Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web - karta objektu PmaWeb

Popis:
Nastavení základních TCP/IP parametrů PROMOTIC Webu.
Konfigurační položky:
IP adresa síťového rozhraníUmožňuje nastavit adresu síťového rozhraní (síťového adaptéru), na které přijímá Web server požadavky.
Všechna síťová rozhraní (přednastaveno) - Web server přijímá požadavky na všech síťových rozhraních počítače, tzn. na všech fyzických síťových adaptérech, na virtuálních síťových adaptérech (VPN, atd.) a na lokálním rozhraní počítače (localhost tzn. 127.0.0.1).
Lokální síťové rozhraní (localhost) - Web server přijímá požadavky pouze na lokálním síťovém rozhraní počítače (localhost tzn. 127.0.0.1). V tom případě nebude Web server přijímat požadavky ze síťových rozhraní. Lokální síťové rozhraní je přístupné pouze pro aplikace, které běží na stejném počítači jako WebServer.
Vybrané síťové rozhraní - Web server přijímá požadavky pouze z uvedeného síťového rozhraní počítače (např. z konkrétní síťové karty). Adresa rozhraní se uvádí pouze v číselné podobě (např. 192.168.1.1), nelze použít jmenné názvy. V tom případě nebude Web server přijímat požadavky z ostatních síťových rozhraní a ani z lokálního síťového rozhraní počítače.

Tato volba je užitečná hlavně v případě, kdy má počítač více síťových karet a je požadováno zpřistupnit Web jen do jedné z nich.

Port TCP/IPČíslo TCP/IP portu, na kterém přijímá Web server požadavky. Standardní hodnota pro HTTP je 80 a pro HTTPS je 443.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Port.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Pokud je daná hodnota portu již obsazena jiným Web serverem (např. Apache, IIS, atd.), pak je nutno zadat jinou hodnotu (např. 85). Často port 80 zabere služba "Publikování na Webu" při instalaci OS Windows. Pokud ji nepotřebujete, pak ji zakažte a tím přestane zabírat tento port.

Typ Web serveruKonfigurátor určuje typ Web serveru.
Web server typu "HTTP interní" je obsažen přímo v systému PROMOTIC a není nutno jej více konfigurovat.
Web server typu "HTTP(S) služba" je součástí všech novějších OS Windows (neplést s produktem IIS, nejedná se u skutečný samostaný Web server) a PROMOTIC jej umí využívat. Jeho konfigurace sice může být složitější (viz dodaný nástroj PmHttpConfig.exe), ale je výkonnější a umožňuje zabezpečený HTTPS protokol.
http interní (přednastaveno) - Systém PROMOTIC využívá vlastní interní zabudovaný Web server, implementovaný přímo nad komunikačními sokety. Jeho největší výhodou je to, že jej z hlediska OS Windows není nutno více konfigurovat.
http služba - Systém PROMOTIC využívá jako Web server HTTP službu, která je součástí všech novějších verzí OS Windows (neplést s produktem IIS, nejedná se u skutečný samostaný Web server). Jeho konfigurace sice může být složitější, ale je výkonnější a umožňuje také zabezpečený protokol HTTPS. Nakonfigurovat HTTP službu OS Windows pro potřeby Web serveru systému PROMOTIC lze pomocí nástroje PmHttpConfig.exe.
https služba - Založeno na HTTP službě a platí tedy to samé, jako pro předcházející volbu "http služba". Zabezpečený protokol HTTPS se liší od nezabezpečeného protokolu HTTP zejména tím, že veškerá komunikace je šifrována (SSL) a že identita serveru je ověřena certifikátem (digitálním podpisem) pro ověření počítače (CN). Tím je zajištěna nemožnost odposlechu a také nemožnost podvržení jiného falešného Web serveru. Ke konfiguraci slouží opět PmHttpConfig.exe a to včetně správy potřebných certifikátů.

Upozornění: Pro tento režim HTTPS je nutno mít licenci PmHTTPS.

Počet pracovních vláken
Implicitní adresa Web souboruPokud klient zadá adresu jen ve zkráceném tvaru: //NázevPočítače, pak se požadavek automaticky přesměruje na zadanou adresu.

Implicitně je nastaveno default.htm, to znamená, že je požadavek přesměrován na adresu http://NázevPočítače/default.htm, což je stránka obsahující seznam Web komponent s odkazy na ně.

Zadaná adresa může být i složená, například alarmy/default.htm - pak se tento požadavek přesměruje na komponentu "alarmy".

Nejčastěji se implicitní adresa směřuje na adresu hlavní pracovní plochy aplikace (na objekt PmaWorkspace). Pak zde zadaná adresa může být: workspace/main.htm.

Implicitní jazykVýběr jazyka pro zobrazení Web komponent. Web komponenty které nejsou registrovány do objektu PmaWebLang jsou zobrazeny v tomto jazyce.
podle runtime - Podle jazyka aplikace určeného v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime" (podle nastavení vlastnosti Pm.RtLang).
en,de,ru,cs,sk,pl,.. - Výběr konkrétního jazyka. Lze vybrat pouze z jazyků, které jsou registrovány v konfigurátoru "Všechny užité jazyky".
Malý timeout (max. doba příjmu/vyslání jedné části dlouhého požadavku) (s)Při příjmu/vyslání dlouhého požadavku, dojde k rozdělení požadavku (komunikace) na několik menších částí. Malý timeout určuje maximální přípustnou dobu příjmu/vyslání jedné části dlouhého požadavku. Přednastavená hodnota je 10 s.
Velký timeout (max. doba příjmu, zpracování, vyslání celého požadavku) (s)Velký timeout určuje maximální dobu příjmu, zpracování, vyslání celého požadavku. Jedná se maximální přípustnou dobu od příjmu první části požadavku až po odeslání poslední části požadavku. Přednastavená hodnota je 30 s.
Zpoždění mezi požadavky nebo mezi částmi dlouhého požadavkuPovolení/zákaz vkládat zpoždění mezi požadavky.

Při příjmu dlouhého požadavku, skládajícího se z několika částí, se zpoždění vkládá mezi jednotlivé části příjímaného požadavku.

Při poslání dlouhého požadavku, skládajícího se z několika částí, se zpoždění vkládá za každou odeslanou část požadavku.

To znamená, že krátký požadavek s krátkou odpovědí (příjem požadavku v jediné části, odeslání odpovědi také v jediné části) bude mít vloženo jediné zpoždění, a to za odesláním (slouží k oddělení různých požadavků od sebe).

Zpoždění (ms)Velikost vkládaného zpoždění v milisekundách. Přesnost je asi 10 ms.
Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a hesloPovolení/zákaz striktního režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace.

Doporučuje se používat strikní režim, protože výsledné chování aplikace je jednoznačnější a jednodušší.

Konfigurátor určuje chování PROMOTIC Web serveru u síťových požadavků bez dodaného jména a hesla.

Vysvětlení chování a rozdílů mezi striktním a nestriktním režimem viz Pro PROMOTIC server platí následující pravidla.

Rozšířená konfiguraceUmožňuje nastavit dodatečné hodnoty pro web server. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal. Například Authentication:Digest;HttpHeaders:{0:{Name:Cross-Origin-Resource-Policy;Value:same-site;};1:{Name:Content-Security-Policy;Value:frame-ancestors 'self';};};CorsOrigins:*;
Authentication - Typ autentizace uživatele webového klienta (prohlížeče). Například Authentication:Digest;
Basic (přednastaveno) - Jméno a heslo je v hlavičkách HTTP požadavků v Base64 nešifrované podobě, takže je zjistitelné.
Digest - Místo hesla je v v hlavičkách HTTP požadavků uveden pouze otisk hesla (Hash) neboli Digest, takže heslo není zjistitelné. Hash je v současnosti typu MD5, plánuje se i SHA256.
HttpHeaders - Pole hlaviček pro web server, které budou přidány do každé odpovědi. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal v podobě reprezentující pole. KeyVal typu pole vyžaduje, aby jméno položky byl číselný index položky v poli, kde index začíná hodnotou 0 a postupně se dalších položek zvyšuje o jedna. Pokud se poruší posloupnost indexů 0, 1, 2, 3, ..., pak se nejedná o platný KeyVal typu pole. Každá hlavička pro web server obsahuje jméno (Name) a hodnotu (Value). Údaje jsou zde ve formátu KeyVal. Například HttpHeaders:{0:{Name:Cross-Origin-Resource-Policy;Value:same-site;};1:{Name:Content-Security-Policy;Value:frame-ancestors 'self';};};
 
Příklad doporučených hlaviček pro zvýšení bezpečnosti webové aplikace:
Cross-Origin-Resource-Policy: same-site - Nastavuje ochranu proti požadavkům z jiných zdrojů.
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' - Nastavuje ochranu proti vložení stránky do cizí stránky z jiného zdroje (Clickjacking).
CorsOrigins - (CORS - Cross-Origin Resource Sharing) Umožňuje nastavit, zda se povolí nebo zakáže HTTP požadavek na data skriptem pomocí XMLHttpRequest z HTML stránky, jejíž Origin (protokol+doména+port) se liší od Origin stránky s daty. Mechanismus se aktivuje pouze, pokud se Origin HTML stránky (skript a XMLHttpRequest) a stránky s daty (JSON, XML) liší (jsou na různých web serverech). Například CorsOrigins:*;
"" (přednastaveno) - Pokud klíč není uveden nebo je jeho hodnota prázdný řetězec "", potom je CORS zakázán. Například CorsOrigins:;
* - Pokud je hodnota řetězec se znakem *, potom je CORS povolen pro všechny Origin. Například CorsOrigins:*;
origin1,origin2,... - Seznam všech povolených Origin oddělený čárkou ,. Například CorsOrigins:https://www.example.com,https://www2.example.com;
Poznámka:
Pokud hodnota portu je 80 pro HTTP nebo 443 pro HTTPS (tzn. standardní hodnota), pak ve Web prohlížeči je URL adresa komponenty:
http://NázevPočítače/IdKomponenty

V jiném případě:

http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty

Historie:
Pm9.00.11: Nový konfigurátor "Rozšířená konfigurace" s volbou HttpHeaders.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice