Promotic

PROMOTIC 8.2 - Novinky

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.

Verze 8.2.23 (od 19.11.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgLine objekt: Nešlo pohybovat s objektem, pokud byl konfigurován svisle nebo vodorovně.
- PmTeco komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenášení 8-bajt hodnot (datový typ LREAL a DATE / DATE_AND_TIME) docházelo k chybám.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungovala komunikace pokud v jednom objektu PmaCommGroup byly proměnné požadující data z různých čísel DataFile.

Verze 8.2.22 (od 14.5.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaInstance objekt: Optimalizace a tedy zrychlení načítání objektu z objektu PmaPrototype při startu runtime.
- Web obrazy:
- OpenView metoda: Nevyhodnocovala se spávně velikost a pozice obrazu otevřeného v nezávislém okně (tzn. pokud byl "_blank").
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: JavaScript obrazy se někdy špatně zobrazovaly v InternetExplorer9.
- Datová vazba SP - Datová vazba na vlastnost objektu Pm: Opravená chyba: nefungovala v JavaScript obrazech.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Zobecnění o typ ASDU-5 a ASDU-6

Verze 8.2.21 (od 22.4.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgTrendViewer objekt: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot u trendů při kliknutí myší.
- Web obrazy: Opravená chyba: Opravy chyb které se projevili pouze při používání starého prohlížeče InternetExplorer 8.

Verze 8.2.20 (od 4.3.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaAlarmGroup objekt:
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF.
Oprava dána i do verze Pm8.3.3

Verze 8.2.19 (od 2.3.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zprovozněny metody Pm.CreateDate a Pm.FormatDate.
- Zprovozněna editace v Touchpad prohlížečích nepodporujících myš - například Android. Tyto prohlížeče nepodporují dvojklik myší, který způsobuje otevření editace v objektech PmgString a PmgWTable. Nyní se do editace Pmg objektu lze dostat také výběrem z lokálního menu Pmg objektu - tzn. například v Android delším podržením prstu nad Pmg objektem.
- Opraven editační režim v objektu PmgWEdit - nefungoval v prohlížečích Chrome a Android.
Oprava dána i do verze Pm8.3.2
- PmaWorkspace objekt: Zprovozněn pro Web jako standardní HTML stránka (předtím byl postaven na zastaralé koncepci frameset). Zároveň bylo na Webu zlepšeno chování scrollbarů.
- PmMBus komunikační ovladač:
- Zobecnění ItemId o možnost zadání požadovaného Subunit.
- Vytvořen nový typ zprávy (v objektu PmaCommMsg) pro čtení informací o tom, jaké hodnoty lze získat z měřiče.
- Někdy byl "přepočet do základní fyzikální jednotky" proveden špatně (pro rozšířený typ VIFE)
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: Někdy nefungoval přenos zprávy typu Čtení jmen všech dostupných proměnných z PLC automatu.

Verze 8.2.18 (od 5.11.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgRasterImage objekt: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost v konfigurátoru "Úroveň průsvitnosti".
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: JavaScript obrazy někdy způsobovaly ubývání paměti.
Oprava dána i do verze Pm8.3.1
- Web obrazy:
- Otevření obrazu někdy selhalo pokud v parametrech obrazu byly diakritické znaky.
- Objekt PmgTrendViewer v JavaScript obrazech: Optimalizace dotazů při velkém nebo rychlém dotazování.
- Zlepšeno vykreslování Pmg objektů i pro zastaralý Web prohlížeč InternetExplorer 8.
- Oprava dána i do verze Pm8.2.18.
Oprava dána i do verze Pm8.3.1
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Identifikátor požadavku měl špatný formát v přenášených datech. Šlo přenést jen prvních 128 zpráv.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Čtení a zápis bitu v registru (tzn. čtení a zápis do oblasti RoB) nefungoval správně.

Verze 8.2.17 (od 15.8.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: V objektech PmgString a PmgWEdit zlepšena práce s fokusem při ukončení editace.
- Editor obrazů: V konfiguraci datové vazby "E - Datová vazba na obecný výraz" nešlo přidat další proměnnou.
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: při čtení i zápisu hodnoty typu S5Time

Verze 8.2.16 (od 12.6.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: v kartě "Položky" přidány tlačítka pro import/export položek.
- PmaTrendGroup objekt: Opravená chyba: Pro typ uložení "Database Oracle cyclic" nefungovalo mazání starých vět.
- PmgRasterImage objekt: Zavedena podpora grafického formátu WMF.
- Pm.GetDateOf metoda: Malé opravy chyb a zprovoznění pro Web obrazy.
- PmaWeb objekt: Opravená chyba: Při větších zatíženích přestal Web server fungovat (hlavně při nastavení typu http služba).
- PmgTrendViewer objekt: Opravy chyb a zdokonalení v JavaScript obrazech.
- PmBACnet komunikační ovladač: Zobecnění zapisování do zařízení:
- U present-value lze nyní zadávat i prioritu pro zápis.
- Při zápisu hodnoty null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript se posílá BACnet hodnota NULL a tedy v zarízení dojde ke smazání údaje.
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba:
- Nešlo se připojit dvěma aplikacemi Promotic na jedno PLC.

Verze 8.2.15 (od 24.4.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- PmgTrendViewer objekt:
Tisk v tabulkovém módu byl špatně formátován.
Zprovozněn tisk trendů z Web prohlížeče pomocí metod SaveToHtm a Pm.PrintHtmlPage. Nové předkonfigurace prohlížeče trendů již mají tlačítko pro tisk správně konfigurované.
Různé opravy chyb vykreslování.
- Web obrazy:
- Pokud byla v obrazu použita nepodporovaná datová vazba VB - Datová vazba na skriptový výraz nebo S - Datová vazba na obsah textového souboru, pak se Web obraz vůbec nenačetl. Nyní se načte ale nebudou funkční tyto vazby.
- onMousePress událost: (ve Firefox nebo Chrome) fungovala i když bylo zakázáno ovládání.
- PmMBus komunikační ovladač:
- V ItemId přidána možnost číst adresu měřiče (MeterAddr).
- Pro měřiče Sontex SUPERCAL oprava načítání dat.
- Pm.ScanDate metoda: Opravená chyba: někdy se špatně vyhodnocovaly milisekundy.
- Pm.NetTestPC metoda: Opravená chyba: pro parametr nType=3 (Ping 2) docházelo k úbytku paměti.
- PmaObject.GetOwnedByType metoda: Opravená chyba: Metoda vracela i objekt, nad kterým byla volána.

Verze 8.2.14 (od 4.2.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- PmaPanel.OpenViewModal metoda: neuměla vracet hodnotu datového typu Date.
- PmgNumber objekt: Nefungovaly datové vazby pro konfigurátory Dolní mez a Horní mez.
- PmgTrendViewer objekt: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněna barva pozadí stupnice (konfigurátor "Barva pozadí").
- Zprovozněny vlastnosti CursorTime a CursorValue.
- Zprovozněna událost onCursorTimeChange.
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: (prohlížeč historie):
- Opravená chyba: při zapnuté filtraci a při vzdálených alarmech (pokud Typ uložení = Vzdálené napojení přes Web) nefungoval dobře scrollbar.
- Optimalizace hledání a vyčítání údajů ze souborů historie.
- Pm.StringOper metoda: Nová metoda. Umožňuje mazání počátečních/koncových mezer (trim) a převod na velká/malá pismena. Tato metoda pro JavaScript nahrazuje VBScript metody: Trim, LTrim, RTrim, LCase, UCase.
- PmaData.WriteToWeb metoda: Opravená chyba: Při zápisu textové hodnoty se na konec textu přidával znak 0.
- PmaDataTable.SetArray metoda: Opravená chyba: Při zápisu do buňky se hodnota nepřevedla na požadovaný datový typ sloupce.
- PmgTrendViewer objekt: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněna barva pozadí stupnice (konfigurátor "Barva pozadí").
- Zprovozněny vlastnosti CursorTime a CursorValue.
- Zprovozněna událost onCursorTimeChange.
- PmgWTable objekt: optimalizován při vykreslování ať nebliká.

Verze 8.2.13 (od 17.12.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Úprava automaticky generovaných HTML obrazů pro InternetExporer 11 (v tomto prohlížeči opět přestal Microsoft podporovat některé funkčnosti).
- PmgRasterImage objekt: Pokud konfigurátor "Velikost" byl nastaven na hodnotu "Přes celý nadřízený", pak na Webu nefungovalo zobrazovaní obrázku v PNG formátu.
- PmgTrendViewer objekt: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovoznění zobrazování času u kurzoru.
- Oprava v metodě AddTrend
- Editor obrazů: Zprovozněno hromadné kopírování konfigurátoru "Parametry Pmg objektu"".
- PmgWCombo objekt: v runtime módu se velikost objektu nepřízpůsobila velikosti písma.
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Pokud byl v prohlížeči stavů nastaven konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)", pak se alarmy nezobrazovaly v prohlížeči historie.
- PmaComm.ClosePort metoda: Tato metoda nově neuzavře port pokud se port právě otevírá.
- Pm.FileCsvWrite metoda:
- Vstupní matice hodnot aValues se voláním metody uzamkla a nešlo pak nad tímto polem volat například ReDim.
- Pokud bylo zadáno "fileselect:yes;" a nepotvrdilo se okno pro výběr souboru, pak metoda do souboru stejně zapsala.
- Pm.SetBit metoda: Netestoval se dobře rozsah bitů a někdy se mohlo psát mimo rozsah.
- Pm.ControlSound metoda: v INFO systému se do /Errors/Global generovala chyba i když metoda proběhla v pořádku.

Verze 8.2.12 (od 5.11.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Pm.WndLogon metoda: zprovozněna i pro Web prohlížeče jiné než InternetExplorer.
- PmgTrendViewer objekt: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovozněny vlastnosti TimeMin a TimeMax
- Zprovozněno tabulkové prohlížení trendů
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Při přepínání prohlížeče historie a stavu se nyní předává i filtrační text.
- Pm.NetTestPC metoda: Opravená chyba: náhodně vracel true i pro nedostupné PC.

Verze 8.2.11 (od 28.8.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaPrototype objekt: Velké optimalizace, které urychlují start aplikace a snižuje velikost zabírané paměti (např. společné skripty v instancích se inicializují jen jednou).
- PmaAlarmGroup.GetStateData metoda: pokud není zadán směr (není zadán parametr from nebo to) pak se záznamy vracejí od nejnovějších k nejstarším - podle dokumentace. Směr lze zadat pomocí parametru scanstart.
- PmModbusMr komunikační ovladač: ve zprávě typu XX-User defined opened function se do proměnné v kartě "Data-příjem" neukládal počet bajtů přijatých dat ale celková délka zprávy.
- Oprava v komunikačních ovladačích - při velmi vysokém zatížení někdy mohlo dojít k trvalému zablokování komunikace.
- PmgCanvas objekt: nové předkonfigurace pro inteligentní ventily a čerpadla.

Verze 8.2.10 (od 24.7.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: V OS Windows XP se někdy v obrazech nevyhodnotily některé datové vazby. (oprava dána i do verze Pm8.1.13).
- Editor obrazů: Nešlo hromadně editovat konfigurátor "PmgObject > Box > Kontrast (-100 až 100%)".
- Web obrazy: Pro InternetExplorer 8 (a nižší): Objekty PmgTrendViewer a PmgWTable v JavaScript obrazech nejsou emulovány (protože tento starý prohlížeč nepodporuje některé důležité standardy) ale prohlížeč se přepne do režimu plného zobrazení ActiveX (tyto ActiveX musí být tedy na klientovi instalovány) - podobně jako pro VBScript obrazy.

Verze 8.2.9 (od 9.7.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zdokonalena emulace objektu PmgTrendViewer a PmgWTable pro JavaScript obrazy.
- U objektů PmgBarBox a PmgSliderBox byly přehozeny přístrojové a technologické meze.
- Metody Pm.GetBit a Pm.SetBit zprovozněny pro Web.
- PmgInstance objekt: Opravená chyba: Nešel obraz přeložit pokud byl objekt PmgInstance v dalším objektu PmgInstance.
- Systém Alarmů a Eventů:
- Při přepínání mezi prohlížečem stavu a historie se nezachovalo nastavení podskupin a filtrace.
- V prohlížeči stavů na Webu je oprava pro větší množství zobrazených alarmů.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Pokud přijde hodnota s příznakem špatného stavu v kvalifikátoru, pak se dané proměnné nastaví vlastnost Quality na hodnotu "0=Bad:NonSpecific".
- PmaCommGroup objekt: Opravená chyba: Někdy nefungoval import/export do CSV souboru.

Verze 8.2.8 (od 29.5.2013) - stabilní verze

Od této verze je Promotic8.2 stabilní. Dále budou do ní přidávány pouze nezbytné opravy chyb a novinky, které nemají vliv na stabilitu systému.

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSNMP komunikační ovladač: Vytvořeno
- PmRtManager: Nový nástroj PmRtManager. Slouží ke správě runtime aplikace PROMOTIC. Umožňuje dvě funkce:
- Dohlížet na běh aplikace a případně ji restarovat (tzv. WatchDog). Viz PmRtManager jako WatchDog. Tato funkce nahrazuje předchozí jednoúčelový nástroj PmWatchDog.
- Spustit aplikaci jako službu OS Windows. Viz PmRtManager jako služba.
- PmaData.WriteToWeb metoda: Nyní lze zadat, které proměnné se mají přenést.
- PmgInstance objekt: Opravená chyba: V editoru obrazu se špatně vykreslovala jeho pozice pokud byl objekt zanořený do jiného objektu.
- Pm.TransformValue metoda: Zobecnění o transformace čísla typu Double (typy transformace 200-203, 225).

Verze 8.2.7 (od 29.4.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgCanvas nový objekt: Umožňuje volné kreslení (pomocí JavaScript) do plochy tohoto objektu.
Tento objekt je "revoluční" v tom, že dává projektantovi do ruky nástroj pro vlastní vytváření své grafiky. Algoritmus kreslení může být závislý na proměnných objektu, a tedy může měnit barvy, tvary, odstíny, atd. podle stavu proměnných v aplikaci.
Pro tento objekt jsou také připraveny zajímavé předkonfigurace, které ukazují praktické možnosti tohoto objektu.
- PmIEC62056 komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci s přístroji pro měření elektrické energie protokolem podle normy IEC62056-21 nebo IEC1107:1996
- Správce lokalizovaných textů: Nový nástroj pro správu lokalizovaných textů. Lze ho volat ve vývojovém prostředí z menu > Správce lokalizovaných textů.
- Web obrazy:
- Zdokonalena emulace objektu PmgTrendViewer pro JavaScript obrazy.
- Zprovozněna metoda PmgFrame.OpenView.
- PmaTrendGroup objekt: V konfigurátorech Jednotka a Název pro zobrazení lze nyní zadávat Makro výraz $.text.
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Metoda GetStateData nevrátila data pokud byl nastaven typ "Vzdálené napojení přes Web".
- Pm.ColorOper metoda: Nový typ transformace 2 umí zesvětlit nebo ztmavit zadanou barvu.

Verze 8.2.6 (od 18.3.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgString objekt: Zpřístupněna možnost editace na místě (podobně jako v objektu PmgWEdit). Předtím byla možnost editace jen pomocí pomocného okna. Viz konfigurátor "Typ editace".
- Pm.StringJoin metoda: Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli.
- Pm.StringCmp metoda: Vrací výsledek porovnání dvou řetězců.
- PmElgas2 komunikační ovladač: Vytvořeno
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: Zobecnění o typ ASDU-103.
- Komunikační ovladače: Opravená chyba: Pro virtuální sériový port (pro převodník USB-sériová linka) nefungovala metoda OpenPort a ClosePort.
- PmaTrendGroup objekt: V proměnné trendu v konfigurátoru "Dodatečné parametry"" je nová položka Dodatečné parametry, která umožňuje zadat jiný název sloupce v databázi.

Verze 8.2.5 (od 25.2.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zprovozněn konfigurátor "Vzor" pro Pmg objekty PmgRectangle a PmgEllipse.
- Zprovozněn konfigurátor "Zaoblení rohu X" pro objekt PmgRectangle.
- Zprovozněna metoda Pm.StringScan.
- Zdokonalena emulace objektu PmgTrendViewer pro JavaScript obrazy.
- Systém Alarmů a Eventů: Pokud v objektu PmaAlarmGroup byl konfigurátor "Typ uložení" nastaven na hodnotu "Vzdálené napojení přes Web", pak:
- někdy správně nefungovala metoda GetHistoryData.
- prohlížeč stavů při otevření na chvíli zobrazil alarmy ve špatných barvách. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- prohlížeč historie někdy způsobil pád systému. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- během kvitace vzdáleným uživatelem se nyní předávají lepší informace o tomto uživateli. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- prohlížeč stavů nezobrazoval sloupce u klienta AckerId a UserNote. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- $.expr makro výraz: Ve výrazu lze používat proměnnou pDE (objekt typu Datová rozšíření).
- INFO systém: Opravená chyba: v INFO systému se při běhu runtime občas smazal obsah karty "/Errors/Script" (chyba od verze Pm8.2.3)

Verze 8.2.4 (od 8.2.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm objekt: Byly doplněny konstanty, které jsou potřeba pro některé matematické výpočty: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E a LOG2E.
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: Pokud hodnoty parametrů obrazu byly zadány v konfigurátoru "Výchozí hodnota sViewPars", pak se vyhodnocovaly špatně (chyba od verze Pm8.2.3).
- Web obrazy:
- Opravená chyba: Proměnné Pmg objektu nebyly přístupné v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší (chyba od verze Pm8.2.3).
- Optimalizace zobrazování trendů objektem PmgTrendViewer na Webu při pomalém HTTP připojení.

Verze 8.2.3 (od 28.1.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Komunikační ovladače:
- PmBACnet komunikační ovladač: Vytvořeno
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: Zpráva typu Čtení jmen všech dostupných proměnných z PLC automatu někdy vytvořila špatný seznam jmen.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Oprava přenosu zprávy typu XX-User defined opened function.
- PmMelsecQA komunikační ovladač: Opravená chyba: Při zápisu proměnné do PLC automatu se zápis v některých nastaveních nepodařil
- Web obrazy: Zdokonalena emulace objektů PmgTrendViewer a PmgWTable pro JavaScript obrazy.
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: litevština (lt).
- PmgObject.GetPar metoda: metodou GetPar byl dostupný pouze první parametr.

Verze 8.2.2 (od 20.12.2012) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: srbsky (latin).
- Karta "Aplikace" objektu PmaRoot: Aplikaci zabezpečenou heslem (viz konfigurátor "Editace aplikace s ověřením hesla") nebylo možno editovat (chyba od verze Pm8.2.1).

Verze 8.2.1 (od 11.12.2012) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Zdokonalena emulace ActiveX objektů PmgTrendViewer a PmgWTable pro JavaScript obrazy.
- Pm objekt: Bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i ve Web obrazech (Javascript i VBScript). Nové metody jsou:
- Pm objekt: Bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i ve Web obrazech (Javascript i VBScript). Nové metody jsou:
- Karta "Aplikace" objektu PmaRoot: Zrušen konfigurátor "Spustit při startu". To znamená, že s vývojovým klíčem se aplikace vždy nejdřív přepne do vývojového módu. Pro PmFree aplikace lze v konfigurátoru "Typ runtime licence" určit, zda se tato aplikace má při startu spustit ve vývojovém nebo runtime módu.
- PmaCommGroup objekt: GetSpecParam a SetSpecParam nové metody. Umožňují u některých ovladačů přečíst/změnit přednastavenou adresu PLC ("SlaveAddr").

Verze 8.2.0 (od 24.10.2012) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Byly zrušeny následující objekty a funkčností (všechny jsou již 13 let zastaralé). Při upgrade starých aplikací (které tyto položky používají) na verzi Pm8.2 je potřeba nejdřív ve starší verzi nahradit položky novým způsobem. Automatická konverze u těchto položek není možná.
- PmHTrend objekt - starý způsob trendování na disk. Lze nahradit objektem PmaTrendGroup.
- PmATrend objekt - starý způsob trendování do paměti. Lze nahradit objektem PmaTrendGroup.
- PmiTrend objekt - starý způsob zobrazování trendů v grafické podobě. Lze nahradit objektem PmgTrendViewer.
- Starý způsob algoritmů v Pmg objektech, tzv. Ovládání. Lze nahradit standardními událostmi v jazyce VBScript (nebo nově v jazyce JavaScript).
- Editor obrazů:
- Prototypy a instance: Vytvořeny nové objekty PmgPrototype a PmgInstance.
Tyto objekty umožňují vytvořit sadu společných objektů (instancí) postavených na společném vzoru (prototypu). Instance se mohou lišit jen pozicí, parametry a proměnnými - vše ostatní je definováno v prototypu.
Výhodou je že změnou v prototypu se změní všechny instance najednou. Koncepce je podobná jako u Pma objektů PmaInstance a PmaPrototype.
- Editor Pmg objektů: Změněn vzhled konfiguračních oken pro editaci Pmg objektů. Nyní okna obsahují karty pro editaci skupin vlastností. Zjednodušuje se tak editace Pmg objektů, protože se nemusí otvírat další podokna.
- PmgAnimImage nový objekt: Zobrazuje animované GIF soubory.
Tento objekt je pro běžné animace lepší než stávající objekt PmgVideo, který je určen pro přehrávání avi souborů.
- PmgObject.Vars metoda: (Změněno na objekt.) Pmg objektu nyní nevrací hodnotu proměnné objektu ale vrací objekt který představuje tuto proměnnou. Teprve vlastnost Vars.Value vrací hodnotu proměnné. Tato změna umožňuje zapisovat do proměnných i ve Web obrazu.
- Web obrazy: Automatické generování html stránek obrazu bylo zdokonaleno tak, že stránky fungují i ve Web prohlížečích Firefox, Chrome, Opera .... Pro plnou funkčnost je však obraz nutno upravit:
- události Pmg objektu musí být psány v jazyce JavaScript. Tento jazyk byl nově zaveden do systému PROMOTIC a zatím slouží právě pouze pro obrazy, které mají fungovat na Webu.
Jazyk JavaScript je modernější, obecnější a pro potřeby systému PROMOTIC dokonce jednodušší než jazyk VBScript. Viz Porovnání jazyků VBScript a JavaScript.
- Objekty PmgTrendViewer a PmgWTable jsou HTML emulovány (tzn. v prohlížeči neběží ActiveX kód ale je vše funkční jako standardní HTML). V této verzi nejsou tyto objekty ještě zcela plně funkční - jsou zprovozněny jen základní funkce.
Jiné ActiveX objekty než tyto dva nejsou funkční.
- Automatické generování html při překladu obrazu se zrychlilo a generované html stránky jsou menší.
- PmaWeb objekt: "Typ Web serveru=http interní" nyní podporuje persistentní spojení podle HTTP/1.1. To znamená, že že se po každém dotazu NEukončuje spojení a proto komunikace je rychlejší.
- Komunikační ovladače:
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci s vyššími řadami PLC Allen-Bradley protokolem EtherNet/IP-CIP.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění pro EtherNet/IP.
Ovladač i licence přejmenovány (dříve byl název PmDF1).
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- Lze nyní přenášet zprávy pro uživatelsky definované funkce. V parametrech objektu PmaCommMsg lze nyní nastavit funkci: XX-User defined opened function.
- Lze nyní zapisovat jednotlivé bity (v objektu PmaCommGroup i PmaCommMsg) pomocí Modbus funkce 22-Mask Write Register (Modify Register Using both AND & OR Masks).
- PmMelsecFXS komunikační ovladač:
- Zobecnění pro použití s objektem PmaCommGroup.
- Zobecnění pro větší rozsahy zařízení, které podporují PLC od typu FX2N.
- PmFatek komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci s PLC automaty FATEK.
- Systém Alarmů a Eventů:
- Nyní lze historii ukládat i do dBase DBF souborů, viz konfigurátor "Typ uložení" a "Parametry pro typ: dBase III soubor (*.dbf)".
- Při ukládání do textových souborů již nevznikají soubory typu *.alc/*.evc ve kterém byl seznam záloh. Seznam záloh se nyní tvoří automaticky.
- Datová rozšíření:
- ExtEvent objekt: nové datové rozšíření, které umožňuje při zápisu do proměnné vytvořit event pro objekt PmaEventGroup. Je to podobné jako ExtAlarmBinary.
- Karta "Data" objektu PmaData: ExtWriteAction: Nové datové rozšíření, které definuje, kdy jsou vyvolány události onItemBeforeWrite a onItemAfterWrite. Předtím se toto nastavovalo přímo v konfigurátorech proměnné, ale toto nastavení se nyní automaticky zkonvertuje v datové rozšíření.
- CSV soubory:
- Export-Import proměnných objektu PmaData: nyní lze zapisovat i číst konfiguraci datových rozšíření. Všechna datová rozšíření jsou v tomto případě uložena do jednoho systémového textu.
- Pm.FileCsvWrite nová metoda: pro zápis do CSV souboru. Je to opak již existující metody Pm.FileCsvRead.
- Makro výraz:
- Způsob zapisu makro výrazu byl zobecněn tak, aby umožnil vytvářet "makra v makru", tzn. aby hodnota v makro výrazu mohla být opět makro výraz. Makro výraz nyní lze zadat v jednoduchém tvaru ("postaru" kdy nelze vytvářet složitější konstrukce) a ve složeném tvaru (kde jsou závorky a lze tvořit "makra v makru").
- Nový Makro výraz $.expr pro velmi obecné vyhodnocování.
- Vývojové prostředí: Vývojové prostředí PROMOTIC si nyní pamatuje (v souboru Promotic.ini) 10 naposledy editovaných projektů. Pokud se nyní pustí samotný program Promotic.exe, pak se v úvodním okně dotáže a nabídne tyto projekty.
- Typy nosičů PROMOTIC licencí: - Licenční server PmLicServer Nový typ klíče, který umožňuje na jednom serveru mít správu PROMOTIC licencí.
Pak jedna i více PROMOTIC aplikací nemusí mít standardní HW klíče ale licenci získají pomocí Ethernet komunikace s "PmLicServer" serverem.
Velmi výhodné pokud aplikace běží ve virtuálním prostředí nebo pokud je v podniku hodně PROMOTIC aplikací.
- PmaTrendGroup objekt: Textová hodnota konfigurátoru "Název pro zobrazení" je nyní lokalizovaná na Webu i při přepnutí lokální aplikace do jiného jazyka.
- Uživatelé a oprávnění: Událost onUserLogonBegin se nyní volá i pro síťové uživatele a je tak možnost skriptem potlačit přihlášení konkrétního uživatele.
- Karta "Aplikace" objektu PmaRoot: Systémové datové soubory (např. soubor Aplikace.log) se standardně ukládají ve složce aplikace.
Nyní lze toto změnit v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > K systémovým datovým souborům".
- PmgFrame objekt: V objektu PmgFrame je nová metoda OpenView která umožňuje otevřít prohlížeč s parametrem.
- Pm.GetSystemInfo metoda:
- Nová operace "screensaver.active" určuje, zda je právě aktivní šetřič obrazovky.
- Nová operace "app.zoom" umožňuje přečíst zoom aplikace (tzn. hodnotu konfigurátoru "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace").
© MICROSYS, spol. s r. o.