Promotic

GetColParam - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Metoda zwraca parametr (nazwa, typ danych) wybranej kolumny.
Składnia:
Variant GetColParam(Variant Col, String sType)
Parametry:
Col(Variant) Jeżeli wartość parametru jest liczba >=0, wtedy przedstawia ona indeks kolumny (indeksowane od 0).
Wartość -2 oznacza kolumnę na końcu tabeli.
Jeżeli wartość parametru jest typu String, wtedy przedstawia nazwę kolumny.
sType(String) Typ parametru, który ma zostać określony
"Name" - Metoda zwraca String - nazwa kolumny
"Index" - Metoda zwraca Long - indeks kolumny (indeksowane od 0)
"Dt" - Metoda zwraca Integer - typ danych kolumny (patrz Stałe VBScript typów danych).
Przykład:
Stwierdzi nazwę drugiej kolumny:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var sName = oDataTable.GetColParam(1, "Name");
var sIndex = oDataTable.GetColParam(1, "Index");
var nDtType = oDataTable.GetColParam(1, "Dt");
© MICROSYS, spol. s r.o.