Promotic

InsertRow - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Metoda włoży nowy wiersz (lub kilka nowych wierszy) na określoną pozycję. Istniejące wiersze za tą pozycją zostaną przesunięte.
Wartości komórek w nowym wierszu są puste (typ danych null dla JavaScript lub Empty dla VBScript).
Składnia:
Long InsertRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość tego parametru jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0) do którego nowy wiersz ma zostać włożony.
Wartość -2 oznacza włożenie nowego wiersza na koniec.
Count[opcjonalne] (Long) Ilość nowych wierszy.
Domyślną wartością jest 1.
Wartość zwrotna:
Zwraca indeks pierwszego dodanego wiersza. W przypadku błędu zwraca liczbę ujemną (wiersz nie został włożony). W takim przypadku błąd jest również wypisywane do INFO systemu.
Notatka:
Maksymalna ilość wierszy jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly):
Jeżeli w dowolnej kolumnie "Tylko do odczytu" znajduje się przynajmniej jedna komórka zamknięta poprzez zapis niepustej wartości, wtedy dojdzie do "zamknięcia struktury" całej tabeli. Niemożna dodawać i usuwać kolumny lub wiersze, zmieniać strukturę tabeli. Strukturę, rozmiar tabeli, należy zmieniać przed zapisem pierwszej niepustej wartości do kolumny "Tylko do odczytu".
Patrz również:
Przykład:
W obiekcie /DataTable (typu PmaDataTable) zostaną wykonane następujące czynności:
- Zostanie włożony 1 nowy wiersz na początek (na wiersz pod indeksem 0)
- Zostanie włożonych 5 nowych wierszy na koniec tabeli
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.InsertRow(0);
oDataTable.InsertRow(-2, 5);
© MICROSYS, spol. s r. o.