Promotic

PROMOTIC 8.2 - Novinky

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.

Verze 8.2.23 (od 19.11.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgLine objekt: Nešlo pohybovat s objektem, pokud byl konfigurován svisle nebo vodorovně.
- PmTeco komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenášení 8-bajt hodnot (datový typ LREAL a DATE / DATE_AND_TIME) docházelo k chybám.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Opravená chyba: Komunikace nefungovala pokud v jednom objektu PmaCommGroup byly proměnné požadující data z různých čísel DataFile.

Verze 8.2.22 (od 14.5.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaInstance objekt: Optimalizace a tedy zrychlení načítání objektu z objektu PmaPrototype při spuštění aplikace.
- Web obrazy:
- OpenView metoda: Nevyhodnocovala se správně velikost a pozice obrazu otevřeného v samostatném okně (tzn. pokud byl "target:_blank;").
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: JavaScript obrazy se někdy špatně zobrazovaly v InternetExplorer9.
- Datová vazba SP - Datová vazba na vlastnost objektu Pm: Opravená chyba: nefungovala v JavaScript obrazech.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Zobecnění o typ ASDU-5 a ASDU-6

Verze 8.2.21 (od 22.4.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgTrendViewer objekt: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot trendů kliknutím myši.
- Web obrazy: Opravená chyba: Opravy chyb které se projevili pouze při používání starého prohlížeče InternetExplorer 8.

Verze 8.2.20 (od 4.3.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaAlarmGroup objekt:
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF.
Oprava dána i do verze Pm8.3.3

Verze 8.2.19 (od 2.3.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zprovozněny metody Pm.CreateDate a Pm.FormatDate.
- Zprovozněna editace v Touchpad prohlížečích nepodporujících myš - například Android. Tyto prohlížeče nepodporují dvojklik levým tlačítkem myši, který způsobuje otevření editace v objektech PmgString a PmgWTable. Nyní se do editace Pmg objektu lze dostat také výběrem z lokálního menu Pmg objektu - tzn. například v Android delším podržením prstu nad Pmg objektem.
- Opraven editační režim v objektu PmgWEdit - nefungoval v prohlížečích Chrome a Android.
Oprava dána i do verze Pm8.3.2
- PmaWorkspace objekt: Zprovozněn pro Web jako standardní HTML stránka (předtím byl postaven na zastaralé koncepci frameset). Zároveň bylo na Webu zlepšeno chování scrollbarů.
- PmMBus komunikační ovladač:
- Zobecnění ItemId o možnost zadání požadovaného Subunit.
- Vytvořen nový typ zprávy (v objektu PmaCommMsg) pro čtení informací o tom, jaké hodnoty lze získat z měřiče.
- Někdy byl "přepočet do základní fyzikální jednotky" proveden špatně (pro rozšířený typ VIFE)
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: Někdy nefungoval přenos zprávy typu Čtení jmen všech dostupných proměnných z PLC automatu.

Verze 8.2.18 (od 5.11.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgRasterImage objekt: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost v konfigurátoru "Úroveň průsvitnosti".
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: JavaScript obrazy někdy způsobovaly ubývání paměti.
Oprava dána i do verze Pm8.3.1
- Web obrazy:
- Otevření obrazu někdy selhalo pokud v parametrech obrazu byla diakritika (tzn. národnostně závislé znaky).
- Objekt PmgTrendViewer v JavaScript obrazech: Optimalizace dotazů při velkém nebo rychlém dotazování.
- Zlepšeno vykreslování Pmg objektů i pro zastaralý Web prohlížeč InternetExplorer 8.
- Oprava dána i do verze Pm8.2.18.
Oprava dána i do verze Pm8.3.1
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Identifikátor požadavku měl špatný formát v přenášených datech. Šlo přenést jen prvních 128 zpráv.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Čtení a zápis bitu v registru (tzn. čtení a zápis do oblasti RoB) nefungoval správně.

Verze 8.2.17 (od 15.8.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: V objektech PmgString a PmgWEdit zlepšena práce s fokusem při ukončení editace.
- Editor obrazů: V konfiguraci datové vazby "E - Datová vazba na obecný výraz" nešlo přidat další proměnnou.
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: Při čtení i zápisu hodnoty typu S5Time.

Verze 8.2.16 (od 12.6.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: v kartě "Položky" přidány tlačítka pro import/export položek.
- PmaTrendGroup objekt: Opravená chyba: Pro typ uložení "Database Oracle cyclic" nefungovalo mazání starých záznamů.
- PmgRasterImage objekt: Zavedena podpora grafického formátu WMF.
- Pm.GetDateOf metoda: Zprovozněno pro Web obrazy.
- PmaWeb objekt: Opravená chyba: Při větších zatíženích přestal Web server fungovat (hlavně při nastavení typu http služba).
- PmgTrendViewer objekt: Opravy chyb a zdokonalení v JavaScript obrazech.
- PmBACnet komunikační ovladač: Zobecnění zapisování do zařízení:
- U present-value lze nyní zadávat i prioritu pro zápis.
- Při zápisu hodnoty null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript se posílá BACnet hodnota NULL a tedy v zařízení dojde ke smazání údaje.
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba:
- Nešlo se připojit dvěma aplikacemi PROMOTIC na jeden PLC automat.

Verze 8.2.15 (od 24.4.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- PmgTrendViewer objekt:
- Tisk v tabulkovém módu byl špatně formátován.
- Zprovozněn tisk trendů z Web prohlížeče pomocí metod SaveToHtm a Pm.PrintHtmlPage. Nové předkonfigurace prohlížeče trendů již mají tlačítko pro tisk správně konfigurované.
- Různé opravy chyb kreslení.
- Web obrazy:
- Pokud byla v obrazu použita nepodporovaná datová vazba VB - Datová vazba na skriptový výraz nebo S - Datová vazba na obsah textového souboru, pak se Web obraz vůbec nenačetl. Nyní se načte ale nebudou funkční tyto vazby.
- onMousePress událost: (ve Firefox nebo Chrome) fungovala i když bylo zakázáno ovládání.
- PmMBus komunikační ovladač: Možnost číst adresu měřiče (MeterAddr) v ItemId.
- Pm.ScanDate metoda: Opravená chyba: někdy se špatně vyhodnocovaly milisekundy.
- Pm.NetTestPC metoda: Opravená chyba: Pro parametr nType=3 (Ping 2) docházelo k úbytku paměti.
- PmaObject.GetOwnedByType metoda: Opravená chyba: Metoda vracela i objekt, nad kterým byla volána.

Verze 8.2.14 (od 4.2.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- PmaPanel.OpenViewModal metoda: Metoda neuměla vracet hodnotu datového typu Date.
- PmgNumber objekt: Nefungovaly datové vazby pro konfigurátory Dolní mez a Horní mez.
- PmgTrendViewer objekt: V JavaScript obrazech:
- Zprovozněna barva pozadí stupnice (konfigurátor "Barva pozadí").
- Zprovozněny vlastnosti CursorTime a CursorValue.
- Zprovozněna událost onCursorTimeChange.
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: (prohlížeč historie alarmů):
- Opravená chyba: při zapnuté filtraci a při vzdálených alarmech (pokud Typ uložení = Vzdálené připojení přes Web) nefungoval dobře scrollbar.
- Optimalizace hledání a čtení údajů ze souborů historie.
- Pm.StringOper metoda: Nová metoda. Umožňuje mazání počátečních/koncových mezer (trim) a konverzi na velká/malá pismena. Tato metoda pro JavaScript nahrazuje VBScript metody: Trim, LTrim, RTrim, LCase, UCase.
- PmaData.WriteToWeb metoda: Opravená chyba: Při zápisu textové hodnoty se na konec textu přidával znak 0.
- PmaDataTable.SetArray metoda: Opravená chyba: Při zápisu do buňky se hodnota nepřevedla na požadovaný datový typ sloupce.
- PmgTrendViewer objekt: V JavaScript obrazech:
- Zprovozněna barva pozadí stupnice (konfigurátor "Barva pozadí").
- Zprovozněny vlastnosti CursorTime a CursorValue.
- Zprovozněna událost onCursorTimeChange.
- PmgWTable objekt: optimalizován při vykreslování ať nebliká.

Verze 8.2.13 (od 17.12.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Úprava automaticky generovaných HTML obrazů pro InternetExporer 11 (v tomto prohlížeči opět přestal Microsoft podporovat některé technologie).
- PmgRasterImage objekt: Pokud konfigurátor "Velikost" byl nastaven na hodnotu "Přes celý nadřízený", pak na Webu nefungovalo zobrazovaní obrázku ve formátu PNG.
- PmgTrendViewer objekt: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovoznění zobrazování času u kurzoru.
- Oprava v metodě AddTrend
- Editor obrazů: Zprovozněno hromadné kopírování konfigurátoru "Parametry Pmg objektu"".
- PmgWCombo objekt: V runtime se velikost objektu nepřízpůsobila velikosti písma.
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Pokud byl v prohlížeči stavů alarmů nastaven konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)", pak se alarmy nezobrazovaly v prohlížeči historie alarmů.
- PmaComm.ClosePort metoda: Tato metoda nově nezavře port pokud se port právě otevírá.
- Pm.FileCsvWrite metoda:
- Vstupní matice hodnot aValues se voláním metody uzamkla a nešlo pak nad tímto polem volat například ReDim.
- Pokud bylo zadáno "fileselect:yes;" a nepotvrdilo se okno pro výběr souboru, pak metoda do souboru stejně zapsala.
- Pm.SetBit metoda: Netestoval se dobře rozsah bitů a někdy se mohlo psát mimo rozsah.
- Pm.ControlSound metoda: v INFO systému se do /Errors/Global generovala chyba i když metoda proběhla v pořádku.

Verze 8.2.12 (od 5.11.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Pm.WndLogon metoda: Zprovozněna i pro Web prohlížeče jiné než InternetExplorer.
- PmgTrendViewer objekt: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovozněny vlastnosti TimeMin a TimeMax
- Zprovozněno tabulkové prohlížení trendů
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Při přepínání prohlížeče historie a stavu se nyní předává i filtrační text.
- Pm.NetTestPC metoda: Opravená chyba: Náhodně vracel true i pro nedostupný počítač.

Verze 8.2.11 (od 28.8.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaPrototype objekt: Velké optimalizace, které urychlují start aplikace a snižuje velikost zabírané paměti (např. společné skripty v instancích se inicializují jen jednou).
- PmaAlarmGroup.GetStateData metoda: pokud není zadán směr (není zadán parametr from nebo to) pak se záznamy vracejí od nejnovějších k nejstarším - podle dokumentace. Směr lze zadat pomocí parametru scanstart.
- PmModbusMr komunikační ovladač: ve zprávě typu XX-User defined opened function se do proměnné v kartě "Data-příjem" neukládal počet bajtů přijatých dat ale celková délka zprávy.
- Oprava v komunikačních ovladačích - při velmi vysokém zatížení někdy mohlo dojít k trvalému zablokování komunikace.
- PmgCanvas objekt: nové předkonfigurace pro inteligentní ventily a čerpadla.

Verze 8.2.10 (od 24.7.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: V OS Windows XP se někdy v obrazech nevyhodnotily některé datové vazby. (oprava dána i do verze Pm8.1.13).
- Editor obrazů: Nešlo hromadně editovat konfigurátor "PmgObject > Box > Kontrast (-100 až 100%)".
- Web obrazy: Pro InternetExplorer 8 (a nižší): Objekty PmgTrendViewer a PmgWTable v JavaScript obrazech nejsou emulovány (protože tento starý prohlížeč nepodporuje některé důležité standardy) ale prohlížeč se přepne do režimu plného zobrazení ActiveX objektu (tyto ActiveX objekty musí být tedy na klientovi instalovány) - podobně jako pro VBScript obrazy.

Verze 8.2.9 (od 9.7.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zdokonalena emulace objektu PmgTrendViewer a PmgWTable pro JavaScript obrazy.
- U objektů PmgBarBox a PmgSliderBox byly přehozeny přístrojové a technologické meze.
- Metody Pm.GetBit a Pm.SetBit zprovozněny pro Web.
- PmgInstance objekt: Opravená chyba: Nešel obraz přeložit pokud byl objekt PmgInstance v dalším objektu PmgInstance.
- Systém alarmů a Eventů:
- Při přepínání mezi prohlížečem stavu a historie se nezachovalo nastavení podskupin a filtrace.
- V prohlížeči stavů na Webu je oprava pro větší množství zobrazených alarmů.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Pokud přijde hodnota s příznakem špatného stavu v kvalifikátoru, pak se dané proměnné nastaví vlastnost Quality na hodnotu "0=Bad:NonSpecific".
- PmaCommGroup objekt: Opravená chyba: Někdy nefungoval import/export do CSV souboru.

Verze 8.2.8 (od 29.5.2013) - stabilní verze

Od této verze je Promotic8.2 stabilní. Dále budou do ní přidávány pouze nezbytné opravy chyb a novinky, které nemají vliv na stabilitu systému.

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSNMP komunikační ovladač: Vytvořeno
- PmRtManager: Nový nástroj PmRtManager. Slouží ke správě runtime aplikace PROMOTIC. Umožňuje dvě funkce:
- Dohlížet na běh aplikace a případně ji restarovat (tzv. WatchDog). Viz PmRtManager jako WatchDog. Tato funkce nahrazuje předchozí jednoúčelový nástroj PmWatchDog.
- Spustit aplikaci jako službu Windows. Viz PmRtManager jako služba Windows.
- PmaData.WriteToWeb metoda: Nyní lze zadat, které proměnné se mají přenést.
- PmgInstance objekt: Opravená chyba: V editoru obrazu se špatně vykreslovala jeho pozice pokud byl objekt zanořený do jiného objektu.
- Pm.TransformValue metoda: Zobecnění o transformace čísla typu Double (typy transformace 200-203, 225).

Verze 8.2.7 (od 29.4.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgCanvas nový objekt: Umožňuje volné kreslení (pomocí JavaScript) do plochy tohoto objektu.
Tento objekt je "revoluční" v tom, že dává projektantovi do ruky nástroj pro vlastní vytváření své grafiky. Algoritmus kreslení může být závislý na proměnných objektu, a tedy může měnit barvy, tvary, odstíny, atd. podle stavu proměnných v aplikaci.
Pro tento objekt jsou také připraveny zajímavé předkonfigurace, které ukazují praktické možnosti tohoto objektu.
- PmIEC62056 komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci se zařízeními pro měření elektrické energie protokolem podle normy IEC62056-21 nebo IEC1107:1996
- Správce lokalizovaných textů: Nový nástroj pro správu lokalizovaných textů. Lze ho volat ve vývojovém prostředí z menu > Správce lokalizovaných textů.
- Web obrazy:
- Zdokonalena emulace objektu PmgTrendViewer pro JavaScript obrazy.
- Zprovozněna metoda PmgFrame.OpenView.
- PmaTrendGroup objekt: V konfigurátorech Jednotka a Zobrazovaný název trendu lze nyní zadávat Makro výraz $.text.
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Metoda GetStateData nevrátila data pokud byl nastaven typ "Vzdálené připojení přes Web".
- Pm.ColorOper metoda: Nový typ transformace 2 umí zesvětlit nebo ztmavit zadanou barvu.

Verze 8.2.6 (od 18.3.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgString objekt: Zpřístupněna možnost editace na místě (podobně jako v objektu PmgWEdit). Předtím byla možnost editace jen pomocí pomocného okna. Viz konfigurátor "Typ editace".
- Pm.StringJoin metoda: Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli.
- Pm.StringCmp metoda: Vrací výsledek porovnání dvou řetězců.
- PmElgas2 komunikační ovladač: Vytvořeno
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: Zobecnění o typ ASDU-103.
- Komunikační ovladače: Opravená chyba: Pro virtuální sériový port (pro převodník USB-sériová linka) nefungovala metoda OpenPort a ClosePort.
- PmaTrendGroup objekt: V proměnné trendu v konfigurátoru "Dodatečné parametry"" je nová položka Dodatečné parametry, která umožňuje zadat jiný název sloupce v databázi.

Verze 8.2.5 (od 25.2.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zprovozněn konfigurátor "Vzor" pro Pmg objekty PmgRectangle a PmgEllipse.
- Zprovozněn konfigurátor "Zaoblení rohu X" pro objekt PmgRectangle.
- Zprovozněna metoda Pm.StringScan.
- Zdokonalena emulace objektu PmgTrendViewer pro JavaScript obrazy.
- Systém alarmů a Eventů: Pokud v objektu PmaAlarmGroup byl konfigurátor "Typ uložení" nastaven na hodnotu "Vzdálené připojení přes Web", pak:
- někdy správně nefungovala metoda GetHistoryData.
- prohlížeč stavů při otevření na chvíli zobrazil alarmy ve špatných barvách. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- prohlížeč historie někdy způsobil pád systému. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- během kvitace vzdáleným uživatelem se nyní předávají lepší informace o tomto uživateli. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- prohlížeč stavů nezobrazoval sloupce u klienta AckerId a UserNote. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- $.expr makro výraz: Ve výrazu lze používat proměnnou pDE (objekt typu Datová rozšíření).
- INFO systém: Opravená chyba: v INFO systému se při běhu runtime občas smazal obsah karty "/Errors/Script" (chyba od verze Pm8.2.3)

Verze 8.2.4 (od 8.2.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm objekt: Byly doplněny konstanty, které jsou potřeba pro některé matematické výpočty: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E a LOG2E.
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: Pokud hodnoty parametrů obrazu byly zadány v konfigurátoru "Výchozí hodnota sViewPars", pak se vyhodnocovaly špatně (chyba od verze Pm8.2.3).
- Web obrazy: Optimalizace zobrazování trendů objektem PmgTrendViewer na Webu při pomalém HTTP připojení.

Verze 8.2.3 (od 28.1.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Komunikační ovladače:
- PmBACnet komunikační ovladač: Vytvořeno
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: Zpráva typu Čtení jmen všech dostupných proměnných z PLC automatu někdy vytvořila špatný seznam jmen.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Oprava přenosu zprávy typu XX-User defined opened function.
- PmMelsecQA komunikační ovladač: Opravená chyba: Při zápisu proměnné do PLC automatu se zápis v některých nastaveních nepodařil
- Web obrazy: Zdokonalena emulace objektů PmgTrendViewer a PmgWTable pro JavaScript obrazy.
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: litevština (lt).
- PmgObject.GetPar metoda: metodou GetPar byl dostupný pouze první parametr.

Verze 8.2.2 (od 20.12.2012) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: srbsky (latin).
- Karta "Aplikace" objektu PmaRoot: Aplikaci zabezpečenou heslem (viz konfigurátor "Editace aplikace s ověřením hesla") nebylo možno editovat (chyba od verze Pm8.2.1).

Verze 8.2.1 (od 11.12.2012) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Zdokonalena emulace ActiveX objektů PmgTrendViewer a PmgWTable pro JavaScript obrazy.
- Pm objekt: Bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i ve Web obrazech (JavaScript i VBScript). Nové metody jsou:
- Pm objekt: Bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i ve Web obrazech (JavaScript i VBScript). Nové metody jsou:
- Karta "Aplikace" objektu PmaRoot: Zrušen konfigurátor "Spustit při startu". To znamená, že s vývojovým klíčem se aplikace vždy nejprve přepne do vývojového módu. Pro PmFree aplikace lze v konfigurátoru "Typ runtime licence" určit, zda se tato aplikace má při startu spustit ve vývojovém prostředí nebo v runtime.
- PmaCommGroup objekt: GetSpecParam a SetSpecParam nové metody. Umožňují u některých ovladačů přečíst/změnit přednastavenou adresu PLC automatu ("SlaveAddr").

Verze 8.2.0 (od 24.10.2012) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Byly zrušeny následující objekty a funkčností (všechny jsou již 13 let zastaralé). Při upgrade starých aplikací (které tyto položky používají) na verzi Pm8.2 je potřeba nejprve ve starší verzi nahradit položky novým způsobem. Automatická konverze u těchto položek není možná.
- PmHTrend objekt - starý způsob trendování na disk. Lze nahradit objektem PmaTrendGroup.
- PmATrend objekt - starý způsob trendování do paměti. Lze nahradit objektem PmaTrendGroup.
- PmiTrend objekt - starý způsob zobrazování trendů v grafické podobě. Lze nahradit objektem PmgTrendViewer.
- Starý způsob algoritmů v Pmg objektech, tzv. Ovládání. Lze nahradit standardními událostmi v jazyce VBScript (nebo nově v jazyce JavaScript).
- Editor obrazů:
- Prototypy a instance: Vytvořeny nové objekty PmgPrototype a PmgInstance.
Tyto objekty umožňují vytvořit sadu společných objektů (instancí) postavených na společném vzoru (prototypu). Instance se mohou lišit jen pozicí, parametry a proměnnými - vše ostatní je definováno v prototypu.
Výhodou je že změnou v prototypu se změní všechny instance najednou. Koncepce je podobná jako u Pma objektů PmaInstance a PmaPrototype.
- Editor Pmg objektů: Změněn vzhled konfiguračních oken pro editaci Pmg objektů. Nyní okna obsahují karty pro editaci skupin vlastností. Zjednodušuje se tak editace Pmg objektů, protože se nemusí otvírat další podokna.
- PmgAnimImage nový objekt: Zobrazuje animované GIF soubory.
Tento objekt je pro běžné animace lepší než stávající objekt PmgVideo, který je určen pro přehrávání avi souborů.
- PmgObject.Vars metoda: (Změněno na objekt.) Pmg objektu nyní nevrací hodnotu proměnné objektu ale vrací objekt který představuje tuto proměnnou. Teprve vlastnost Vars.Value vrací hodnotu proměnné. Tato změna umožňuje zapisovat do proměnných i ve Web obrazu.
- Web obrazy: Automatické generování HTML stránek obrazu bylo zdokonaleno tak, že stránky fungují i ve Web prohlížečích Firefox, Chrome, Opera .... Pro plnou funkčnost je však obraz nutno upravit:
- události Pmg objektu musí být psány v jazyce JavaScript. Tento jazyk byl nově zaveden do systému PROMOTIC a zatím slouží právě pouze pro obrazy, které mají fungovat na Webu.
Jazyk JavaScript je modernější, obecnější a pro potřeby systému PROMOTIC dokonce jednodušší než jazyk VBScript. Viz Porovnání jazyků VBScript a JavaScript.
- Objekty PmgTrendViewer a PmgWTable jsou HTML emulovány (tzn. v prohlížeči neběží ActiveX objekt ale je vše funkční jako standardní HTML). V této verzi nejsou tyto objekty ještě zcela plně funkční - jsou zprovozněny jen základní funkce.
Jiné ActiveX objekty než tyto dva nejsou funkční.
- Automatické generování html při překladu obrazu se zrychlilo a generované html stránky jsou menší.
- PmaWeb objekt: "Typ Web serveru=http interní" nyní podporuje persistentní spojení podle HTTP/1.1. To znamená, že po každém dotazu se NEukončuje spojení a proto komunikace je rychlejší.
- Komunikační ovladače:
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci s vyššími řadami PLC automatů Allen-Bradley protokolem EtherNet/IP-CIP.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění pro EtherNet/IP.
Ovladač i licence přejmenovány (dříve byl název PmDF1).
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- Lze nyní přenášet zprávy pro uživatelsky definované funkce. V parametrech objektu PmaCommMsg lze nyní nastavit funkci: XX-User defined opened function.
- Lze nyní zapisovat jednotlivé bity (v objektu PmaCommGroup i PmaCommMsg) pomocí Modbus funkce 22-Mask Write Register (Modify Register Using both AND & OR Masks).
- PmMelsecFXS komunikační ovladač:
- Zobecnění pro použití s objektem PmaCommGroup.
- Zobecnění pro větší rozsahy zařízení, které podporují PLC automaty od typu FX2N.
- PmFatek komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci s PLC automaty FATEK.
- Systém alarmů a Eventů:
- Nyní lze historii ukládat i do dBase DBF souborů, viz konfigurátor "Typ uložení" a "Parametry pro typ: dBase III soubor (*.dbf)".
- Při ukládání do textových souborů již nevznikají soubory typu *.alc/*.evc ve kterém byl seznam záloh. Seznam záloh se nyní tvoří automaticky.
- Datová rozšíření:
- ExtEvent objekt: nové datové rozšíření, které umožňuje při zápisu do proměnné vytvořit event pro objekt PmaEventGroup. Je to podobné jako ExtAlarmBinary.
- Karta "Data" objektu PmaData: ExtWriteAction: Nové datové rozšíření, které definuje, kdy jsou vyvolány události onItemBeforeWrite a onItemAfterWrite. Předtím se toto nastavovalo přímo v konfigurátorech proměnné, ale toto nastavení se nyní automaticky zkonvertuje v datové rozšíření.
- CSV soubory:
- Export-Import proměnných objektu PmaData: nyní lze zapisovat i číst konfiguraci datových rozšíření. Všechna datová rozšíření jsou v tom případě uložena do jednoho systémového textu.
- Pm.FileCsvWrite nová metoda: pro zápis do CSV souboru. Je to opak již existující metody Pm.FileCsvRead.
- Makro výraz:
- Způsob zapisu makro výrazu byl zobecněn tak, aby umožnil vytvářet "makra v makru", tzn. aby hodnota v makro výrazu mohla být opět makro výraz. Makro výraz nyní lze zadat v jednoduchém tvaru ("postaru" kdy nelze vytvářet složitější konstrukce) a ve složeném tvaru (kde jsou závorky a lze tvořit "makra v makru").
- Nový Makro výraz $.expr pro velmi obecné vyhodnocování.
- Vývojové prostředí: Vývojové prostředí PROMOTIC si nyní pamatuje (v souboru Promotic.ini) 10 naposledy editovaných projektů. Pokud se nyní pustí samotný program Promotic.exe, pak se v úvodním okně dotáže a nabídne tyto projekty pro výběr.
- Typy nosičů PROMOTIC licencí: - Licenční server PmLicServer Nový typ licenčního klíče, který umožňuje na jednom serveru mít správu PROMOTIC licencí.
Pak jedna i více aplikací PROMOTIC nemusí mít standardní HW klíče ale licenci získají pomocí Ethernet komunikace s "PmLicServer" serverem.
Velmi výhodné pokud aplikace běží na virtuálním počítači nebo pokud je v podniku hodně aplikací PROMOTIC.
- PmaTrendGroup objekt: Textová hodnota konfigurátoru "Zobrazovaný název trendu" je nyní lokalizovaná na Webu i při přepnutí lokální aplikace do jiného jazyka.
- Uživatelé a oprávnění: Událost onUserLogonBegin se nyní volá i pro síťové uživatele a je tak možnost skriptem potlačit přihlášení konkrétního uživatele.
- Karta "Aplikace" objektu PmaRoot: Systémové datové soubory (např. soubor Aplikace.log) se standardně ukládají ve složce aplikace.
Nyní toto lze změnit v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > K systémovým datovým souborům".
- PmgFrame objekt: V objektu PmgFrame je nová metoda OpenView která umožňuje otevřít prohlížeč s parametrem.
- Pm.GetSystemInfo metoda:
- Nová volba "screensaver.active" určuje, zda je právě aktivní šetřič obrazovky.
- Nová volba "app.zoom" umožňuje přečíst zoom aplikace (tzn. hodnotu konfigurátoru "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace").
© MICROSYS, spol. s r.o.