Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmgTrendViewer - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmgTrendViewer.
 
Grafický vzhled prohlížeče určuje vlastnost ViewMode - data jsou zobrazena buď formou tabulky nebo graficky.
 
Průběh jedné trendované proměnné je reprezentován objektem typu tvTrend. Trendovaných proměnných (objektů typu tvTrend) může být v prohlížeči více a lze tedy na jedné grafické ploše pozorovat více průběhů.

Objekt typu tvTrend může být připojen ke zdroji hodnot (např. metodou tvTrend.Connect) a v tom případě si prohlížeč automaticky dočítá data ze zdroje - ze serveru trendů. Serverem trendů je aplikace PROMOTIC, která uchovává data pomocí objektu PmaTrendGroup.

Trendovaná proměnná v prohlížeči však nemusí být připojena na server a pak datové body tvořící průběh proměnné lze nastavit voláním metod objektu typu tvPoints, například tvPoints.AddPoints, viz příklad Příklad pro zobrazení matematických funkcí pomocí prohlížeče trendů. V tom případě lze také využít událost onReadData pro dynamické plnění metodou AddPoints (viz uvedený příklad).

Objekt typu tvPoints je v obou případech (připojený nebo nepřipojený objekt tvTrend) držitelem datových bodů (ať už zadaných metodou tvPoints.AddPoints nebo dočtených ze serveru).

 
Průběh jednoho trendu je zobrazován nástroji pro kreslení - jedním nebo více objekty typu tvGraph. Objekty tvGraph se vytvářejí v objektu tvTrend a slouží k definici typu čáry (tlouštka, barva, typ, atd.) pro grafický mód nebo písma, barvy písma, atd. pro tabulkový mód.

Každý objekt tvTrend má přinejmenším jeden základní objekt tvGraph a přístup k němu je pomocí vlastnosti tvTrend.GraphDefault.

Objekt tvTrend však může mít více objektů tvGraph (každý může být nakonfigurován například na jinou barvu), přidávají se voláním metody tvTrend.AddGraph a v tom případě u takových objektů je nutno definovat, ve kterých časových úsecích se kreslí kterým objektem, viz parametr sValidityFce metody AddGraph.

Pomocí objektu tvGraph tak lze například v grafickém módu zobrazit grafický průběh proměnné, která bude standardně zelená, ale v oblasti překročení zadané limitní hodnoty bude tato křivka červená. V tabulkovém módu lze pomocí objektu tvGraph hodnoty překračující limitu zobrazit barevně odlišně a také jiným písmem.

Viz způsob vykreslování tvTrend a tvGraph.

 
Průběhy trendů jsou vykreslovány v pořadí vytváření objektů tvTrend (např. metodami AddTrend, InsertTrend).

V pořadí první objekt je vykreslen nejdříve a nejvíce nahoře je vykreslen průběh aktivního objektu tvTrend (aktivní trend je ten z objektů v kontejneru, jehož index v poli je roven hodnotě TrendActive).

Rozsah časové (X-ové) osy prohlížeče určují vlastnosti TimeMin a TimeMax, rozsah hodnotové (Y-ové) osy vlastnosti aktivního trendu tvTrend.ValueMin a tvTrend.ValueMax.

 
V prohlížeči lze zapnout automatické dočítání nejnovějších hodnot průběhů trendů a automatický posun časové osy (časového sloupce v tabulkovém módu) nastavením vlastnosti Autoscroll na true.

Periodu dočítání určuje vlastnost AutoscrollRate, způsob dočítání a způsob posunu časové osy vlastnost AutoscrollType.

Změnit nastavení stupnice časové či hodnotové lze v objektech ScaleTime nebo ScaleValue, změnit nastavení vlastností mřížky lze v objektech GridTime nebo GridValue.

 
Aktuální nastavení vlastností prohlížeče včetně seznamu objektů tvTrend lze ukládat do textového konfiguračního XML souboru a případně načítat zpět pomocí metod SaveCfg, LoadCfg.

Obsah prohlížeče lze tisknout například metodou SaveToHtm pomocí s prohlížečem dodaných HTML stránek ať už v podobě grafické či tabulky. Tyto HTML stránky lze zkopírovat, dle potřeby upravit a použít místo originálních dodaných se systémem.

Metodami DlgTrends a tvTrend.DlgProperties lze dynamicky za běhu runtime měnit seznam aktuálně zobrazovaných průběhů trendů

 
Web:

Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.

 
Ovládání dostupné pomocí myši nebo klávesnice (při ovládání z klávesnice musí mít objekt fokus, který lze získat například kliknutím myši nebo přesunem pomocí klávesy tabulátor):
Zoomování:
- po stisknutí kláves Ctrl+Shift a následným tažením myší lze vymezit oblast v ploše průběhu trendů.
- po stisknutí klávesy Shift+šipky na klávesnici.
Posun osy:
- stisk klávesy Ctrl a tažením myši na ploše pruběhů trendů.
- stisk klávesy Ctrl a tažením myši na kterékoli stupnici.
- stisk kláves Ctrl+šipky na klávesnici.
Posun kurzoru: (pouze pokud kurzor je viditelný)
stisk jedné z kláves-šipek na klavesnici.
UNDO/REDO změn časové a hodnotové osy (jen v grafickém módu, do UNDO bufferu jsou vkládány jen změny posunu, rozsahu časové a hodnotové osy)
UNDO - stisk kombinace kláves Alt+Backspace.
REDO - stisk kombinace kláves Ctrl+Y.
 
 
Hierarchie podobjektů:
- TrendsView:
- ScaleTime: (objekt typu tvScale) časová stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) hlavní dílky na časové stupnici
- ScaleValue: (objekt typu tvScale) hodnotová stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) hlavní dílky na hodnotové stupnici
- GridTime: (objekt typu tvGrid) rastr časové stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) umístění čar na časové stupnici
- GridValue: (objekt typu tvGrid) rastr hodnotové stupnice
- Ticks: (objekt typu tvTicks) umístění čar na hodnotové stupnici
- Trends: (objekt typu tvTrend) trend - průběh jedné proměnné
- Points: (objekt typu tvPoints) množina bodů, jejichž průběh je vykreslován
- GraphDefault: (objekt typu tvGraph) přednastavený kreslící objekt
- Graphs: (objekt typu tvGraph) projektantsky vytvořené kreslící objekty
- TrendArea: (objekt typu tvTrendArea) plocha, do níž jsou vykresleny průběhy trendů
- GraphInit: (objekt typu tvGraph) inicializační kreslící objekt
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice