Promotic

Parametry - karta objektu PmaCommGroup

Popis:
Definice parametrů skupiny komunikačních dat.
Konfigurátory:
Obnovování dat povolenoPokud je zatrženo, pak se hned po spuštění aplikace povolí automatické obnovování (čtení) dat z komunikace (obnovovat se budou data definovaná v kartě "Data" i data v objektu PmaData obsahující ExtComm).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti UpdateEnabled.
Pokud tento konfigurátor není zatržen, pak lze data přijímat metodou Refresh.
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti UpdateRate.
Pro některé typy komunikací je tento konfigurátor zakázán (např. pro komunikační ovladač PmIEC8705 kdy aktuální data přicházejí bez vyžádání).
Prioritní obnovování datPokud je zatrženo, pak obnovování dat pro tento objekt bude probíhat s vyšší prioritou. To znamená, že komunikační zprávy tohoto objektu budou ve frontě přeskakovat jiné neprioritní komunikační zprávy. Obvykle však obnovování dat nemá vyšší prioritu.
Příklad použití: Je nutno přenášet 3 "rychlé hodnoty" 10x za sekundu a 1000 "pomalých hodnot" přenášet jednou za 10 minut. Vytvoří se dva objekty PmaCommGroup pro 3 a pro 1000 proměnných. Pokud by byly oba objekty na stejné prioritě, pak jednou za 10 minut by se nepodařilo v požadované době přenést "rychlé hodnoty". Proto objekt pro "rychlé hodnoty" je nutno nastavit na prioritní.
Událost "onDataReceive"Typ vyvolání události onDataReceive. Určuje, pro které přijaté proměnné bude událost vyvolána a co bude uloženo v parametru pEvent.Items této události. Událost je vyvolána pro každou přijatou skupinu proměnných.
A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData) - Událost je vyvolána pro všechny proměnné, do kterých byly přijaty hodnoty. Jedná se o:
- proměnné definované v tomto objektu PmaCommGroup v kartě "Data".
- proměnné definované v objektu PmaData, které mají datové rozšíření ExtComm registrované do tohoto objektu PmaCommGroup.

V události onDataReceive v parametru pEvent.Items bude seznam datových rozšíření těchto proměnných (objektů ExtComm).
B = volat pouze pro proměnné definované v tomto objektu (zastaralé) - Událost je vyvolána pouze pro proměnné, do kterých byly přijaty hodnoty a které byly definované v tomto objektu v kartě "Data". V události onDataReceive v parametru pEvent.Items bude seznam proměnných (objektů PmVar).
Automaticky zasílat při zápisu do položkyPokud je zatrženo, pak při jakémkoli zápisu do proměnné se hodnota této proměnné okamžitě zašle po komunikaci (při zápisu do dat definovaných v kartě "Data" i při zápisu do dat v objektu PmaData obsahující ExtComm).
- Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AutoSendEnabled.
- Pro některé typy komunikací je funkčnost zasílání zakázána (např. pro komunikační ovladač PmIEC8705, kdy se data zasílají až na požadavek druhé strany).
- Pokud zapisujete najednou do více položek tohoto objektu, pak se přenos vyvolá pro každou položku zvlášť!
- Komunikační zprávy pro zasílání dat mají automaticky nastaveno, že jsou prioritní - tzn. ve frontě zpráv čekajících na přenos přeskočí všechny neprioritní.
Speciální parametryPřídavné parametry této skupiny dat. Tyto parametry jsou závislé na typu komunikačního ovladače.
Některé ovladače nemají žádné speciální parametry. Některé ovladače mají například parametr Přednastavená adresa zařízení. Ovladač PmModbusMr má navíc parametry "Bázové adresy oblastí", atd.
Některé z těchto parametrů lze změnit metodou SetSpecParam a přečíst metodou GetSpecParam.

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.