Update cookies preferences
Promotic

SaveToHtm - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Metoda přečte HTML předlohu určenou v parametru sSrcHtm, modifikuje ji vlastními daty exportovanými do textového řetězce a vytvoří výslednou HTML stránku, kterou uloží podle nastavení parametru sDstHtm.
Takto vytvořená HTML stránka může mít grafickou nebo tabulkovou podobu a lze ji využít například pro tisk (viz Příklad1).
Syntaxe:
Variant SaveToHtm(String sSrcHtm, String sDstHtm, String sParams, [String sParText])
Parametry:
sSrcHtm(String) Zadávat prázdný řetězec "" to znamená, že předloha je generována systémem PROMOTIC.
sDstHtm(String) Místo pro uložení HTML stránky. Může být:
- řetězec v proměnné (String) - V tom případě Parametr je vstupně/výstupní (vstupní zadání je "string:") a následně po volání metody obsahuje samotný obsah HTML stránky.
- řetězec v proměnné (String) - kde klíčové slovo je "return:" pak metoda vrací samotný obsah HTML stránky. (Metoda s tímto parametrem je funkční i v JavaScript obrazech.)

Pro zadání nelze použít přímo makro výraz, ale lze však volat metodu EvalMacro.
sParams(String) Dodatečné parametry definující způsob vytváření cílového souboru. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "mode:graph;view:dlg;".
"mode:xxx;" (nepovinné) - Určuje, která stránka bude použita pro zobrazení dat prohlížeče trendů
table (přednastaveno) - stránka v tabulkové podobě
graph - stránka v grafické podobě 2-rozměrného grafu
"graphcfg:xxx;" (nepovinné) - Určuje, jaké se použije nastavení pro prohlížeč trendů v grafické podobě (objekt PmgTrendViewer) v uložené HTML stránce.
default (přednastaveno) - Veškeré nastavení prohlížeče v uložené HTML stránce bude implicitní (s výjímkou času od-do).
copy - Veškeré nastavení prohlížeče v uložené HTML stránce se převezme z prohlížeče, nad kterým se volala metoda SaveToHtm.
"view:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda se má a jak vygenerovaná stránka zobrazit
no (přednastaveno) - nezobrazuje se
dlg - vygenerovaná stránka se zobrazí v okně s přednastavenou velikostí
"text_xxx:yyy;" (nepovinné) - Předloha (odkazovaná v parametru sSrcHtm) obsahuje několik předdefinovaných klíčových slov, která umožňují zadat projektantský text, který se objeví ve výsledné sestavě (odkazované v parametru sDstHtm) místo tohoto klíčového slova, viz popis hodnot.
text_title - Hodnota klíčového slova title z předlohy (sSrcHtm) bude nahrazena řetězcem yyy.
Příklad: text_title:Kotelna 5;
text_note1 - Hodnota klíčového slova note1 z předlohy (sSrcHst) bude nahrazena řetězcem yyy.
text_note2 - Hodnota klíčového slova note2 z předlohy (sSrcHst) bude nahrazena řetězcem yyy.
text_codeinit - Hodnota klíčového slova codeinit z předlohy (sSrcHst) bude nahrazena řetězcem yyy.
Řetězec yyy je inicializačním kódem v jazyce JavaScript, který bude vykonán při načtení stránky.
Pokud se v řetězci yyy vyskytuje znak ; (středník), pak je nutno nastavit text_codeinit:$Par:0; a samotný inicializační kód zadat v parametru sParText, viz Příklad3. V příkladu použitý odkaz oT je odkazem na prohlížeč PmgTrendViewer trendů a jeho název musí být dodržen.
text_userYY - Kromě předdefinovaných klíčových slov lze zeditovat kopii předlohy (zkopírovanou z originální předlohy z PROMOTIC Web složky, viz popis parametru sSrcHst) a doplnit do ní další klíčová slova a zde v parametru definovat řetězec pro nahrazení. Například pokud v HTML předloze je klíčové slovo userkey, pak parametr je:
text_userkey:text pro zobrazení;
sParText[nepovinné] (String) Text, který nahradí klíčové slovo codeinit z předlohy. Viz popis parametru sParams, hodnoty codeinit.
Vrácená hodnota:
true - uložení proběhlo v pořádku (neplatí pokud parametr sDstHtm = "return:")
false - V jiném případě (neplatí pokud parametr sDstHtm = "return:")
HTMLstring - Vrací obsah html stránky pokud parametr sDstHtm je nastaven na "return:"
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
Vytvoří grafickou HTML stránku pro tisk v paměti. Vytvořená HTML stránka je následně vytisknuta na výchozí tiskárně OS Windows s určením velikosti stránky.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sHtml = oTView.SaveToHtm("", "return;", "mode:graph;");
if (sHtml != "")
{
Pm.PrintHtmlPage(sHtml, "sourcetype:textstring;printer:default;width:700px;height:930px;");
}
Příklad2:
Vytvoří grafickou HTML stránku pro tisk. Klíčová slova title, note1 a note2 jsou postupně nahrazena řetězci "Stanice Ostravská", "část Přívoz" a "Stránku vyrobil Jan Novák". Vytvořená HTML stránka je zobrazena ve Web prohlížeči a připravena například pro tisk.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sHtml = oTView.SaveToHtm("", "return;", "mode:graph;text_title:Stanice Ostravská;text_note1:část Přívoz;text_note2:Stránku vyrobil Jan Novák;");
if (sHtml != "")
{
Pm.PrintHtmlPage(sHtml, "sourcetype:textstring;printer:default;width:700px;height:930px;");
}
Příklad3:
Vytvoří grafickou HTML stránku pro tisk. Klíčové slovo codeinit z HTML předlohy je nahrazeno řetězcem "oT.ScaleValue.MinorTicksNum=4; oT.Draw();". To provede přenastavení počtu vedlejších dílků mezi dvěma hlavními u hodnotové stupnice. Vytvořená HTML stránka je zobrazena ve Web prohlížeči a připravena například pro tisk.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sParCode = "oT.ScaleValue.MinorTicksNum=4; oT.Draw();";
oTView.SaveToHtm("", "return;", "mode:graph;view:dlg;text_codeinit:$Par:0;", sParCode);

Historie:
Pm9.00.00: Zrušeny hodnoty v sSrcHtm a je používán pouze vzor TrPrintGraph2.htm
Pm8.00.09: sSrcHtm="ver:1" zavedeno verzování tiskových vzorů (TrPrintGraph2.htm)
Pm9.00.09: sDstHtm zrušen parametr file:
Pm8.01.02: Metoda nefungovala správně když byl trend naplněn metodou AddPoints. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
Pm8.00.08: Opravená chyba: Tato metoda se používá pro tisk trendů a v některých případech se nevytiskly trendy se správným nastavením barev, mezí, atd.
© MICROSYS, spol. s r.o.