Promotic

RemoveCol - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Odstraní jeden sloupec na zadané pozici. Existující sloupce za touto pozicí se posunou. Odstraní se však také všechny řádky tabulky !
Syntaxe:
Long RemoveCol(Variant Col)
Parametry:
Col(Variant) Pokud hodnota tohoto parametru je číslo >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0), který se má odstranit.
Hodnota -2 znamená, že se má smazat sloupec z konce tabulky.
Pokud hodnota parametru je typu String, pak je to název sloupce, který se má odstranit.
Vrácená hodnota:
Vrací index odstraněného sloupce. Vrací záporné číslo pokud nastala chyba (sloupec se neodstranil). Tehdy se chyba také zapíše do INFO systému.
Poznámka:
Upozornění! Nelze odstranit sloupec datového typu Identifikátor (pokud je definován). Pouze sloupce následující.

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly):
Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, pak dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".
Viz také:
Příklad:
V objektu /DataTable (typu PmaDataTable) se provedou tyto operace:
- Odstraní se 4. sloupec (sloupec na indexu 3)
- Odstraní se poslední sloupec
- Odstraní se sloupec s názvem "abc"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.RemoveCol(3);
oDataTable.RemoveCol(-2);
oDataTable.RemoveCol("abc");
© MICROSYS, spol. s r.o.