Promotic

OpenView - metoda objektu PmgFrame

Popis:
Metoda otevře prohlížeč jiného objektu v objektu PmgFrame, nad kterým se metoda volá.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView.
Syntaxe:
Empty OpenView(String sObjectPath, [String sOptions], [String sParams], [PmMap oExtra])
Parametry:
sObjectPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřena.
Podrobný popis viz sObjectPath.
sOptions[nepovinné] (String) Parametry předávané vlastnímu prohlížeči. Určují kde a jak má být prohlížeč zobrazen.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;modal:1;".
Podrobný popis viz sOptions.
Tento parametr se zatím nepoužívá. Je nutno zadat prázdný řetězec ("") nebo ho vůbec neuvést.
sParams[nepovinné] (String) Data předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Podrobný popis viz sParams.
oExtra[nepovinné] (PmMap) Dodatečné údaje pro prohlížeč. Data se zde definují vytvářením vlastností v objektu PmMap (na rozdíl od předchozích parametrů sOptions a sParams kde se údaje zadávají textově) - lze tak předávat hodnoty obecnější než jen textové.
Podrobný popis viz oExtra.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Otevře obraz "../Obraz2" v objektu PmgFrame s hodnotou parametru nmb.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oFrame = pMe.Items("/Frame");
oFrame.OpenView("../Obraz2", "", "pars:{nmb:2;}");

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.