego wiersza dalej (włącznie z tym wierszem) i jest wyszukiwany wiersz z taką samą wartością jaką posiada parametr Value. Następujące wartości mogą być dodawane (jeżeli logicznie nie wykluczają jedna drugiej) i zmienić tak sposób wyszukiwania:
1 - Jeżeli wartość jest tekst (typ danych String), wtedy na przykład "abc" oraz "aBc" są uważane za takie same teksty (nierozróżnia duże/małe litery).
2 - Jeżeli wartość jest tekst (typ danych String), wtedy są porównywane tylko początkowe znaki w tekstach. Ilość znaków początkowych jest zgodna z ilością znaków w wyszukiwanej wartości (w parametrze Value). To znaczy, że jeżeli w wyszukiwanej wartości znajduje się tekst "abc", wtedy takimi samymi wartościami są na przykład teksty: "abcxy", "abc", "abc xy", itd.
4 - Jeżeli wartość jest tekst (typ danych String), wtedy tekst jest wyszukiwany wewnątrz tekstu komórki wiersza. To znaczy, że jeżeli w wyszukiwanej wartości znajduje się tekst "abc", wtedy takimi samymi wartościami są na przykład teksty: "xyabcz", "abc", "xabc", itd. Tego typu wyszukiwania nie można kombinować z typem 2.
8 - wyszukiwanie przebiega od określonego wiersza wstecz włącznie z określonym wierszem)
16 - jest wyszukiwany wiersz z wartością mniejsze lub równe niż wartość parametru Value.
32 - jest wyszukiwany wiersz z wartością większe lub równe niż wartość parametru Value.
80 - jest wyszukiwany wiersz z wartością mniejsze niż wartość parametru Value.
96 - jest wyszukiwany wiersz z wartością większe niż wartość parametru Value.
112 - jest wyszukiwany wiersz z wartością różną od wartości parametru Value.
Wartość zwrotna:

Jeżeli wiersz jest wyszukany, wtedy zwraca indeks znalezionego wiersza,
Jeżeli wiersz nie jest odnaleziony, wtedy zwraca wartość ujemną.
Przykład:
Wyszuka wszystkie wiersze, które w kolumnie 0 nie posiadają tekstu rozpoczynającego się na "hhcc" (nierozróżnia duże/małe litery). Wyszukane wiersze zostaną wypisane do pozycji Debug INFO systemu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nF = -1;
do
{
nF = oDataTable.FindValue(nF + 1, 0, "hHcC", 1 + 2 + 112);
if (nF >= 0)
{
Pm.Debug("Find row=" + nF);
}

} while (nF >= 0);
© MICROSYS, spol. s r.o.