Promotic

PmgTrendViewer - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmgTrendViewer.

Grafické zobrazení prohlížeče určuje vlastnost ViewMode - data jsou zobrazena buď formou tabulky nebo graficky.

Průběh jedné trendované proměnné je reprezentován objektem typu tvTrend. Trendovaných proměnných (objektů tvTrend) může být v prohlížeči více a lze tedy na jedné grafické ploše pozorovat více průběhů.
Objekt typu tvTrend může být připojen ke zdroji hodnot (např. metodou tvTrend.Connect) a v tom případě si prohlížeč automaticky dočítá data ze zdroje - ze serveru trendů. Serverem trendů je aplikace PROMOTIC, která uchovává data pomocí objektu PmaTrendGroup.
Trendovaná proměnná v prohlížeči však nemusí být připojena na server a pak datové body tvořící průběh proměnné lze nastavit voláním metod objektu typu tvPoints, například tvPoints.AddPoints, viz příklad Příklad pro zobrazení matematických funkcí pomocí prohlížeče trendů. V tom případě lze také využít událost onReadData pro dynamické plnění metodou AddPoints (viz uvedený příklad).
Objekt typu tvPoints je v obou případech (připojený nebo nepřipojený objekt tvTrend) držitelem datových bodů (ať už zadaných metodou tvPoints.AddPoints nebo dočtených ze serveru).

Průběh jednoho trendu je zobrazován nástroji pro kreslení - jedním nebo více objekty typu tvGraph. Objekty tvGraph se vytvářejí v objektu tvTrend a slouží k definici typu čáry (šířka, barva, typ atd.) pro grafický mód nebo písma, barvy textu, atd. pro tabulkový mód.
Každý objekt tvTrend má přinejmenším jeden základní objekt tvGraph a přístup k němu je pomocí vlastnosti tvTrend.GraphDefault.
Objekt tvTrend však může mít více objektů tvGraph (každý může být nakonfigurován například na jinou barvu), přidávají se voláním metody tvTrend.AddGraph a v tom případě u takových objektů je nutno definovat, ve kterých časových úsecích se kreslí kterým objektem, viz parametr sValidityFce metody AddGraph.
Pomocí objektu tvGraph tak lze například v grafickém módu zobrazit grafický průběh proměnné, která bude standardně zelená, ale v oblasti překročení zadané limitní hodnoty bude tato křivka červená. V tabulkovém módu lze pomocí objektu tvGraph hodnoty překračující limitu zobrazit barevně odlišně a také jiným písmem.
Viz způsob kreslení tvTrend a tvGraph.

Průběhy trendů jsou vykreslovány v pořadí vytváření objektů tvTrend (např. pomocí metod AddTrend, InsertTrend).
První objekt v pořadí je vykreslen nejdříve a nejvíce nahoře je vykreslen průběh aktivního objektu tvTrend (aktivní trend je ten z objektů v kontejneru, jehož index v poli je roven hodnotě TrendActive).
Rozsah časové osy (X) prohlížeče určují vlastnosti TimeMin a TimeMax, rozsah hodnotové osy (Y) vlastnosti aktivního trendu tvTrend.ValueMin a tvTrend.ValueMax.

V prohlížeči lze zapnout automatické dočítání nejnovějších hodnot průběhů trendů a automatický posun časové osy (časového sloupce v tabulkovém módu) nastavením vlastnosti Autoscroll na true.
Periodu dočítání určuje vlastnost AutoscrollRate, způsob dočítání a způsob posunu časové osy vlastnost AutoscrollType.
Změnit nastavení stupnice časové nebo hodnotové lze v objektech ScaleTime nebo ScaleValue, změnit nastavení vlastností mřížky lze v objektech GridTime nebo GridValue.

Aktuální nastavení vlastností prohlížeče včetně seznamu objektů tvTrend lze ukládat do textového konfiguračního XML souboru a případně načítat zpět pomocí metod SaveCfg, LoadCfg.
Obsah prohlížeče lze tisknout například metodou SaveToHtm pomocí s prohlížečem dodaných HTML stránek ať už v podobě grafické nebo tabulky. Tyto HTML stránky lze zkopírovat, podle potřeby upravit a použít místo originálních dodaných se systémem.
Metodami DlgTrends a tvTrend.DlgProperties lze dynamicky za běhu runtime měnit seznam aktuálně zobrazovaných průběhů trendů

Web:
Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.

Ovládání dostupné pomocí myši nebo klávesnice (při ovládání z klávesnice musí mít objekt fokus, který lze získat například kliknutím myši nebo přesunem pomocí klávesy tabulátor):
Zoomování:
- po stisknutí kláves Ctrl+Shift a následným tažením myší lze vymezit oblast v ploše průběhu trendů.
- stisknutím klávesy Shift+šipky na klávesnici.
Posun osy:
- stisknutí klávesy Ctrl a tažením myši na ploše pruběhů trendů.
- stisknutí klávesy Ctrl a tažením myši na kterékoli stupnici.
- stisknutí kláves Ctrl+šipky na klávesnici.
Posun kurzoru: (pouze pokud kurzor je viditelný)
stisknutí jedné z kláves-šipek na klávesnici.
UNDO/REDO změn časové a hodnotové osy (pouze v grafickém módu, do UNDO bufferu jsou vkládány jen změny posunu, rozsah časové osy a hodnotové osy)
UNDO - stisknutí kombinace kláves Alt+Backspace.
REDO - stisknutí kombinace kláves Ctrl+Y.
Hierarchie podobjektů:
- TrendsView:
- ScaleTime: (objekt typu tvScale) časová stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) hlavní dílky na časové stupnici
- ScaleValue: (objekt typu tvScale) hodnotová stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) hlavní dílky na hodnotové stupnici
- GridTime: (objekt typu tvGrid) rastr časové stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) umístění čar na časové stupnici
- GridValue: (objekt typu tvGrid) rastr hodnotové stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) umístění čar na hodnotové stupnici
- Trends: (objekt typu tvTrend) trend - průběh jedné proměnné
- Points: (objekt typu tvPoints) množina bodů, jejichž průběh je vykreslován
- GraphDefault: (objekt typu tvGraph) přednastavený kreslící objekt
- Graphs: (objekt typu tvGraph) projektantsky vytvořené kreslící objekty
- TrendArea: (objekt typu tvTrendArea) plocha, do které jsou vykresleny průběhy trendů
- GraphInit: (objekt typu tvGraph) inicializační kreslící objekt
© MICROSYS, spol. s r.o.