Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Novinky systému PROMOTIC 8.2.

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.
 

Verze 8.2.23 (od 19.11.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Editor obrazů: Opravená chyba: Nešlo pohybovat s prvkem PmiLine, když byl konfigurován svisle nebo vodorovně. Oprava dána i do verze Pm8.3.9.
- PmTeco komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenášení 8-Byte hodnot (Datový typ LREAL a DATE / DATE_AND_TIME) docházelo k chybám. Oprava dána i do verze Pm8.3.9.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungovala komunikace když v jednom objektu PmCommData byly proměnné požadující data z různých čísel DataFile. Oprava dána i do verze Pm8.3.9.

Verze 8.2.22 (od 14.5.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmInstance objekt: Optimalizace a tedy zrychlení načítání objektu z objektu PmPrototype při startu runtime. Oprava dána i do verze Pm8.3.5.
- Web obrazy:
- Nevyhodnocovala se spávně velikost a pozice obrazu otevřeného v nezávislém okně (tzn. pokud byl "target:_blank;"). Oprava dána i do verze Pm8.3.5.
- JavaScript obrazy se někdy špatně zobrazovaly v InternetExplorer9. Oprava dána i do verze Pm8.3.5.
- Datová vazba SP - Vazba na vlastnost objektu Pm: nefungovala v JavaScript obrazech. Oprava dána i do verze Pm8.3.5.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: zobecněn o typ ASDU-5 a ASDU-6. Oprava dána i do verze Pm8.3.5.

Verze 8.2.21 (od 22.4.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Emulovaný prvek TrendsView v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot u trendů při kliknutí myší.
- Opravy chyb které se projevili pouze při používání starého prohlížeče InternetExplorer8.

Verze 8.2.20 (od 4.3.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný. Oprava dána i do verze Pm8.3.3.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF. Oprava dána i do verze Pm8.3.3.

Verze 8.2.19 (od 2.3.2015) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zprovozněny metody Pm.CreateDate a Pm.FormatDate. Oprava dána i do verze Pm8.3.2.
- Zprovozněna editace v Touchpad prohlížečích nepodporujících myš - např. Android. Tyto prohlížeče nepodporují dvojklik myší, který způsobuje otevření editace v prvcích PmiText a PmTable. Nyní se do editace prvku lze dostat také výběrem z lokálního menu prvku - tzn. např. v Android delším podržením prstu nad prvkem. Oprava dána i do verze Pm8.3.2.
- Opraven editační režim v prvku PmiWEdit - nefungoval v prohlížečích Chrome a Android. Oprava dána i do verze Pm8.3.2.
- PmWorkspace objekt: Zprovozněn pro Web jako standardní HTML stránka (předtím byl postaven na zastaralé koncepci frameset). Zároveň bylo pro Web zlepšeno chování scrollbarů. Oprava dána i do verze Pm8.3.2.
- PmMBus komunikační ovladač: Někdy byl "přepočet do základní fyzikální jednotky" proveden špatně (pro rozšířený typ VIFE) Oprava dána i do verze Pm8.3.2.
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Někdy nefungoval přenos zprávy typu "Načtení jmen všech dostupných proměnných z PLC". Oprava dána i do verze Pm8.3.2.

Verze 8.2.18 (od 5.11.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmiRasterImage grafický prvek: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost dle konfigurátoru Úroveň průsvitnosti. Oprava dána i do verze Pm8.3.1.
- PmPanel objekt: Opravená chyba: JavaScript obrazy někdy způsobovaly ubývání paměti. Oprava dána i do verze Pm8.3.1.
- Web obrazy:
- Emulovaný prvek TrendsView v JavaScript obrazech: Optimalizace dotazů při velkém nebo rychlém dotazování.
- Zlepšeno vykreslování prvků i pro zastaralý prohlížeč InternetExplorer 8.
- Oprava dána i do verze Pm8.3.1.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Identifikátor požadavku měl špatný formát v přenášených datech. Šlo přenést jen prvních 128 zpráv. Oprava dána i do verze Pm8.3.1.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Čtení a zápis bitu v registru (tzn. čtení a zápis do oblasti RoB) nefungoval správně. Oprava dána i do verze Pm8.3.1.

Verze 8.2.17 (od 15.8.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: V grafických prvcích PmiText a PmiWEdit zlepšena práce s fokusem při ukončení editace.
- Editor obrazů: V konfiguraci datové vazby "E - Vazba na obecný výraz" nešlo přidat další proměnnou.
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: při čtení i zápisu hodnoty datového typu S5Time.

Verze 8.2.16 (od 12.6.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmAlarmEvent objekt: V konfigurační záložce Seznam přidány tlačítka pro import/export položek.
- PmTrend objekt: Opravená chyba: pro typ uložení "Database Oracle cyclic" nefungovalo mazání starých vět.
- PmiRasterImage grafický prvek: Zavedena podpora grafického formátu WMF.
- Pm.GetDateOf metoda: Malé opravy a zprovoznění pro Web obrazy.
- PmWeb objekt: Opravená chyba: Při větších zatíženích přestal Web server fungovat (hlavně při nastavení typu http služba).
- Web obrazy a emulovaný prvek TrendsView v JavaScript obrazech: Různé malé opravy a zdokonalení.
- PmBACnet komunikační ovladač: zobecněno zapisování do zařízení:
- U present-value lze nyní zadávat i prioritu pro zápis.
- Při zápisu hodnoty Empty se posílá BACnet hodnota NULL a tedy v zarízení dojde k vymazání údaje.
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba:
- Nešlo se připojit dvěmi aplikacemi Promotic na jedno PLC.
- Nefungoval přenos zprávy typu "Načtení jmen všech dostupných proměnných z PLC".

Verze 8.2.15 (od 24.4.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- TrendsView grafický prvek: Tisk v tabulkovém módu byl špatně formátován.
- Web obrazy:
- Emulovaný prvek TrendsView v JavaScript obrazech:
- Zprovozněn tisk trendů z Web prohlížeče pomocí metod SaveToHtm a Pm.PrintHtmlPage. Nové předkonfigurace prohlížeče trendů již mají tlačítko pro tisk správně konfigurované.
- Různé opravy chyb vykreslování.
- Pokud byla v obraze použita nepodporovaná datová vazba VB - Vazba na skriptový výraz nebo S - Vazba na obsah textového souboru, pak se Web obraz vůbec nenačetl. Nyní se načte ale nebudou funkční tyto vazby.
- onMousePress událost: (ve Firefox nebo Chrome) fungovala i když bylo zakázáno ovládání.
- PmMBus komunikační ovladač:
- V ItemId přidána možnost číst adresu měřiče (MeterAddr).
- Pro měřiče Sontex SUPERCAL oprava načítání dat.
- Pm.ScanDate metoda: někdy se špatně vyhodnocovaly milisekundy.
- Pm.NetTestPC metoda: pro argument nType=3 (Ping 2) docházelo k úbytku paměti.
- GetOwnedByType metoda: vracela i objekt, nad kterým byla metoda volána.

Verze 8.2.14 (od 4.2.2014) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- OpenViewModal metoda neuměla vracet hodnotu datového typu Date.
- PmiText grafický prvek: Nefungovaly datové vazby pro konfigurátory Dolní mez a Horní mez.
- Emulovaný prvek TrendsView v JavaScript obrazech:
- Zprovozněna barva podkladu stupnice (konfigurátor Barva pozadí).
- Zprovozněny vlastnosti CursorTime a CursorValue.
- Zprovozněna událost onCursorTimeChange.
- PmAlarmEvent objekt (prohlížeč historie):
- Opravená chyba: při zapnuté filtraci a při vzdálených alarmech (tj. když Typ uložení = Vzdálené napojení přes Web) nefungoval dobře scrollbar.
- Optimalizace hledání a vyčítání údajů ze souborů historie.
- Pm.StringOper nová metoda: umožňuje mazání počátečních/koncových mezer (trim) a převod na velká/malá pismena. Tato metoda pro JavaScript nahrazuje VBScript metody: Trim, LTrim, RTrim, LCase, UCase.
- PmData.WriteToWeb metoda: Opravená chyba: při zápisu textové hodnoty se na konec textu přidával znak 0.
- PmDataTable.SetArray metoda: Opravená chyba: při zápisu do buňky se hodnota nepřevedla na požadovaný datový typ sloupce.
- TrendsView grafický prvek: optimalizován při nabídce a vykreslování průběhu trendů.
- PmTable grafický prvek: optimalizován při vykreslování ať nebliká.

Verze 8.2.13 (od 17.12.2013) - stabilní verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Úprava automaticky generovaných HTML obrazů pro InternetExporer 11 (v tomto prohlížeči opět přestal Microsoft podporovat některé funkčnosti).
- PmiRasterImage grafický prvek: Pokud byl nastaven konfigurátor "Velikost" na hodnotu "Přes celý nadřízený", pak na Webu nefungovalo zobrazovaní obrázku v PNG formátu.
- TrendsView objekt emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovoznění zobrazování času u kurzoru.
- Oprava v metodě AddTrend
- Editor obrazů: Zprovozněno hromadné kopírování konfigurátoru "Parametry prvku".
- PmiWCombo grafický prvek: v runtime módu se velikost prvku nepřízpůsobila velikosti písma.
- PmAlarmEvent objekt: Pokud byl v prohlížeči stavů nastaven konfigurátor "Skrýt neaktivní kvitované (zelené)", pak se alarmy nezobrazovaly v prohlížeči historie.
- ClosePort metoda: Tato metoda nově neuzavře port pokud se port právě otevírá.
- Pm.FileCsvWrite metoda:
- Vstupní matice hodnot aValues se voláním metody uzamkla a nešlo pak nad tímto polem volat např. ReDim.
- Pokud bylo zadáno "fileselect:yes;" a nepotvrdilo se okno pro výběr souboru, pak metoda do souboru stejně zapsala.
- Pm.SetBit metoda: Netestoval se dobře rozsah bitů a někdy se mohlo psát mimo oblast.
- Pm.ControlSound metoda: v INFO systému se do /Errors/Global generovala chyba i když metoda proběhla v pořádku.

Verze 8.2.12 (od 5.11.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Pm.WndLogon metoda zprovozněna i pro prohlížeče jiné než MS InternetExplorer.
- TrendsView grafický prvek emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovozněny vlastnosti TimeMin a TimeMax
- Zprovozněno tabulkové prohlížení trendů
- PmAlarmEvent objekt: Při přepínání prohlížeče historie a stavu se nyní předává i filtrační text.
- Pm.NetTestPC metoda: náhodně vracel true i pro nedostupné PC.

Verze 8.2.11 (od 28.8.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmPrototype objekt: velké optimalizace, které urychlují start aplikace a snižuje velikost zabírané paměti (např. společné skripty v instancích se inicializují jen jednou).
- PmAlarmEvent.GetStateData: když není zadán směr (není zadán parametr from nebo to) tak se záznamy vracejí od nejnovějších k nejstarším - dle dokumentace. Směr lze zadat pomocí parametru scanstart.
- PmModbusMr komunikační ovladač: ve zprávě typu XX-User defined opened function se do proměnné v "Data-příjem" neukládal počet bajtů přijatých dat ale celková délka zprávy.
- Oprava v jádru všech komunikačních ovladačů - při velmi vysokém zatížení někdy mohlo dojít k trvalému zablokování komunikace.
- PmiCanvas grafický prvek: nové předkonfigurace pro inteligentní ventily a čerpadla.

Verze 8.2.10 (od 24.7.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: V OS Windows XP se někdy v obrazech nevyhodnotily některé datové vazby. (oprava dána i do verze Pm8.1.13).
- Web obrazy: Pro: InternetExplorer8 (a nižší): ActiveX prvky TrendsView a PmTable v JavaScript obrazech nejsou emulovány (protože tento starý prohlížeč nepodporuje některé důležité standardy) ale prohlížeč se přepne do režimu plného zobrazení ActiveX (tyto ActiveX musí být tedy na klientovi instalovány) - podobně jako pro VBScript obrazy.

Verze 8.2.9 (od 9.7.2013) - stabilní verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zdokonalena emulace ActiveX grafického prvku TrendsView a PmTable pro JavaScript obrazy.
- U prvků PmiBarPane a PmiSliderPane byly přehozeny přístrojové a technologické meze.
- Pro Web zprovozněny metody Pm.GetBit a Pm.SetBit.
- Editor obrazů:
- Pokud byl prvek PmiInstance v dalším prvku PmiInstance, pak nešel obraz přeložit.
- Konfigurátory v datové vazbě "T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot" někdy přesahovaly mimo danou oblast.
- Alarmy a Eventy:
- Při přepínání mezi prohlížečem stavu a historie se nezachovalo nastavení podskupin a filtrace.
- Ve Web prohlížeči stavů je oprava pro větší množství zobrazených alarmů.
- INFO systém: nová záložka "/System/Statistics", která zobrazuje průběžnou statistiku celé aplikace.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Pokud přijde hodnota s příznakem špatného stavu v kvalifikátoru, pak se dané proměnné nastaví vlastnost Quality na hodnotu "0=Bad:NonSpecific".
- PmCommData objekt: Někdy nefungoval import/export do CSV souboru.
- Přenos dat v síti přes Sokety: při přepínání mezi vývojovým prostředím a runtime se neuvolňovaly sockety.

Verze 8.2.8 (od 29.5.2013) - stabilní verze

Od této verze je verze Promotic8.2 stabilní a budou do ni v budoucnu přidávány pouze jen nezbytné opravy. Další vývoj bude prováděn do nové verze Promotic8.3.

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.

 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSNMP: nový ovladač pro komunikaci protokolem SNMP.
- Nový nástroj PmRtManager. Slouží ke správě runtime aplikace PROMOTIC. Umí dvě funkce:
- Dohlížet na běh aplikace a případně ji restarovat (tzv. WatchDog). Viz PmRtManager jako WatchDog. Tato funkce nahrazuje předchozí jednoúčelový nástroj PmWatchDog.
- Spustit aplikaci jako službu OS Windows. Viz PmRtManager jako služba.
- PmData.WriteToWeb metoda: nyní lze zadat, které proměnné se mají přenést.
- PmiInstance grafický prvek: Opravená chyba: Pokud byl prvek zanořený do jiného prvku, pak v editoru obrazu se špatně vykreslovala jeho pozice.
- Web obrazy: Zdokonalena emulace ActiveX grafického prvku TrendsView a PmTable pro JavaScript obrazy.
- Pm.TransformValue metoda: zobecněna o transformace čísla typu Double (zobecněný typy transformace 200-203, 225).

Verze 8.2.7 (od 29.4.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmiCanvas nový grafický prvekumožňující volné kreslení (pomocí JavaScript) do plochy tohoto prvku. Tento prvek je "revoluční" v tom, že dává projektantovi do ruky nástroj pro vlastní vytváření své grafiky. Algoritmus kreslení může být závislý na proměnných prvku, a tedy může měnit barvy, tvary, odstíny, atd. podle stavu proměnných v aplikaci.

Pro tento prvek jsou také připraveny zajímavé předkonfigurace, které ukazují praktické možnosti tohoto prvku.

- PmIEC62056: nový ovladač pro komunikaci s přístroji pro měření elektrické energie protokolem podle normy IEC62056-21 nebo IEC1107:1996.
- Správce lokalizovaných textů: Nový nástroj pro správu lokalizovaných textů. Lze ho vyvolat v editoru aplikace z menu Možnosti > Správce lokalizovaných textů.
- Web obrazy:
- Zdokonalena emulace ActiveX grafického prvku TrendsView pro JavaScript obrazy.
- Zprovozněna metoda PmiWFrame.OpenView.
- PmTrend objekt: V konfigurátorech Jednotka a Název pro zobrazení lze nyní zadávat Makro výraz $.text.
- PmAlarmEvent objekt:
- Filtračni řeťezec alarmu/eventu pro zobrazení historie nebo stavu nyní obsahuje nové 4 položky pro statickou systémovou filtraci: "s.area:#oper:xx;", "s.source:#oper:xx;", "s.desc:#oper:xx;", "s.comment:#oper:xx;".
- Opravená chyba: metoda GetStateData nevrátila data pokud byl nastaven typ "Vzdálené napojení přes Web".
- Pm.ColorOper metoda: nový typ transformace 2 umí zesvětlit nebo ztmavit zadanou barvu.

Verze 8.2.6 (od 18.3.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmiText grafický prvek: zpřístupněna možnost editace na místě (podobně jako v prvku PmiWEdit). Předtím byla možnost editace jen pomocí pomocného okna. Viz konfigurátor "Typ editace".
- Pm.StringJoin nová metoda umožňuje spojit pole hodnot do jediného řetězce s oddělovači.
- Pm.StringCmp nová metoda pro porovnání dvou řetězců.
- Komunikační ovladače:
- PmElgas2: nový ovladač pro komunikaci s přístroji firmy Elgas.
- PmIEC8705: zobecněn o typ ASDU-103.
- Opravená chyba: pro virtuální sériový port (pro převodník USB-sériová linka) nefungovala metoda OpenPort a ClosePort.
- PmTrend objekt: v proměnné trendu v konfigurátoru "Dodatečné parametry" je nová položka Dodatečné parametry, která umožňuje zadat jiný název sloupce v databázi.

Verze 8.2.5 (od 25.2.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zprovozněn konfigurátor "Vzor" pro grafické prvky PmiRectangle a PmiEllipse.
- Zprovozněn konfigurátor "Zaoblení rohu X" pro grafický prvek PmiRectangle.
- Zprovozněna metoda Pm.StringScan.
- Zdokonalena emulace ActiveX grafického prvku TrendsView pro JavaScript obrazy.
- Alarmy a Eventy: Pokud byl v objektu PmAlarmEvent nastaven konfigurátor "Typ uložení" na hodnotu "Vzdálené napojení přes Web", pak:
- někdy správně nefungovala metoda GetHistoryData.
- prohlížeč stavů při otevření na chvíli zobrazil alarmy ve špatných barvách. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- prohlížeč historie někdy způsobil pád systému. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- při kvitaci vzdáleným uživatelem se nyní předávají lepší informace o tomto uživateli. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- prohlížeč stavů nezobrazoval sloupce u klienta AckerId a UserNote. Oprava dána i do verze Pm8.1.11.
- Makro výraz $.expr: ve výrazu lze nyní používat i některé (matematické, stringové) metody objektu Pm.
- Opravená chyba: V INFO systému se při běhu runtime občas smazal obsah záložky /Errors/Script (chyba od verze Pm8.2.3).

Verze 8.2.4 (od 8.2.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- V objektu Pm: byly doplněny konstanty, které jsou potřeba pro některé matematické výpočty: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E a LOG2E.
- Opravená chyba: Pokud byly hodnoty parametrů obrazu zadány v konfigurátoru "Výchozí hodnota sParams", pak se vyhodnocovaly špatně (chyba od verze Pm8.2.3).
- Web obrazy:
- Opravená chyba: Proměnné grafického prvku nebyly přístupné v prohlížeči Internet Explorer 8 a nižší (chyba od verze Pm8.2.3).
- Optimalizace zobrazování trendů pomocí ActiveX prvku TrendsView na Webu při pomalém HTTP připojení.

Verze 8.2.3 (od 28.1.2013) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Komunikační ovladače:
- PmBACnet: nový ovladač pro komunikaci přes Ethernet protokolem BACnet.
- PmABradleyCIP: Opravená chyba: Zpráva typu "Načtení jmen všech dostupných proměnných z PLC" někdy vytvořila špatný seznam jmen.
- PmModbusMr: Opravená chyba: Oprava přenosu zprávy typu "XX-User defined opened function".
- PmMelsecQA: Opravená chyba: Při zápisu proměnné do PLC se zápis v některých nastaveních nepodařil.
- Web obrazy: Zdokonalena emulace ActiveX grafických prvků TrendsView a PmTable pro JavaScript obrazy.
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: Litevština. Viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
- Parametry grafického prvku: Opravená chyba: metodou GetPar byl dostupný pouze první parametr.

Verze 8.2.2 (od 20.12.2012) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: Aplikaci zabezpečenou heslem (viz konfigurátor Editace aplikace s ověřením hesla) nebylo možno editovat (chyba od verze Pm8.2.1).
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: Srbština (latin). Viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.

Verze 8.2.1 (od 11.12.2012) - vývojová verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zdokonalena emulace ActiveX grafických prvků TrendsView a PmTable pro JavaScript obrazy.
- Zdokonaleno zobrazování prvku PmiShape na Webu pro InternetExplorer.9 a jiné prohlížeče. Bohužel nelze dosáhnout plné kompatibility i pro InternetExplorer.8 a nižší a na těchto starých prohlížečích se někdy prvek může zobrazovat neúplně.
- Pm objekt: bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i pro (Javascript i VBScript) Web obrazy. Nové metody jsou:
- Zrušen konfigurátor "Spustit při startu" v záložce Aplikace. To znamená, že s vývojovým klíčem se aplikace vždy nejdřív přepne do vývojového módu. Pro PmFree aplikace lze v konfigurátoru Režim runtime bez licenčního klíče určit, zda se tato aplikace má při startu spustit ve vývojovém nebo runtime módu.
- PmCommData objekt: GetSpecParam a SetSpecParam nové metody. Umožňují u některých ovladačů přečíst/změnit přednastavenou adresu PLC ("SlaveAddr").

Verze 8.2.0 (od 24.10.2012) - vývojová verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Byly zrušeny následující objekty a funkčností (všechny jsou již 13 let zastaralé). Při upgrade starých aplikací (které tyto položky používají) na verzi Pm8.2 je potřeba nejdřív ve starší verzi nahradit položky novým způsobem. Automatická konverze u těchto položek není možná.
- PmHTrend objekt - starý způsob trendování na disk. Lze nahradit objektem PmTrend.
- PmATrend objekt - starý způsob trendování do paměti. Lze nahradit objektem PmTrend.
- PmiTrend grafický prvek - starý způsob zobrazování trendů v grafické podobě. Lze nahradit ActiveX grafickým objektem TrendsView.
- Starý způsob algoritmů v grafických prvcích, tzv. Ovládání. Lze nahradit standardními událostmi v jazyce VBScript (nebo nově v jazyce JavaScript).
- Editor obrazů:
- Nové grafické prvky PmiInstance a PmiPrototype:

Tyto prvky umožňují vytvořit sadu společných prvků (instancí) postavených na společném vzoru (prototypu). Instance se mohou lišit jen pozicí, parametry a proměnnými - vše ostatní je definováno v prototypu. Výhodou je že změnou v prototypu se změní všechny instance najednou. Koncepce je podobná jako u PROMOTIC objektů PmInstance a PmPrototype.

- PmiAnimImage nový grafický prvek: Zobrazuje animované GIF soubory. K tomuto prvku byly vytvořeny i systémové animace v adresáři /Pm/Resource/Anim.

Tento prvek je pro běžné animace lepší než stávající prvek PmiWAnimate, který slouží pro přehrávání avi souborů.

- PmiRasterImage.Rotation nová vlastnost umožní číst/zapisovat hodnotu konfigurátoru Obrátit.
- Změněn vzhled konfiguračních oken pro editaci prvků. Nyní okna obsahují záložky pro editaci skupin vlastností. Zjednodušuje se tak editace prvků, protože se nemusí otvírat další podokna. Koncepce těchto konfiguračních oken je nyní stejná jako je v Editoru aplikace.
- Vars metoda grafického prvku nyní nevrací hodnotu proměnné prvku ale vrací objekt který představuje tuto proměnnou. Teprve vlastnost Vars.Value vrací hodnotu proměnné. Tato změna umožňuje zapisovat do proměnných i ve Web obraze.
- Web obrazy:
- Automatické generování html stránek obrazu bylo zdokonaleno tak, že stránky fungují i v prohlížečích Firefox, Chrome, Opera .... Pro plnou funkčnost je však obraz nutno upravit:
- události prvku musí být psány v jazyku JavaScript. Tento jazyk byl nově zaveden do systému PROMOTIC a zatím slouží právě jen pro obrazy, které mají fungovat na Webu.

Jazyk JavaScript je modernější, obecnější a pro potřeby systému PROMOTIC dokonce jednodušší než jazyk VBScript. Viz Porovnání jazyků VBScript a JavaScript.

- ActiveX grafické prvky TrendsView a PmTable jsou HTML emulovány (tzn. v prohlížeči neběží ActiveX kód ale je vše funkční jako standardní HTML). V této verzi nejsou tyto prvky ještě zcela plně funkční - jsou zprovozněny jen základní funkce.

Jiné ActiveX objekty než tyto dva nejsou funkční.

- Automatické generování html při překladu obrazu se zrychlilo a generované html stránky jsou menší.
- PmWeb objekt:

"Typ Web serveru=http interní" nyní podporuje persistentní spojení dle HTTP/1.1. To znamená, že že se po každém dotazu NEukončuje spojení a komunikace je proto rychlejší.

- Komunikační ovladače:
- PmABradleyCIP: nový ovladač pro komunikaci s vyššími řadami PLC Allen-Bradley protokolem EtherNet/IP-CIP.
- PmABradleyDF1: Ovladač zobecněn pro EtherNet/IP.

Ovladač i licence přejmenovány (dříve byl název PmDF1).

- PmModbusMr: Ovladač zobecněn:
- Lze nyní přenášet zprávy pro uživatelsky definované funkce. V parametrech objektu PmCommMsg lze nyní nastavit funkci: XX-User defined opened function.
- Lze nyní zapisovat jednotlivé bity (v objektu PmCommData i PmCommMsg) pomocí Modbus funkce 22-Mask Write Register (Modify Register Using both AND & OR Masks).
- PmMelsecFXS:
- zobecněn pro použití s objektem PmCommData.
- zobecněn pro větší rozsahy zařízení, které podporují PLC od typu FX2N.
- PmFatek: nový ovladač pro komunikaci s PLC FATEK.
- Alarmy a Eventy:
- Nyní lze historii ukládat i do dBase DBF souborů, viz konfigurátor "Typ uložení" a "Parametry pro typ: dBASE III soubor (*.dbf)".
- Při ukládání do textových souborů již nevznikají soubory typu *.alc/*.evc ve kterém byl seznam záloh. Seznam záloh se nyní tvoří automaticky.
- Datová rozšíření:
- ExtEvent: nové datové rozšíření, které umožňuje při zápisu do proměnné vytvořit event pro objekt PmAlarmEvent. Je to podobné jako ExtAlarmBinary.
- ExtWriteAction: nové datové rozšíření, které definuje, kdy vyvolat události onItemBeforeWrite a onItemAfterWrite. Předtím se toto nastavovalo přímo v konfigurátorech proměnné, ale toto nastavení se nyní automaticky zkonvertuje v datové rozšíření.
- ExtTrend: Vlastnost SpecProp zobecněna - lze skriptově zapisovat a číst minimální/maximální hodnotu a jednotku trendové proměnné.
- CSV soubory:
- Export-Import proměnných objektu PmData: nyní lze zapisovat i číst konfiguraci datových rozšíření. Všechna datová rozšíření jsou v tomto případě uložena do jednoho systémového textu.
- Pm.FileCsvWrite nová metoda: pro zápis do CSV souboru. Je to opak již existující metody Pm.FileCsvRead.
- Makro výraz:
- Způsob zapisu makro výrazu byl zobecněn tak, aby umožnil vytvářet "makra v makru", tzn. aby hodnota v makro výrazu mohla být opět makro výraz. Makro výraz lze tedy nyní zadat v jednoduchém tvaru ("postaru" kdy nelze vytvářet složitější konstrukce) a ve složeném tvaru (kde jsou závorky a lze tvořit "makra v makru").
- Nový Makro výraz $.expr pro velmi obecné vyhodnocování.
- Vývojové prostředí PROMOTIC si nyní pamatuje (v Promotic.ini souboru) 10 naposledy editovaných projektů. Pokud se nyní pustí samotný program Promotic.exe, pak se v úvodním okně dotáže a nabídne tyto projekty.
- Typy nosičů licence PROMOTIC - Licenční server PmNetKey: Nový typ klíče, který umožňuje na jednom serveru mít správu PROMOTIC licencí. Pak jedna i více PROMOTIC aplikací nemusí mít standardní HW klíče ale licenci získají pomocí Ethernet komunikace s "PmNetKey" serverem. Velmi výhodné pokud aplikace běží ve virtuálním prostředí nebo pokud je v podniku hodně PROMOTIC aplikací.
- PmTrend objekt: Textová hodnota konfigurátoru Název pro zobrazení je nyní lokalizovaná na Webu i při přepnutí lokální aplikace do jiného jazyka.
- Uživatelé a oprávnění: Událost onUserLogonBegin se nyní volá i pro síťové uživatele a je tak možnost skriptem potlačit přihlášení konkrétního uživatele.
- Systémové datové soubory (např. soubor "Aplikace.log") se standardně ukládají do adresáře aplikace. Nyní lze toto změnit v konfigurátoru "PmRoot > Aplikace > K systémovým datovým souborům".
- V grafickém prvku PmiWFrame je nová metoda OpenView umožňující otevření prohlížeče s parametrem.
- Pm.GetSystemInfo metoda:
- Nová operace "screensaver.active" umožňuje zjistit zda je právě aktivní šetřič obrazovky.
- Nová operace "app.zoom" umožňuje přečíst zoom aplikace (tzn. hodnotu konfigurátoru Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace).
 

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice